SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lapsele tugiisiku teenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.03.2016, 12

Lapsele tugiisiku teenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 09.03.2016 nr 8
jõustumine 01.04.2016

Määrus kehtestatakse "Sotsiaalhoolekande seadus" § 23 lõike 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse lapsele tugiisiku teenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja kord.

§ 2.   Teenuse eesmärk ja kirjeldus

  (1) Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine.

  (2) Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

§ 3.   Teenuse subjekt

  (1) Teenust on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Võru linnas elaval kõrvalabi vajaval lapsel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud teenust osutatakse ainult lapse seadusliku esindaja nõusolekul.

§ 4.   Teenuse korraldaja ja osutamine

  Teenuse osutamist korraldab Võru Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus Nöörimaa Tugikodu (edaspidi teenuse korraldaja) kui hoolekandeasutus.

§ 5.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse saamiseks esitab taotleja teenuse korraldajale kirjaliku taotluse.

  (2) Puudega lapse puhul lisatakse taotlusele täiendavalt, juhul kui varasemalt ei ole esitatud:
  1) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan;
  2) otsus puude raskusastme määramise kohta.

  (3) Taotlejal on õigus esitada taotluses omapoolne nägemus teenuse osutajaks sobiliku isiku kohta. Teenuse osutaja ei või olla teenust saava lapse perekonnaliige või isik, kellel on teenuse saaja suhtes ülalpidamiskohustus.

§ 6.   Teenuse osutamise lepingu sõlmimine

  (1) Teenuse osutamiseks sõlmitakse kolme- või neljapoolne kirjalik leping teenuse korraldaja, lapse seadusliku esindaja ning teenuse osutaja või õppeasutuse vahel.

  (2) Lepingusse märgitakse osutatavate teenuste sisu, teenuste osutamise maht, kestvus ja teenuse osutamise olulised tingimused.

§ 7.   Teenuse eest tasumine

  Teenuse eest tasub teenuse korraldaja otse teenuse osutajale.

§ 8.   Lepingu lõpetamine

  Leping lõpetatakse:
  1) teenuse vajaduse lõppemisel;
  2) taotleja taotluse alusel;
  3) teenuse subjekti elama asumisel teise omavalitsusüksuse haldusterritooriumile.

§ 9.   Järelevalve ja arvestuse pidamine

  (1) Järelevalvet teenuse osutamise üle teostab linnavalitsus (ametiasutusena).

  (2) Teenuse üle arvestuse pidamise eest vastutab teenuse korraldaja.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Teenuse osutamisega seonduvate dokumentide vormid kehtestab Nöörimaa Tugikodu direktor.

  (2) Võru Linnavolikogu 12. juuni 2013 määruse nr 20 "Puudega lapsele tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamise kord" alusel sõlmitud puudega lapsele tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamise lepingud kehtivad lepingus märgitud kuupäevani, kuid mitte kauem kui 31. detsembrini 2016.

  (3) Tunnistada kehtetuks Võru Linnavolikogu 12. juuni 2013 määrus nr 20 "Puudega lapsele tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamise kord" (RT IV, 20.06.2013, 25).

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 1. aprillil.

Toomas Paur
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json