SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Võlanõustamisteenuse osutamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 15.03.2016, 16

Võlanõustamisteenuse osutamise kord

Vastu võetud 09.03.2016 nr 12
jõustumine 01.04.2016

Määrus kehtestatakse "Sotsiaalhoolekande seadus § 44 lg 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse võlanõustamisteenuse osutamise tingimused ja kord.

§ 2.   Võlanõustamisteenuse eesmärk ja kirjeldus

  (1) Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Võlanõustamisteenuse raames loetakse võlgnevuseks olukorda, kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.

  (3) Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

§ 3.   Võlanõustamisteenuse saajad

  Võlanõustamisteenust on õigust saada täisealisel isikutel:
  1) piiratud teovõimega isiku puhul osutatakse teenust tema seaduslikule esindajale seadusliku esindaja taotluse alusel;
  2) tasuta võlanõustamisteenust on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Võru linnas elaval täisealisel isikul (edaspidi isik), kes vajab võlanõustamisteenuse mõistes nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist;
  3) tasulist võlanõustamisteenust on õigus saada rahvastikuregistri andmetel väljaspool Võru linna elaval täisealisel isikul (edaspidi isik), kes vajab võlanõustamisteenuse mõistes nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist;
  4) võlanõustamisteenust ei osutata isikule, kes teenuse osutamise ajal on narkootiliste-, psühhotroopsete ainete- või alkoholijoobes.

§ 4.   Võlanõustamisteenuse sisu

  Võlanõustamisteenus koosneb järgmistest tegevustest, mida teenuse osutaja teostab isiku huvides:
  1) probleemide selgitamine ja määramine;
  2) dokumentidega tutvumine, info kogumine, võlanõuete kontrollimine;
  3) kliendile tema õiguste ja kohustuste selgitamine;
  4) võlajuhtumi analüüsimine, võrgustikukaardi koostamine;
  5) eesmärkide seadmine, tegevuse ja ajakava planeerimine;
  6) dokumentide vormistamine;
  7) kliendi toetamine ja motiveerimine.

§ 5.   Võlanõustamisteenuse osutaja

  Võlanõustamisteenust osutab Võru Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus Nöörimaa Tugikodu (edaspidi teenuse osutaja) kui hoolekandeasutus.

§ 6.   Võlanõustamisteenuse taotlemine

  (1) Võlanõustamisteenuse taotlemiseks esitab isik või tema seaduslik esindaja teenuse osutajale kirjaliku taotluse.

  (2) Teenuse osutajal on vajaduse korral õigus nõuda isikult täiendavaid andmeid ja dokumente.

§ 7.   Järelevalve ja arvestuse pidamine

  (1) Järelevalvet võlanõustamisteenuse osutamise üle teostab linnavalitsus (ametiasutusena).

  (2) Võlanõustamisteenuse üle arvestuse pidamise eest vastutab teenuse osutaja.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Võlanõustamisteenuse hinna kehtestab linnavalitsus.

  (2) Võlanõustamisteenuse osutamisega seonduvate dokumentide vormid kinnitab Nöörimaa Tugikodu direktor.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 1. aprillil.

Toomas Paur
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json