HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Ambla Lasteaed-Põhikooli põhimäärus

Väljaandja:Ambla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 15.03.2013, 23

Ambla Lasteaed-Põhikooli põhimäärus

Vastu võetud 16.12.2010 nr 22
jõustumine 01.01.2011

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 35 lõike 2, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 66, „Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 9 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Nimetus

  Õppeasutuse täielik nimetus on Ambla Lasteaed-Põhikool (edaspidi kool).

§ 2.  Asukoht ja tegutsemiskoht

  Kool asub Järva maakonnas Ambla vallas. Kooli aadress on Pikk 37, Ambla alevik, postiindeks 73502.

§ 3.  Tegutsemise vorm, haldusala ja õiguslik seisund

 (1) Kooli tegutsemise vorm on ühe asutusena tegutsev koolieelne lasteasutus ja põhikool.

 (2) Kool on Ambla valla munitsipaalomandis olev Ambla Vallavalitsuse hallatav õppeasutus, mis võimaldab koolieast nooremate laste hoidu ja alushariduse omandamist ning õpilastele põhihariduse omandamist.

 (3) Kool on õppe-, kasvatus- ja arendustegevuses õigusaktidega kehtestatud raamides iseseisev. Tal on õigus otsustada oma põhitegevusest tulenevate eesmärkide saavutamise teede ja vahendite kasutusviiside üle.

 (4) Kool juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, Eesti Vabariigi haridusseadusest, käesolevast põhimäärusest ja muudest õigusaktidest.

§ 4.  Õppekeel, asjaajamiskeel ja õppevorm

 (1) Kooli õppekeel ja asjaajamiskeel on eesti keel.

 (2) Kooli õppe- ja kasvatustöö toimub statsionaarses õppevormis.

§ 5.  Pitsat ja sümboolika

  Koolil on oma nimega pitsat ja sümboolika.

§ 6.  Arengukava

  Kooli järjepideva arengu tagamise aluseks on Ambla Lasteaed-Põhikooli arengukava.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 7.  Tegevuse eesmärgid ja ülesanded

 (1) Võimaldada koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

 (2) Võimaldada kooliealistele lastele koolikohustuse täitmist ja põhihariduse omandamist.

 (3) Luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, arvestades lapse ealisi, soolisi ja individuaalseid vajadusi.

 (4) Hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

3. peatükk STRUKTUUR. ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 8.  Struktuur

 (1) Kool koosneb lasteaia liitrühmast ja põhikooli kolmest kooliastmest.

 (2) Koolis töötavad pikapäevarühm ja huviringid vastavalt õpilaste ja lastevanemate soovile ning kooli võimalustele.

§ 9.  Õppekava, õppevahendid

 (1) Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on Ambla Lasteaed-Põhikooli õppekava, mis koostatakse koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ja põhikooli riikliku õppekava alusel.

 (2) Kooli õppekava ja lasteaia liitrühma tegevus- ja päevakava kinnitab kooli direktor.

 (3) Õppetööks vajalikud õpikud, töövihikud ja tööraamatud valib õpetaja haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud õpikute loetelust ning töötab nende alusel välja ainekava, mille kinnitab direktor.

