ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 15.03.2016, 3

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 25.02.2016 nr 97

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 5 ja 6, elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad Kose vallas.

§ 2.   Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavad kulud

  (1) Toimetuleku määramisel võetakse aluseks eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle vallavolikogu poolt käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

  (2) Eluruumi kulud võetakse toetuse määramisel arvesse Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses, mis on 18 m² eluruumide üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m² perekonna kohta või:
  1) normpinnana eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem;
  2) eluruumis üksi elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m².

  (3) Eluruumi alaliste kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt esitatud arvete alusel.

  (4) Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate alalise eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvel.

§ 3.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse eluruumi alalised kulud, mis tagavad isiku inimväärse äraelamise, kuid mitte üle järgmiste piirmäärade:
  1) üür – kuni 2 eurot 1 m² kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu – kuni 1 euro 1 m² kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 1 euro 1 m² kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kuni 11,50 eurot ühe pereliikme kohta kuus;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 17,25 eurot ühe pereliikme kohta kuus;
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 3,50 eurot 1 m² kohta kuus;
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 25 eurot ühe pereliikme kohta kuus;
  8) majapidamisgaasi maksumus kuni 12,80 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 6,40 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,13 eurot 1 m² kohta kuus;
  10) hoonekindlustuse kulu kuni 0,13 eurot 1 m2 kohta kuus;
  11) olmejäätmete veotasu kuni 2,50 eurot ühe pereliikme kohta kuus.

§ 4.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 25.09.2008 määrus nr 116 „Toimetulekutoetuse ülejäägist makstavate sotsiaaltoetuste ja osutatud sotsiaalteenuste maksmise tingimused ja kord“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 21.05.2015 määrus nr 69 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json