SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2019, 31

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 09.03.2016 nr 14
RT IV, 15.03.2016, 18
jõustumine 01.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.04.2017RT IV, 19.04.2017, 522.04.2017
14.06.2017RT IV, 21.06.2017, 101.08.2017
20.09.2017RT IV, 26.09.2017, 229.09.2017, muudatusi rakendatakse alates 01.09.2017 ja need kehtivad kuni 31.12.2018
13.12.2017RT IV, 19.12.2017, 901.01.2018
14.02.2018RT IV, 20.02.2018, 101.03.2018
09.01.2019RT IV, 17.01.2019, 320.01.2019, muudatusi rakendatakse alates 01.01.2019
13.03.2019RT IV, 20.03.2019, 301.04.2019
13.11.2019RT IV, 19.11.2019, 1301.01.2020

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 5 ja "Sotsiaalhoolekande seadus" § 14 lg 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Võru linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) määramise ja maksmise kord (edaspidi kord).

  (2) Toetust makstakse isikule, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi register) andmetel Võru linn, välja arvatud käesoleva korra paragrahvis 2 nimetatud matusetoetus, elluastumistoetus, alaealise eestkostja toetus ja hoolduspere vanema toetus.
[RT IV, 20.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]

  (3) Võru Linnavalitsuse komisjoni ettepanekul võib Võru Linnavalitsus (edaspidi valitsus) erandina määrata vältimatu sotsiaalabi osutamise isikule, kelle elukoht registri andmetel ei ole Võru linn, kuid kes abi vajamise ajal asub Võru linnas.

  (4) Käesolevas korras nimetatud perioodilised toetused määratakse kuni eelarveaasta lõpuni, puude raskusastmega seotud toetuste puhul mitte kauemaks kui puude määramise otsuses nimetatud tähtajani.

§ 2.   Toetuste liigid

  (1) Abivajadusest mittesõltuvad toetused on:
  1) sünnitoetus;
  2) matusetoetus;
  3) elluastumistoetus;
  4) alaealise eestkostja toetus;
[RT IV, 20.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  41) hoolduspere vanema toetus;
[RT IV, 20.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  5) kinnipidamiskohast vabanenud isiku toetus;
  6) puudega isiku hooldamise korraldamise toetus;
  7) toetus puudega lapse hooldamiseks.

  (2) Abivajadusest sõltuvad toetused on:
  1) toitlustamise toetus;
  2) koolieelses lasteasutuses muude kulude vanemate poolt kaetava osa toetus;
  3) ravimitoetus;
  4) prillitoetus;
  5) puudega isiku sotsiaalteenuse osutamise toetus;
  6) lastelaagri toetus;
  7) küttetoetus;
  8) muu toetus;
  9) puudega lapse hooldusteenus;
[RT IV, 21.06.2017, 1 - jõust. 01.08.2017]
  10) [kehtetu - RT IV, 26.09.2017, 2 - jõust. 01.01.2019, kehtis 01.09.2017 kuni 31.12.2018]
  11) huvitegevuse toetus.
[RT IV, 17.01.2019, 3 - jõust. 20.01.2019, rakendatakse alates 01.01.2019]

§ 3.   Toetuse saaja

  (1) Abivajadusest sõltuvat toetust makstakse allpool toimetulekupiiri elava isiku toimetuleku soodustamiseks kui see on selgunud abivajaduse hindamise põhjal. Abivajadusest sõltuvat toetust võib erandkorras maksta toimetulekupiiril elavale isikule, kui abivajadus on tuvastatud.
[RT IV, 19.04.2017, 5 - jõust. 22.04.2017]

  (2) Toitlustamise toetust ja koolieelses lasteasutuses muude kulude vanemate poolt kaetava osa toetust makstakse isikule, kelle perekonna netosissetulek on pärast "Sotsiaalhoolekande seadus" § 133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arvestatud eluasemekulude mahaarvamist väiksem kui pooleteistkordne toimetulekupiir.

  (21) [Kehtetu - RT IV, 26.09.2017, 2 - jõust. 01.01.2019, kehtis 01.09.2017 kuni 31.12.2018]

  (22) Huvitegevuse toetust makstakse isikule, kelle perekonna netosissetulek on pärast „Sotsiaalhoolekande seadus“ § 133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arvestatud eluasemekulude maha arvamist väiksem kui poolteisekordne toimetulekupiir.
[RT IV, 17.01.2019, 3 - jõust. 20.01.2019, rakendatakse alates 01.01.2019]

  (3) Küttetoetust makstakse isikule, kelle sissetulek on väiksem kui 325 eurot kalendrikuus.

2. peatükk Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine 

§ 4.   Toetuste taotlemine

  (1) Toetuse taotleja esitab kirjaliku taotluse, milles märgib oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi või sünniaja, elukoha, arvelduskonto numbri, taotluse esitamise kuupäeva ja allkirja.

  (2) Abivajadusest sõltuva toetuse taotlemisel põhjendab taotleja toetuse saamise vajadust ning esitab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlusele:
  1) toetuse taotlemisele eelneva kuu eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid;
  2) nõusoleku isikuandmete töötlemiseks;
  3) muud abivajadust tõendavad dokumendid;
  4) korras sätestatud juhtudel muud dokumendid.