§ 10.  Õppe- ja kasvatustöö korraldus

 (1) Kooli põhikooli osas:
 1) algab õppeaasta 01. septembril ja õppeperioodi pikkus on vähemalt 175 õppepäeva (35 õppenädalat), lõpuklassis on õppeveerandites kokku vähemalt 185 õppepäeva, kusjuures lõpueksami toimumise päeval ja vähemalt kahel päeval enne seda õppetunde ei toimu ja nad arvestatakse õppepäevade hulka;
 2) koolivaheajad ja õppeperioodi pikkus on määratud haridus- ja teadusministri määrusega;
 3) õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal, õppeveerand ja poolaasta;
 4) ühes õppenädalas on viis õppepäeva, mil õpilane on päevakava või individuaalse õppekava alusel kohustatud õppes osalema. Nädalakoormus õppetundides määratakse kooli õppekavaga;
 5) õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud individuaalses õppekavas juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ja milles osalevad nii õpilane kui ka pedagoog, õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit, vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit iga õppetunni kohta;
 6) koolipäeva vältel toimuvate tegevuste ajalise järjestuse sätestab päevakava ja selle kinnitab direktor;
 7) õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse kooli direktori poolt käskkirjaga kinnitatud tunniplaanis;
 8) õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursuse kordamajätmise alused, tingimused ja korra määrab kooli õppekava;
 9) suvevaheajal võib korraldada täiendava õppega seotud tegevusi, arvestades, et põhiharidust omandavale õpilasele on tagatud vähemalt kümne järjestikuse nädala pikkune puhkus kõigist õppe ja eksamitega seotud tegevustest.
 10) lõpueksamite korraldamise ja põhikooli lõpetamise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega;
 11) kooli lõpetajale väljastatakse põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht, mille vormi kinnitab haridus- ja teadusminister;
 12) kooli direktor võib moodustada koolis pikapäevarühmi põhiharidust omandavatele õpilastele, kus pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel ning huvide arendamisel.

 (2) Kooli lasteaia osas:
 1) õppeaasta kestab 01. septembrist – 31. augustini;
 2) liitrühm töötab viiel päeval nädalas;
 3) 15. maist – 10. septembrini toimub õppetöö erinevate
tegevusvaldkondade alusel;
 4) õppekava läbinule väljastatakse koolivalmiduskaart.

§ 11.  Huvitegevus

  Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud kooli õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus. Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas ringid ja stuudiod.

4. peatükk LAPSED, ÕPILASED JA LAPSEVANEMAD 

§ 12.  Vastuvõtt ja koolikohustus

 (1) Lasteaias on liitrühm 2 – 7-aastastele lastele. Rühma vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine toimub lapsevanema või eestkostja (edaspidi lapsevanem) kirjaliku avalduse alusel sünnitunnistuse ja tervisetõendi esitamisel. Lasteaeda vastuvõtu ja väljaarvamise korra kehtestab Ambla Vallavalitsus.

 (2) Koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab 7-aastaseks. Õpilane on koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni. Koolikohustuslike isikute üle arvestuse pidamist korraldab Ambla Vallavalitsus. Koolikohustuse täitmine tagatakse vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatule.

 (3) Õpilaste vastuvõtt kooli toimub lapsevanema kirjaliku avalduse alusel ja kooli vastuvõtu tingimused ja korra kehtestab kooli direktor. Kool avalikustab kooli vastuvõtmise korra kooli veebilehel. Koolist lahkumine toimub vastava taotluse alusel.

§ 13.  Laste - õpilaste õigused ja kohustused

 (1) Lastel on õigus:
 1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
 2) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
 3) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks pedagoogi abi.

 (2) Õpilastel on õigus:
 1) omandada tasuta haridust õppekava ulatuses;
 2) täita koolikohustust koduõppe vormis õigusaktidega kehtestatud korras;
 3) õppida individuaalse õppekava järgi õigusaktidega kehtestatud korras;
 4) kasutada õppekavas ettenähtu omandamiseks tugisüsteeme õigusaktidega kehtestatud korras;
 5) kasutada klassivälises tegevuses kooli rajatisi, ruume ja inventari;
 6) osaleda koolielu probleemide lahendamisel õpilasesinduse kaudu;
 7) pöörduda oma õiguste kaitseks õpetaja, direktori, hoolekogu, omavalitsuse, riiklike järelvalveorganite, lastekaitseametnike või organisatsioonide poole;
 8) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud ulatuses ja korras;
 9) saada meditsiinilist abi sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud korras;
 10) saada tasuta koolilõunat;
 11) saada teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;
 12) saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest;
 13) omada ja kasutada õpilaspiletit;
 14) kasutada teisi õigusaktidest tulenevaid õigusi.

