SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Jõõpre Vanurite Kodu hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord

Väljaandja:Audru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.03.2014, 41

Jõõpre Vanurite Kodu hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord

Vastu võetud 04.03.2010 nr 1

Määrus kehtestatakse Audru Vallavolikogu 03.mai 2007 määruse nr 10 “Jõõpre Vanurite Kodu põhimääruse kinnitamine”, muudetud 08.oktoobri 2009 määrusega nr 43 “Audru Vallavolikogu 03.mai 2007 määruse nr 10 “Jõõpre Vanurite Kodu põhimääruse kinnitamine” muutmine” § 4' lg 5, lg 6 ja lg 7 alusel.

§ 1.  Jõõpre Vanurite Kodu hoolekogu mõiste ja ülesanded

 (1) Jõõpre Vanurite Kodu hoolekogu (edaspidi hoolekogu) on Jõõpre Vanurite Kodu kõrgeim organ.

 (2) Hoolekogu ülesandeks on vanurite kodus elavate inimeste heaoluks tehtava jälgimine, vanurite kodu juhataja aruande ärakuulamine, vanurite kodu eelarve projekti kooskõlastamine enne selle esitamist vallavalitsusele, eelarve täitmise kontrollimine, ettepanekute tegemine vallavalitsusele vanurite kodu töö paremaks korraldamiseks.

 (3) Hoolekogu esimees (edaspidi: esimees) osaleb Jõõpre Vanurite Kodu juhataja ja hooldaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös.

§ 2.  Hoolekogu moodustamine

  Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus korraldusega lähtudes järgmistest põhimõtetest:
 1) hoolekogu koosseisu kuuluvad vanurite kodu üks hooldaja, üks elanik (hooldatav), vallavolikogu ja vallavalitsuse esindaja;
 2) kandidaadid hoolekogu koosseisu valitakse alljärgnevalt:
vanurite kodu hooldaja - vanurite kodu töötajate koosolekul;
vanurite kodu elanik (hooldatav) - vanurite kodu juhataja ettepanekul, vanurite kodu teiste elanikega suulise kooskõlastamise tulemusel;
vallavolikogu esindaja - vallavolikogu otsusega;
vallavalitsuse esindaja - vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 3.  Hoolekogu liikmete volituste kestvus

 (1) Hoolekogu volituste aeg on neli aastat.

 (2) Hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitusest loobuda.

 (3) Hoolekogu koosseisu muutmine toimub analoogselt selle moodustamisega.

§ 4.  Hoolekogu töökord

 (1) Hoolekogu uue koosseisu esimesel koosolekul valitakse esimees.

 (2) Hoolekogu koosoleku kutsub kokku esimees teatades sellest hoolekogu liikmetele ja vanurite kodu juhatajale ette vähemalt 7 päeva.

 (3) Hoolekogu töövorm on koosolek, mille esimees kutsub kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kolm korda aastas.

 (4) Hoolekogu koosolekust võtab osa vanurite kodu juhataja nõuandva hääleõigusega.

 (5) Hoolekogu teeb protokollilisi otsuseid, mis võetakse vastu kohalolijate poolthäälteenamusega. Häälte poolnemisel on otsustav esimehe hääl.

 (6) Koosoleku protokollile kirjutavad alla esimees ja protokollija.

 (7) Koosoleku protokoll koostatakse kahes eksemplaris hiljemalt viie tööpäeva jooksul peale koosoleku toimumist. Koosoleku protokolli esimene eksemplar säilitatakse vanurite kodus ja teine eksemplar saadetakse vallavalitsusele.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 8. märtsil 2010.a.

Margus Joonas
vallavanem

Aino Aitaja
vallasekretär