SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuse osutamise kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 15.03.2016, 11

Koduteenuse osutamise kord

Vastu võetud 09.03.2016 nr 7
jõustumine 01.04.2016

Määrus kehtestatakse "Sotsiaalhoolekande seadus" § 17 lg 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse koduteenuse tegevuste loetelu ning koduteenuse osutamise tingimused ja kord.

§ 2.   Koduteenuse eesmärk ja kirjeldus

  (1) Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

  (2) Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

§ 3.   Koduteenuse saajad

  Koduteenust on õigus saada täisealisel isikul, kes vajab kõrvalabi igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel kodustes tingimustes.
  1) Tasuta koduteenust on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Võru linnas elaval seadusjärgsete ülalpidajateta täisealisel isikul (edaspidi isik), kes vajab kõrvalist abi igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel.
  2) Rahvastikuregistri andmetel Võru linnas elaval isikul, kellel on olemas seadusjärgsed ülalpidajad, on õigus saada koduteenust tasu eest.
  3) Koduteenuse osutajal on õigus koduteenust mitte osutada narkootiliste, psühhotroopsete ainete või alkoholi sõltuvusprobleemidega isikule, psüühilise erivajadusega isikule, ohtlikke nakkushaigusi põdevale isikule või ööpäevaringset hooldust vajavale isikule.

§ 4.   Koduteenuse sisu

  (1) Koduteenus koosneb isiku- ja koduabi tegevustest, mida teenuse osutaja teostab isiku huvides.

  (2) Isikuabi tegevused on:
  1) abistamine toidu valmistamisel,
  2) abistamine pesu pesemise ja triikimise korraldamisel;
  3) abistamine pesemisvõimaluste korraldamisel;
  4) abistamine hügieenitoimingutes;
  5) abistamine liikumisel;
  6) abistamine abivahendite kasutamisel;
  7) igapäevaoskuste toetamine ja juhendamine;
  8) abistamine sotsiaalsete suhete loomisel ja säilitamisel.

  (3) Koduabi tegevused on:
  1) iganädalane eluruumide koristus isikule kuuluvate vahenditega ühe isiku kohta kuni 51 m2 ulatuses;
  2) akende pesemine ja kardinate vahetamine üks kord aastas,
  3) küttematerjali soetamise korraldamine;
  4) küttematerjali saagimise, lõhkumise ja riita ladustamise korraldamine;
  5) küttematerjali tuppa toomine;
  6) vee tuppa toomine;
  7) toiduainete, majapidamistarvete, abivahendite ja ravimite ostmisel abistamine.

  (4) Täiendaval vajadusel abistatakse isikut järgmistes tegevustes:
  1) dokumentide vormistamisel;
  2) maksete tasumisel;
  3) meditsiiniteenuste taotlemisel;
  4) raviasutuste külastamisel.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõige 4 punktides 1 ja 2 nimetatud teenuseid osutatakse isikule ka tema lühiajalisel (kuni kaks nädalat) viibimisel haiglaravil.

  (6) Koduteenuse osutamiseks vajalikud tegevused ja nende osutamise sagedus määratakse kindlaks enne teenuse osutamise algust isiku abivajaduse hindamise kaudu vastavalt käesoleva määruse paragrahvi 7 lõikele 1.

§ 5.   Koduteenuse osutaja

  Koduteenust osutab Võru Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus Nöörimaa Tugikodu (edaspidi teenuse osutaja) kui hoolekandeasutus.

§ 6.   Koduteenuse taotlemine

  (1) Koduteenuse taotlemiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja teenuse osutajale taotluse.

  (2) Teenuse osutajal on vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

§ 7.   Koduteenuse osutamise otsustamine

  (1) Koduteenuse osutamise otsustamiseks teeb teenuse osutaja esindaja kodukülastuse, mille käigus hinnatakse hindamistesti abil teenuse taotleja hooldusvajadust ja selle mahtu. Vajadusel kaasab teenuse osutaja kodukülastusele linnavalitsuse ametniku.

  (2) Teenuse osutaja poolt moodustatud komisjon teeb otsuse koduteenuse osutamise või sellest keeldumise kohta 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse laekumisest.

  (3) Teenuse osutaja teavitab koduteenuse osutamise keeldumise otsuse korral teenuse taotlejat kirjalikult viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

§ 8.   Koduteenuse osutamise lepingu sõlmimine

  (1) Tasuta koduteenuse osutamiseks sõlmivad teenuse osutaja ja teenuse saaja koduteenuse osutamise lepingu (edaspidi leping).

  (2) Teenuse osutamiseks tasu eest sõlmitakse leping teenuse osutaja, teenuse saaja ja teenuse eest tasuja vahel.

  (3) Lepingusse märgitakse teenuse saajale osutatava koduteenuse tegevuste loetelu, koduteenuse osutamise maht ning käesoleva määruse paragrahvi 3 punktis 2 sätestatud juhtudel teenuse hind.

§ 9.   Lepingu lõpetamine

  (1) Leping lõpetatakse:
  1) teenuse saaja taotluse alusel;
  2) määruse paragrahvi 3 punktides 1 ja 2 nimetatud asjaolude äralangemisel;
  3) määruse paragrahvi 3 punktis 3 nimetatud asjaolude ilmnemisel komisjoni ettepanekul;
  4) teenuse saaja elama asumisel teise omavalitsusüksuse haldusterritooriumile;
  5) teenuse saaja elama asumisel hoolekandeasutusse;
  6) komisjoni ettepanekul, kui koduteenuse saaja käitumine (agressiivsus, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine vms) teeb teenuse osutamise võimatuks.

  (2) Teenuse osutaja teatab teenuse saajale või tema seaduslikule esindajale lepingu lõpetamisest kirjalikult kolme tööpäeva jooksul.

§ 10.   Järelevalve ja arvestuse pidamine

  (1) Järelevalvet koduteenuse osutamise üle teostab linnavalitsus (ametiasutusena).

  (2) Koduteenuse üle arvestuse pidamise eest vastutab teenuse osutaja.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Koduteenuse hinnad kehtestab linnavalitsus.

  (2) Koduteenuse osutamisega seonduvate dokumentide vormid kinnitab Nöörimaa Tugikodu direktor.

  (3) Võru Linnavolikogu 12. detsembri 2012 määruse nr 23 "Koduteenuste osutamise kord" alusel sõlmitud koduteenuse osutamise lepingud kehtivad lepingus märgitud kuupäevani, kuid mitte kauem kui 31. detsembrini 2016.

  (4) Kehtetuks tunnistatakse Võru Linnavolikogu 12. detsembri 2012 määrus nr 23 "Koduteenuste osutamise kord" (RT IV, 21.12.2012, 63).

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 1. aprillil.

Toomas Paur
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json