SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Varjupaigateenuse osutamise kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.03.2016, 15

Varjupaigateenuse osutamise kord

Vastu võetud 09.03.2016 nr 11
jõustumine 01.04.2016

Määrus kehtestatakse "Sotsiaalhoolekande seadus" § 30 lg 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse varjupaigateenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja kord.

§ 2.  Teenuse eesmärk

  Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule (edaspidi isik), kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma.

§ 3.  Teenuse sisu ja tingimused

 (1) Teenusel on tagatud ööbimiseks voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

 (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitule on võimalik kasutada päevakeskust ja kööki ning nende ruumide juurde kuuluvat inventari.

 (3) Teenuse kasutajal on õigus:
 1) kasutada dušši hügieenitoimingute teostamiseks;
 2) saada sotsiaalnõustamist, mille hulka kuulub abistamine asjaajamisel;
 3) saada vajadusel erakorralist toiduabi.

 (4) Lisaks eelnevale võib teenus sisaldada muid osiseid, millede osutamise tingimustes lepitakse kokku eraldi teenuse osutajaga.

§ 4.  Teenuse saaja

 (1) Teenuse saaja on isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Võru linnas.

 (2) Vältimatu abi korras on teenuse saaja isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel väljaspool Võru linna.

§ 5.  Teenuse taotlemine

 (1) Teenuse saamiseks peab isik pöörduma Nöörimaa Tugikodu poole.

 (2) Teenuse taotlemisel on on isik kohustatud:
 1) esitama isikut tõendava dokumendi;
 2) materiaalsete väärtuste hoiule andmise korral koostama ja allkirjastama sellekohase nimekirja;
 3) täitma ankeedi;
 4) allkirjastama nõusoleku isikuandmete kasutamiseks;
 5) tutvuma teenuse osutaja sisekorraeeskirjaga ja keelatud esemete ning ainete nimekirjaga ning kinnitama oma allkirjaga, et kohustub neid täitma.

§ 6.  Teenuse eest tasumine

  Teenust osutatakse tasuta:
 1) isikutele, kellel puudub sissetulek;
 2) isikutele, kelle ainsaks sissetulekuks on toimetulekutoetus;
 3) muudel põhjendatud erijuhtudel.

§ 7.  Teenuse osutaja

  Teenust osutab Võru Linnavalitsuse hallatav asutus Nöörimaa Tugikodu kui hoolekandeasutus.

§ 8.  Järelevalve ja arvestuse pidamine

 (1) Järelevalvet teenuse osutamise üle teostab Võru Linnavalitsus (ametiasutusena).

 (2) Teenuse üle arvestuse pidamise eest vastutab Nöörimaa Tugikodu.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Teenuse hinnad kehtestab Võru Linnavalitsus.

 (2) Teenusega seonduvate dokumentide vormid kinnitab Nöörimaa Tugikodu direktor.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 1. aprillil.

Toomas Paur
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json