 (3) Õpilased on kohustatud:
 1) täitma koolikohustust;
 2) osalema õppetöös, õppima võimetekohaselt, end arendama ja oma teadmisi pidevalt täiendama;
 3) lugupidavalt suhtuma kaasinimestesse, käituma väärikalt nii koolis kui väljaspool kooli, täitma kooli kodukorda;
 4) hoidma loodust ja elama keskkonda säästvalt;
 5) hoidma tema kasutuses olevat kooli vara;
 6) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 14.  Õpilasesindus

 (1) Kooli õpilastest moodustuval õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi.

 (2) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

 (3) Õpilasesinduse valimise õigus on kõikidel kooli õpilastel.
 1) Esimese õpilasesinduse valimised korraldab direktor lähtudes demokraatlikest põhimõtetest.
 2) Esimese õpilasesinduse moodustavad 4. – 9. klassi õpilased.
 3) Iga klass esitab kahe nädala jooksul valimiste väljakuulutamise päevast ühe esindaja klassi õpilaste hulgast.
 4) Hiljemalt nelja nädala jooksul valimiste väljakuulutamise päevast kutsub direktor kokku esimese õpilasesinduse koosoleku.
 5) Esimesel koosolekul valitakse lihthäälteenamusega vähemalt president ja asepresident.

 (4) Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses.
 1) Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori määratud koolitöötajatega.
 2) Õpilasesinduse põhimääruse eelnõu avalikustatakse kooli veebilehel ning pannakse koolis välja. Kõigil õpilastel on võimalus avalikustamisest kahe nädala jooksul teha kirjalikke parandusettepanekuid. Parandusettepanekud arutab läbi õpilasesindus ühe nädala jooksul avalikustamise lõppemisest.
 3) Õpilaskond kiidab õpilasesinduse põhimääruse heaks.
 4) Põhimäärus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hääletus viiakse läbi põhimääruse eelnõu avalikustamise teates kindlaks määratud päeval. Hääletamist võib läbi viia igas klassis eraldi ning klassi esindaja edastab tulemused õpilasesindusele.
 5) Õpilasesindus esitab õpilasesinduse põhimääruse kinnitamiseks direktorile.
 6) 30päeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab direktor õpilasesinduse põhimääruse, kui see vastab seadustele, seaduse alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele, või esitab kirjalikud põhjendused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada.

§ 15.  Lapsevanemate õigused ja kohustused

 (1) Lapsevanematel on õigus:
 1) eelneval kokkuleppel tuua last lasteaiarühma ja viia sealt ära neile sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvatamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
 3) osaleda kooli töös ja juhtimises hoolekogu liikmeks valitud vanemate kaudu;
 4) tutvuda kooli tegevus-, päeva- ja õppekavaga;
 5) kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidluste lahendamiseks pöörduda õppenõukogu, hoolekogu või direktori poole, samuti vallavalitsuse ja riiklike organite poole;
 6) saada teavet lapse/õpilase arengu, hinnete ja koolikohustuse täitmise kohta;
 7) saada teavet kooli töökorralduse kohta;
 8) saada nõustamist pedagoogilistes küsimustes.

 (2) Lapsevanemad on kohustatud:
 1) looma lapsele/õpilasele soodsad tingimused arenemiseks ning alus- ja põhihariduse omandamiseks koolis;
 2) kinni pidama lasteaiarühma päevakavast ning laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
 3) informeerima õpetajat või direktorit laste/õpilaste puudumajäämisest;
 4) tasuma igakuiselt lasteaia kulude katmise määra ja toidukulude tasu vallavolikogu poolt kehtestatud korra alusel;
 5) hüvitama õpilase poolt koolile tekitatud ainelise kahju vastavalt kehtestatud korrale;
 6) õpetaja kutsel osalema õpilasega läbiviidavast arenguvestlusest;
 7) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
 8) tegema koostööd kooliga õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

 (3) Kooli ja kodu koostööks kutsub kooli direktor või klassijuhataja (lasteaias pedagoog) vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord aastas kokku lastevanemate koosoleku.

5. peatükk KOOLI TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED. 

