SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.04.2017
Avaldamismärge:RT IV, 15.03.2016, 18

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 09.03.2016 nr 14
jõustumine 01.04.2016

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 5 ja "Sotsiaalhoolekande seadus" § 14 lg 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Võru linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) määramise ja maksmise kord (edaspidi kord).

  (2) Toetust makstakse isikule, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi register) andmetel Võru linn, välja arvatud käesoleva korra paragrahvis 2 nimetatud matusetoetus, elluastumistoetus ja eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus.

  (3) Võru Linnavalitsuse komisjoni ettepanekul võib Võru Linnavalitsus (edaspidi valitsus) erandina määrata vältimatu sotsiaalabi osutamise isikule, kelle elukoht registri andmetel ei ole Võru linn, kuid kes abi vajamise ajal asub Võru linnas.

  (4) Käesolevas korras nimetatud perioodilised toetused määratakse kuni eelarveaasta lõpuni, puude raskusastmega seotud toetuste puhul mitte kauemaks kui puude määramise otsuses nimetatud tähtajani.

§ 2.   Toetuste liigid

  (1) Abivajadusest mittesõltuvad toetused on:
  1) sünnitoetus;
  2) matusetoetus;
  3) elluastumistoetus;
  4) eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus;
  5) kinnipidamiskohast vabanenud isiku toetus;
  6) puudega isiku hooldamise korraldamise toetus;
  7) toetus puudega lapse hooldamiseks.

  (2) Abivajadusest sõltuvad toetused on:
  1) toitlustamise toetus;
  2) koolieelses lasteasutuses muude kulude vanemate poolt kaetava osa toetus;
  3) ravimitoetus;
  4) prillitoetus;
  5) puudega isiku sotsiaalteenuse osutamise toetus;
  6) lastelaagri toetus;
  7) küttetoetus;
  8) muu toetus.

§ 3.   Toetuse saaja

  (1) Abivajadusest sõltuvat toetust makstakse allpool toimetulekupiiri elava isiku toimetuleku soodustamiseks kui see on selgunud abivajaduse hindamise põhjal.

  (2) Toitlustamise toetust ja koolieelses lasteasutuses muude kulude vanemate poolt kaetava osa toetust makstakse isikule, kelle perekonna netosissetulek on pärast "Sotsiaalhoolekande seadus" § 133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arvestatud eluasemekulude mahaarvamist väiksem kui pooleteistkordne toimetulekupiir.

  (3) Küttetoetust makstakse isikule, kelle sissetulek on väiksem kui 325 eurot kalendrikuus.

2. peatükk Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine 

§ 4.   Toetuste taotlemine

  (1) Toetuse taotleja esitab kirjaliku taotluse, milles märgib oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi või sünniaja, elukoha, arvelduskonto numbri, taotluse esitamise kuupäeva ja allkirja.

  (2) Abivajadusest sõltuva toetuse taotlemisel põhjendab taotleja toetuse saamise vajadust ning esitab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlusele:
  1) toetuse taotlemisele eelneva kuu eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid;
  2) nõusoleku isikuandmete töötlemiseks;
  3) muud abivajadust tõendavad dokumendid;
  4) korras sätestatud juhtudel muud dokumendid.

  (3) Ametnikul on vajaduse korral õigus ja kohustus nõuda taotlejalt taotluse menetlemiseks perekonna sissetulekut tõendavaid dokumente või muid täiendavaid andmeid, s.h väljavõtteid arvelduskontodest.

  (4) Toetust võib taotleda abi vajava isiku nimel ja huvides tema eestkostja, hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abivajaja isiku kohta.

  (5) Abivajadusest sõltuva toetuse taotlemisel võib taotleja esitada üldjuhul mitte rohkem kui kaks taotlust eelarveaasta jooksul.

  (6) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest. Valeandmetele tuginedes määratud ja väljamakstud toetus nõutakse tagasi seaduses sätestatud korras.

§ 5.   Toetuse taotlemise tähtaeg

  Toetust on õigustaotleda kuue kuu jooksul pärast sündmust, millega seoses toetust taotletakse.

§ 6.   Abivajadusest mittesõltuva toetuse määramine

  (1) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb volitatud ametnik (edaspidi ametnik) 10 tööpäeva jooksul toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

  (2) Toetuse taotlus, millele ei ole esitatud ametniku nõudel ametniku poolt määratud tähtaja jooksul täiendavaid dokumente, vaadatakse esitatud dokumentide alusel läbi 10 tööpäeva jooksul peale ametniku poolt määratud täiendavate dokumentide esitamise tähtaja möödumist.

  (3) Otsus toetuse määramisest keeldumise kohta koos vastava põhjendusega edastatakse taotlejale 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast.

§ 7.   Abivajadusest sõltuva toetuse määramine

  (1) Abivajadusest sõltuva toetuse määramise aluseks on perekonna sissetulek. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- ja linnaeelarve vahenditest makstavad ühekordsed toetused.

