SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Isikliku abistaja teenuse osutamise kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 15.03.2016, 14

Isikliku abistaja teenuse osutamise kord

Vastu võetud 09.03.2016 nr 10
jõustumine 01.04.2016

Määrus kehtestatakse "Sotsiaalhoolekande seadus" § 27 lg 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse isikliku abistaja teenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja kord.

§ 2.   Teenuse eesmärk

  Teenuse eesmärk on suurendada puudega täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

§ 3.   Teenuse sisu ja tingimused

  (1) Isikliku abistaja teenuse sisuks on eelkõige täisealise puudega inimese abistamine nendes igapäevaelu tegevustes, milles inimene vajab tulenevalt oma puudest füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

  (2) Puudega isik peab ise olema võimeline vastu võtma oma elukorraldust puudutavaid otsuseid ning selgelt ja arusaadavalt oma vajadustest lähtuvalt juhendama teenuseosutajat asjaajamise korraldamisel.

  (3) Isikliku abistaja teenust ei tohi vahetult osutada isik:
  1) kelle karistus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara;
  2) kes on teenuse saaja esimese või teise astme ülaneja või alaneja sugulane;
  3) kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

§ 4.   Teenuse osutaja

  Teenust osutab Võru Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus Nöörimaa Tugikodu (edaspidi teenuse osutaja) kui hoolekandeasutus.

§ 5.   Teenuse saaja

  (1) Teenust on õigus saada eelkõige sügava liikumis-, nägemis- või kuulmispuudega täisealisel isikul, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Võru linn.

  (2) Teenuse osutajal on õigus keelduda teenuse osutamisest narkootiliste, psühhotroopsete ainete või alkoholi sõltuvusprobleemidega isikule, psüühilise erivajadusega isikule, ohtlikke nakkushaigusi põdevale isikule või ööpäevaringset hooldust vajavale isikule.

  (3) Teenuse saajal on õigus valida teenust vahetut osutavat isikut (edaspidi abistaja). Soovi esitamise korral aitab teenuse osutaja teenuse saajat abistaja leidmisel. Teenuse saajal on õigus enne abistaja kindlaksmääramist omavahelise sobivuse hindamiseks abistajaga kohtuda.

§ 6.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse taotlemiseks esitab teenuse taotleja või tema esindaja teenuse osutajale kirjaliku taotluse, millele lisab:
  1) omapoolne nägemuse abistajaks sobiliku isiku kohta (selle olemasolul);
  2) Sotsiaalkindlustusameti kehtiva otsuse puude raskusastme määramise kohta.

  (2) Teenuse taotleja ei pea taotlusele lisama käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumenti juhul kui vastav dokument on teenuse osutajale juba varasemalt esitatud.

  (3) Teenuse osutajal on vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

§ 7.   Teenuse osutamise otsustamine

  (1) Teenuse osutamise otsustamiseks teeb teenuse osutaja esindaja kodukülastuse, mille käigus hinnatakse hindamistesti abil teenuse taotleja hooldusvajadust ja selle mahtu. Vajadusel kaasab teenuse osutaja kodukülastusele linnavalitsuse ametniku.

  (2) Teenuse osutaja poolt moodustatud komisjon teeb otsuse teenuse osutamise või sellest keeldumise kohta 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse laekumisest.

  (3) Teenuse osutaja teavitab teenuse osutamisest keeldumise otsusest teenuse taotlejat kirjalikult viie päeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

§ 8.   Teenuse osutamise lepingu sõlmimine

  (1) Teenuse osutamise aluseks on kolmepoolne kirjalik leping isiku, isikliku abistaja ja teenuse osutaja vahel.

  (2) Lepingusse märgitakse isikule osutatavate teenuste loetelu, teenuste osutamise maht, kestvus ja teenuse osutamise olulised tingimused.

§ 9.   Teenuse eest tasumine

  Teenuse eest tasub puudega isik 15% teenuse maksumusest.

§ 10.   Lepingu lõpetamine

  (1) Leping lõpetatakse:
  1) teenuse vajaduse lõppemisel;
  2) teenuse saaja taotluse alusel;
  3) teenuse saaja poolt teenuse eest tasumisest keeldumisel või võlgnevuse esinemisel enam kui ühe kuutasu ulatuses;
  4) määruse paragrahvi 5 lõikes 1 nimetatud asjaolude äralangemisel;
  5) määruse paragrahvi 5 lõikes 2 nimetatud asjaolude ilmnemisel;
  6) teenuse saaja elama asumisel teise omavalitsusüksuse haldusterritooriumile;
  7) teenuse saaja elama asumisel hoolekandeasutusse.

  (2) Teenuse osutaja teatab teenuse saajale või tema esindajale lepingu lõpetamisest kirjalikult kolme tööpäeva jooksul.

§ 11.   Järelevalve ja arvestuse pidamine

  (1) Järelevalvet isikliku abistaja teenuse osutamise üle teostab linnavalitsus (ametiasutusena).

  (2) Isikliku abistaja teenuse üle arvestuse pidamise eest vastutab teenuse osutaja.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Teenuse hinna kehtestab linnavalitsus.

  (2) Teenuse osutamisega seonduvate dokumentide vormid kinnitab Nöörimaa Tugikodu direktor.

  (3) Võru Linnavolikogu 9. jaanuari 2013 määruse nr 3 "Isikliku abistaja teenuse osutamise kord" alusel sõlmitud isikliku abistaja teenuse osutamise lepingud kehtivad lepingus märgitud kuupäevani kuid mitte kauem kui 31. detsembrini 2016.

  (4) Kehtetuks tunnistatakse Võru Linnavolikogu 9. jaanuari 2013 määrus nr 3 "Isikliku abistaja teenuse osutamise kord" (RT IV, 16.01.2013, 79).

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 1. aprillil.

Toomas Paur
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json