§ 16.  Koolitöötajad

  Koolis töötab pedagoogiline, haldus- ja abipersonal (edaspidi personal). Pedagoogidena käsitatakse õpetajaid, direktorit, õppealajuhatajat ning teisi õppe- ja kasvatusalal töötavaid isikuid.

§ 17.  Personali koosseis, ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

 (1) Kooli personali koosseisu määrab kooli direktor tuginedes haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud miinimumkoosseisudele.

 (2) Personaliga sõlmib, muudab, peatab ja ütleb üles seaduses sätestatud korras kooli direktor.

 (3) Personali ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite, töökorraldusreeglite, kooli põhimääruse ja muude õigusaktidega.

 (4) Pedagoogi põhiülesanne on õppe- ja kasvatustöö läbiviimine koolis. Haldus- ja abipersonali ülesanne on tagada kooli häireteta töö ning majandamine ja vara säilimine ning korrasolek.

 (5) Personalil on keelatud avalikustada teavet lapse ja tema perekonna kohta.

 (6) Personal on kohustatud andma teavet kooli direktorile ja vallavalitsuse lastekaitsespetsialistile lapse ebarahuldavast kasvukeskkonnast või lapse kehalisest, emotsionaalsest või seksuaalsest väärkohtlemisest.

 (7) Personal tagab laste ja õpilaste tervise kaitse nende koolis viibimise ajal.

 (8) Personal vastutab temale kinnitatud õppevahendite ja muu kooli vara säilimise, sihipärase kasutamise ja korrashoiu eest.

 (9) Personal jälgib kooli territooriumi, ruumide ja sisseseadete seisukorda, töökaitse- ja tuleohutuse vahendite korrasolekut ja rakendab abinõusid nende õigeaegseks remondiks.

 (10) Õppe- ja kasvatusalal ei tohi töötada isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku §133 lõike 2 punktis 2, §141 lõike 2 punktis 1, §142 lõike 2 punktis 1, §143 lõike 2 punktis 1, §1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144-146 või §–des 175-178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistriseaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.

 (11) Tervishoiutöötaja
 1) jälgib laste tervist ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse perearsti või pereõde;
 2) koostab sotsiaalministri määrusele vastava lasteaia päevakava, mille kinnitab direktor;
 3) kontrollib laste toitlustamise vastavust sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste toitlustamise nõuetele;
 4) nõustab vanemaid ja pedagooge laste tervisega seotud küsimustes.

 (12) Pedagoog
 1) loob laste ja õpilaste õpetamiseks ja kasvatamiseks vajalikud tingimused. Õpetajatöö baseerub lugupidaval suhtumisel lapsesse ja lapsevanemasse;
 2) vastutab oma aine õpetamise ja õpilaste teadmiste eest;
 3) nõustab lapsevanemaid õppe- ja kasvatusküsimustes;
 4) kuulub kooli õppenõukogusse

 (13) Pedagoogide andmed kantakse Eesti Vabariigi haridusseaduse §366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemi.

§ 18.  Konkursi korraldamine ja atesteerimine

 (1) Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

 (2) Pedagoogi kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele.

6. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 19.  Juhtkond

 (1) Kooli juhtkonna moodustavad direktor, õppealajuhataja, majandusjuhataja ja huvijuht.

 (2) Kooli juhtkonna ülesanne on kooli õppenõukogu töö ettevalmistamine ja koolielu igapäevane korraldamine.

§ 20.  Juhtimine, direktor

 (1) Kooli juhib direktor.