  (2) Perekonna sissetuleku arvestamisel võetakse arvesse ka taotlejast eraldi elava perekonnaliikme sissetulekud juhul, kui ta on taotlejaga või taotlejaga koos elava perekonnaliikmega abielus või on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama taotlejat või taotlejaga koos elava perekonnaliikme alaealisi lapsi.

  (3) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb komisjoni ettepanekul valitsus 10 tööpäeva jooksul toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

  (4) Toetuse taotlus, millele ei ole esitatud ametniku nõudel ametniku poolt määratud tähtaja jooksul täiendavaid dokumente, vaadatakse esitatud dokumentide alusel läbi 10 tööpäeva jooksul peale ametniku poolt määratud täiendavate dokumentide esitamise tähtaja möödumist.

  (5) Otsus toetuse andmise või määramisest keeldumise kohta edastatakse taotlejale 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast.

  (6) Toetuse määramisest võib keelduda, kui toetuse taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevad kinnis- ja vallasasjad peaksid tagama temale või perekonnale toimetulekuks piisavad vahendid.

§ 8.   Toetuse maksmine

  (1) Määratud toetus makstakse 30 päeva jooksul otsuse tegemisest taotleja taotluses näidatud arvelduskontole, teenust osutava isiku või asutuse arvelduskontole korra kohaselt või makstakse erandjuhul sularahas kassast.

  (2) Sünnitoetus, matusetoetus ja kinnipidamiskohast vabanenud isiku toetus makstakse 2 tööpäeva jooksul taotluse laekumise päevast taotleja taotluses näidatud arvelduskontole või makstakse erandjuhul sularahas kassast.

  (3) Ametniku põhjendatud ettepanekul võib maksta toetust ka teistele, korras mitte sätestatud isikutele ja juhtudel, ajutiselt raskustesse sattunud isikutele. Toetuse saamise või sellest keeldumise ning toetuse suuruse otsustab valitsus komisjoni ettepanekul.

3. peatükk Toetused ja määrad 

§ 9.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust on õigustaotleda lapse vanemal või eestkostjal.

  (2) Toetus määratakse tingimusel, et taotleja on olnud registri andmetel Võru linna elanik lapse sünni hetkel ning laps on registri andmetel Võru linna elanik alates sünnist.

  (3) Toetust makstakse kolmes osas:
  1) I osa määr 65 eurot, makstakse pärast lapse sünni registreerimist;
  2) II osa määr 65 eurot, makstakse lapse 1-aastaseks saamisel;
  3) III osa määr 192 eurot, makstakse lapse 3-aastaseks saamisel.

  (4) Toetuse teise ja kolmanda osa määramisel lähtutakse sünnitoetuse taotluses esitatud andmetest. Toetus määratakse tingimusel, et laps ja taotleja on olnud registri andmetel katkematult Võru linna elanikud alates lapse sünnist kuni vastavalt lapse 1-aastaseks ja 3-aastaseks saamiseni.

  (5) Toetust ei määrata, kui:
  1) laps on riiklikul ülalpidamisel,
  2) laps on teises perekonnas eestkostel või hooldusel;
  3) taotlejalt või vanematelt on ära võetud hooldusõigus lapse suhtes.

  (6) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus.

§ 10.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetuse määraks on 130 eurot, mis määratakse isikule, kes kannab surnud isiku, kelle elukoht registri andmetel oli surma hetkel Võru linn, matmise kulud.

  (2) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja surmatõend.

§ 11.   Elluastumistoetus

  (1) Elluastumistoetuse määraks on 320 eurot, mis määratakse isikule, kes asub esmakordselt iseseisvalt elama ja kelle oli Võru linn eestkostele või perekonnas hooldamisele paigutanud ning kellele ei maksta elluastumistoetust "Riiklike peretoetuste seaduse" alusel.

  (2) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus, eestkostet tõendav kohtumäärus või perekonnas hooldamise leping ja eluruumi omandi- või kasutusõigust tõendav dokument.

§ 12.   Eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus

  (1) Eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetuse määr on 52 eurot kalendrikuus lapse kohta, mis määratakse isikule, kelle eestkostel on või perekonnas hooldamisele on paigutatud Võru linna poolt alaealine laps.

  (2) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus, eestkostet tõendav kohtumäärus või perekonnas hooldamise leping.

§ 13.   Kinnipidamiskohast vabanenud isiku toetus

  (1) Kinnipidamiskohast vabanenud isiku ühekordse toetuse määr on 32 eurot, mida määratakse kinnipidamiskohast vabanenud isikule tema esmase toimetuleku kindlustamiseks.

  (2) Toetust võib määrata kinnipidamiskohast vabanenud isikule, kelle elukoht registri andmetel on Võru linn või isikule, kelle viimane elukoht enne kinnipidamiskohta paigutamist oli registri andmetel Võru linn.

  (3) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja vabastamisõiend.

§ 14.   Puudega isiku hooldamise korraldamise toetus

  (1) Puudega isiku hooldamise korraldamise toetus määratakse puudega isikule tema hoolduse korraldamiseks ühes kalendrikuus:
  1) sügava puudega isiku määraks on 30 eurot;
  2) raske puudega isiku määraks on 20 eurot.

