SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Varjupaigateenuse osutamise kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.03.2016, 15

Varjupaigateenuse osutamise kord

Vastu võetud 09.03.2016 nr 11
jõustumine 01.04.2016

Määrus kehtestatakse "Sotsiaalhoolekande seadus" § 30 lg 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse varjupaigateenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja kord.

§ 2.   Teenuse eesmärk

  Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule (edaspidi isik), kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma.

§ 3.   Teenuse sisu ja tingimused

  (1) Teenusel on tagatud ööbimiseks voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitule on võimalik kasutada päevakeskust ja kööki ning nende ruumide juurde kuuluvat inventari.

  (3) Teenuse kasutajal on õigus:
  1) kasutada dušši hügieenitoimingute teostamiseks;
  2) saada sotsiaalnõustamist, mille hulka kuulub abistamine asjaajamisel;
  3) saada vajadusel erakorralist toiduabi.

  (4) Lisaks eelnevale võib teenus sisaldada muid osiseid, millede osutamise tingimustes lepitakse kokku eraldi teenuse osutajaga.

§ 4.   Teenuse saaja

  (1) Teenuse saaja on isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Võru linnas.

  (2) Vältimatu abi korras on teenuse saaja isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel väljaspool Võru linna.

§ 5.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse saamiseks peab isik pöörduma Nöörimaa Tugikodu poole.

  (2) Teenuse taotlemisel on on isik kohustatud:
  1) esitama isikut tõendava dokumendi;
  2) materiaalsete väärtuste hoiule andmise korral koostama ja allkirjastama sellekohase nimekirja;
  3) täitma ankeedi;
  4) allkirjastama nõusoleku isikuandmete kasutamiseks;
  5) tutvuma teenuse osutaja sisekorraeeskirjaga ja keelatud esemete ning ainete nimekirjaga ning kinnitama oma allkirjaga, et kohustub neid täitma.

§ 6.   Teenuse eest tasumine

  Teenust osutatakse tasuta:
  1) isikutele, kellel puudub sissetulek;
  2) isikutele, kelle ainsaks sissetulekuks on toimetulekutoetus;
  3) muudel põhjendatud erijuhtudel.

§ 7.   Teenuse osutaja

  Teenust osutab Võru Linnavalitsuse hallatav asutus Nöörimaa Tugikodu kui hoolekandeasutus.

§ 8.   Järelevalve ja arvestuse pidamine

  (1) Järelevalvet teenuse osutamise üle teostab Võru Linnavalitsus (ametiasutusena).

  (2) Teenuse üle arvestuse pidamise eest vastutab Nöörimaa Tugikodu.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Teenuse hinnad kehtestab Võru Linnavalitsus.

  (2) Teenusega seonduvate dokumentide vormid kinnitab Nöörimaa Tugikodu direktor.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 1. aprillil.

Toomas Paur
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json