SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 15.03.2016, 10

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Vastu võetud 09.03.2016 nr 6
jõustumine 01.04.2016

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 5 ja "Sotsiaalhoolekande seadus" § 14 lg 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord.

§ 2.   Sotsiaalhoolekandelise abi andmise eesmärk ja tingimused

  (1) Eesmärk on tagada toimetulekuraskustesse sattunud inimeste abistamine lähtuvalt nende abi vajadusest ning seeläbi nende toimetuleku ja elukvaliteedi säilitamine või parandamine.

  (2) Abi osutatakse Eesti rahvastikuregistri alusel Võru linnas registreeritud elukohta omavatele inimestele, välja arvatud käesolevas määruses nimetatud varjupaigateenus, mis ei ole seotud teenuse saaja registreeritud elukohaga.

  (3) Võru Linnavolikogul on õigus kehtestada eraldi korrad sotsiaalhoolekandelise abi teenustele.

§ 3.   Sotsiaalhoolekandeline abi

  Sotsiaalhoolekandeliseks abiks on:
  1) koduteenus;
  2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  3) tugiisikuteenus;
  4) täisealise isiku hooldus;
  5) isikliku abistaja teenus;
  6) varjupaigateenus;
  7) turvakoduteenus;
  8) sotsiaaltransporditeenus;
  9) eluruumi tagamise teenus;
  10) võlanõustamisteenus.

§ 4.   Sotsiaalhoolekandelise abi taotlemine

  (1) Abi taotlemiseks esitab abi vajav isik (edaspidi isik) Võru Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt hallatavale asutusele Nöörimaa Tugikodu kirjaliku taotluse abi saamiseks.

  (2) Turvakoduteenuse ja sotsiaaltransporditeenuse vajaduse korral tagatakse teenus linnavalitsuse ja hoolekandeasutuse koostöös.

  (3) Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse, täisealise isiku hoolduse ja eluruumi tagamise teenuse taotlemiseks esitab isik taotluse linnavalitsusele.

  (4) Abi taotlemisel on isik kohustatud esitama tõeseid andmeid enda olukorra kohta.

§ 5.   Abi andmise otsustamine

  Abi andmine otsustatakse 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest alates.

§ 6.   Rahastamine

  Teenuste rahastamine toimub Võru linna eelarvest ja linnale eraldatud rahalistest vahenditest.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 1. aprillil.

Toomas Paur
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json