  (2) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja otsus puude määramise kohta.

  (3) Toetust ei määrata juhul kui:
  1) hooldus on võimalik tagada mõne teise sotsiaalhoolekandelise abi teenusega;
  2) puudega isik osaleb aktiivselt tööturul;
  3) puudega isikul on Võru linnas seadusjärgsed ülalpidamiskohustusega isikud.

§ 15.   Toetus puudega lapse hooldamiseks

  (1) Toetus puudega lapse hooldamiseks määratakse puudega lapse vanemale, hoolduspere vanemale või eestkostjale.

  (2) Toetuse määrad:
  1) 200 eurot sügava puudega lapse hooldajale;
  2) 80 eurot raske puudega lapse hooldajale;
  3) 55 eurot keskmise puudega lapse hooldajale.

§ 16.   Toitlustamise toetus

  (1) Toitlustamise toetus määratakse:
  1) koolieelses lasteasutuses käiva lapse vanemale, kes töötab ja/või õpib tasemeõppes, 100% toidupäeva maksumusest;
  2) koolieelse lasteasutuse viimases rühmas käiva lapse vanemale, kes ei tööta, 100% toidupäeva maksumusest;

  (2) taotlus toetuse taotlemiseks esitatakse üldjuhul 20. augustiks, 20. detsembriks ja 20. aprilliks.

  (3) Toetus määratakse kuni neljaks kuuks.

  (4) Toetus makstakse koolieelse lasteasutuse arvelduskontole.

§ 17.   Koolieelses lasteasutuses muude kulude vanemate poolt kaetava osa toetus

  (1) Koolieelses lasteasutuses muude kulude vanemate poolt kaetava osa toetus määratakse isikule, kelle laps on vähemalt 3-aastane, järgnevalt:
  1) peres on 1 laps, toetuse määr 25% muudest kuludest;
  2) peres on 2 kuni 18-aastast (k.a) koolieelses lasteasutuses käivat või õppivat last, toetuse määr 50% muudest kuludest.

  (2) taotlus toetuse taotlemiseks esitatakse üldjuhul 20. augustiks, 20. detsembriks ja 20. aprilliks.

  (3) Toetus määratakse kuni neljaks kuuks.

  (4) Toetus makstakse koolieelse lasteasutuse arvelduskontole.

§ 18.   Ravimitoetus

  (1) Ravimitoetus määratakse taotlejale retseptiravimite kulutuste osaliseks või täielikuks hüvitamiseks kuni 45 eurot aastas.

  (2) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja taotleja nimeline ravimi kuludokument.

§ 19.   Prillitoetus

  (1) Prillitoetus makstakse taotlejale prilliklaaside maksumuse hüvitamiseks määras kuni 32 eurot aastas või taotleja nägemispuude korral määras kuni 50% prilliklaaside maksumusest.

  (2) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus, kuludokument ja nägemispuudega isikul nägemispuuet tõendav dokument.

§ 20.   Puudega isiku sotsiaalteenuste osutamise toetus

  (1) Puudega isiku sotsiaalteenuste osutamise toetus määratakse puudega isiku abivahendite, sotsiaalteenuste, transpordikulude ja muude kulude omaosaluse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

  (2) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus, kuludokument ja otsus puude määramise kohta.

§ 21.   Lastelaagri toetus

  (1) Lastelaagri toetus määratakse taotlejale lastekaitsespetsialisti kirjaliku ettepaneku alusel laste laagrikulude omaosaluse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

  (2) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja vajadusel kuludokument.

§ 22.   Küttetoetus

  (1) Küttetoetus määratakse küttematerjali maksumuse hüvitamiseks üks kord kalendriaastas määras kuni 95 eurot ahiküttega (kaugküttevõrguga mitteühendatud) eluruumis üksi elavale:
  1) eakale;
  2) töövõimetuspensionärile;
  3) puudega isikule.

  (2) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus, kuludokument, pensionitunnistus ja puudega isikul otsus puude määramise kohta.

§ 23.   Muu toetus

  (1) Muu toetus määratakse vajaduse esinemisel muude oluliste sündmuste või ettenägemata hädavajalike kulutuste osaliseks või täielikuks katmiseks.

  (2) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja kuludokument.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 24.   Üleminekusätted

  Enne 1. aprilli 2016 määratud hoolduse korraldamise toetust makstakse kuni 2016. aasta lõpuni.

§ 25.   Taotluse vorm

  Toetuse taotlemise taotluse vormi kehtestab linnavalitsus.

§ 26.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Võru Linnavolikogu:
  1) 22. detsembri 2010 määrus nr 29 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" (RT IV, 18.11.2015, 10);
  2) 12. detsembri 2012 määrus nr 22 "Puudega lapsele osutatud sotsiaalteenuste hüvitamise kord" (RT IV, 21.12.2012, 67).

§ 27.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 1. aprillil.

Toomas Paur
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json