 (2) Direktor
 1) juhib kooli kasvatus-, õppe-, tervishoiu-, majandus- ja finantstegevust koostöös õppenõukogu, hoolekogu ja õpilasesindusega;
 2) esindab kooli ja teeb oma pädevuse piires tehinguid, mis on suunatud õigus- ja haldusaktides, töölepingus, ametijuhendis ja käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmisele;
 3) tagab õppe- ja kasvatuskorralduse vastavuse Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud õppekavale;
 4) koostab kooli eelarve projekti, mille kooskõlastab kooli hoolekoguga ja esitab selle vallavalitsusele;
 5) tagab kooli eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud korrale;
 6) vastutab vallavolikogu poolt kehtestatud korra alusel kooli vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
 7) korraldab kooli õppenõukogu tööd, kutsub kokku koosolekuid ja nõupidamisi;
 8) korraldab esimese õpilasesinduse valimised;
 9) kinnitab käskkirjaga õpilaste kooli vastuvõtmise ja kooli nimekirjast kustutamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
 10) sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles personaliga töölepingud;
 11) tagab personalile ohutud töötingimused, tutvustab töötaja tööle võtmisel, samuti töötamise ajal töökorra-, töökaitse- ja tuleohutusnõudeid;
 12) kinnitab käskkirjaga tööinspektsiooniga kooskõlastatud töökorraldusreeglid ja muud kooli tegevust korraldavad dokumendid;
 13) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suuliseid ja kirjalikke korraldusi;
 14) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 15) koordineerib arengukava, üldtööplaani ja sisehindamisaruande koostamist;
 16) on aruandekohustuslik kooli hoolekogu ja vallavalitsuse ees.

 (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

 (4) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem.

§ 21.  Õppenõukogu

 (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

 (2) Õppenõukogu liikmeteks on kõik kooli pedagoogid, õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja. Õppenõukogu esimees on kooli direktor.

§ 22.  Hoolekogu

 (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomisele kaasa aitamine.

 (2) Hoolekogu moodustamise ja selle töö korra kehtestab Ambla Vallavolikogu, koosseisu kinnitab Ambla Vallavalitsus.

 (3) Kooli hoolekogusse kuuluvad:
 1) vallavolikogu esindaja vallavolikogu otsuse alusel,
 2) 2 õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid;
 3) lasteaia liitrühma vanemate esindaja, neli lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat lastevanemate üldkoosoleku otsuse alusel.

 (4) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda kooli töötajate hulka.

7. peatükk MAJANDAMINE, ASJAAJAMINE JA JÄRELEVALVE 

§ 23.  Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine

 (1) Kooli vara moodustavad Ambla valla poolt sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 24.  Eelarve ja rahalised vahendid

 (1) Koolil on oma alaeelarve Ambla valla eelarves.

 (2) Kooli eelarve tuludeks on eraldised riigi- ja vallaeelarvest, laekumised sihtasutustelt ja vanemate poolt kaetavast osast, annetused ning tulud kooli tasulisest õppekavavälisest tegevusest. Tasuliste teenuste hinnad kehtestatakse riigi ja valla õigusaktidega sätestatud korras.

 (3) Kooli raamatupidamist korraldab Ambla Vallavalitsus.

§ 25.  Asjaajamine ja aruandlus

 (1) Koolis peetakse ja täidetakse kohustuslikke dokumente vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud loetelule ja vormidele.

 (2) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 26.  Järelevalve

 (1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud ja maavanem haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

 (2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostab Ambla Vallavalitsus.

8. peatükk KOOLI ÜMBERKORRALDAMINE, PIDAMISE ÜLEANDMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 27.  Ümberkorraldamine, pidamise üleandmine ja tegevuse lõpetamine

  Kooli ümberkorraldamine, pidamise üleandmine ja tegevuse lõpetamine toimub Ambla Vallavolikogu otsusel seadusega ettenähtud korras.

§ 28.  Põhimääruse muutmise kord

  Kooli põhimääruse kinnitamine ja selle muutmine toimub Ambla Vallavolikogu poolt sätestatud korras volikogu, vallavalitsuse või kooli hoolekogu ja direktori ettepanekul.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 29.  Põhimääruse kehtetuks tunnistamine

  Ambla Vallavolikogu 28. märtsi 2008.a määrus nr 4 “Ambla Lasteaed-Põhikooli põhimäärus” (KO 2008, 66, 991) tunnistatakse kehtetuks.

§ 30.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.

Vello Teor
Volikogu esimees