  (3) Ametnikul on vajaduse korral õigus ja kohustus nõuda taotlejalt taotluse menetlemiseks perekonna sissetulekut tõendavaid dokumente või muid täiendavaid andmeid, s.h väljavõtteid arvelduskontodest.

  (4) Toetust võib taotleda abi vajava isiku nimel ja huvides tema eestkostja, hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abivajaja isiku kohta.

  (5) Abivajadusest sõltuva toetuse taotlemisel võib taotleja esitada üldjuhul mitte rohkem kui kaks taotlust eelarveaasta jooksul.

  (6) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest. Valeandmetele tuginedes määratud ja väljamakstud toetus nõutakse tagasi seaduses sätestatud korras.

§ 5.   Toetuse taotlemise tähtaeg

  Toetust on õigustaotleda kuue kuu jooksul pärast sündmust, millega seoses toetust taotletakse.

§ 6.   Abivajadusest mittesõltuva toetuse määramine

  (1) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb volitatud ametnik (edaspidi ametnik) 10 tööpäeva jooksul toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

  (2) Toetuse taotlus, millele ei ole esitatud ametniku nõudel ametniku poolt määratud tähtaja jooksul täiendavaid dokumente, vaadatakse esitatud dokumentide alusel läbi 10 tööpäeva jooksul peale ametniku poolt määratud täiendavate dokumentide esitamise tähtaja möödumist.

  (3) Otsus toetuse määramisest keeldumise kohta koos vastava põhjendusega edastatakse taotlejale 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast.

§ 7.   Abivajadusest sõltuva toetuse määramine

  (1) Abivajadusest sõltuva toetuse määramise aluseks on perekonna sissetulek. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- ja linnaeelarve vahenditest makstavad ühekordsed toetused.

  (2) Perekonna sissetuleku arvestamisel võetakse arvesse ka taotlejast eraldi elava perekonnaliikme sissetulekud juhul, kui ta on taotlejaga või taotlejaga koos elava perekonnaliikmega abielus või on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama taotlejat või taotlejaga koos elava perekonnaliikme alaealisi lapsi.

  (3) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb komisjoni ettepanekul valitsus 10 tööpäeva jooksul toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

  (4) Toetuse taotlus, millele ei ole esitatud ametniku nõudel ametniku poolt määratud tähtaja jooksul täiendavaid dokumente, vaadatakse esitatud dokumentide alusel läbi 10 tööpäeva jooksul peale ametniku poolt määratud täiendavate dokumentide esitamise tähtaja möödumist.

  (5) Otsus toetuse andmise või määramisest keeldumise kohta edastatakse taotlejale 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast.

  (6) Toetuse määramisest võib keelduda, kui toetuse taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevad kinnis- ja vallasasjad peaksid tagama temale või perekonnale toimetulekuks piisavad vahendid.

§ 8.   Toetuse maksmine

  (1) Määratud toetus makstakse 30 päeva jooksul otsuse tegemisest taotleja taotluses näidatud arvelduskontole, teenust osutava isiku või asutuse arvelduskontole korra kohaselt või makstakse erandjuhul sularahas kassast.

  (2) Sünnitoetus, matusetoetus ja kinnipidamiskohast vabanenud isiku toetus makstakse 2 tööpäeva jooksul taotluse laekumise päevast taotleja taotluses näidatud arvelduskontole või makstakse erandjuhul sularahas kassast.

  (3) Ametniku põhjendatud ettepanekul võib maksta toetust ka teistele, korras mitte sätestatud isikutele ja juhtudel, ajutiselt raskustesse sattunud isikutele. Toetuse saamise või sellest keeldumise ning toetuse suuruse otsustab valitsus komisjoni ettepanekul.

  (4) [Kehtetu - RT IV, 26.09.2017, 2 - jõust. 01.01.2019, kehtis 01.09.2017 kuni 31.12.2018]

  (5) Huvitegevuse toetus makstakse 7 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest huvikooli arvelduskontole.
[RT IV, 17.01.2019, 3 - jõust. 20.01.2019, rakendatakse alates 01.01.2019]

3. peatükk Toetused ja määrad 

§ 9.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust on õigustaotleda lapse vanemal või eestkostjal.

  (2) Toetus määratakse tingimusel, et taotleja on olnud registri andmetel Võru linna elanik lapse sünni hetkel ning laps on registri andmetel Võru linna elanik alates sünnist.

  (3) Toetust makstakse kolmes osas:
  1) I osa määr 100 eurot, makstakse pärast lapse sünni registreerimist;
[RT IV, 20.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  2) II osa määr 65 eurot, makstakse lapse 1-aastaseks saamisel;
  3) III osa määr 192 eurot, makstakse lapse 3-aastaseks saamisel.

  (4) Toetuse teise ja kolmanda osa määramisel lähtutakse sünnitoetuse taotluses esitatud andmetest. Toetus määratakse tingimusel, et laps ja taotleja on olnud registri andmetel katkematult Võru linna elanikud alates lapse sünnist kuni vastavalt lapse 1-aastaseks ja 3-aastaseks saamiseni.

  (5) Toetust ei määrata, kui:
  1) laps on riiklikul ülalpidamisel,
  2) laps on teises perekonnas eestkostel või hooldusel;
  3) taotlejalt või vanematelt on ära võetud hooldusõigus lapse suhtes.

  (6) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus.

§ 10.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetuse määraks on 280 eurot, mis määratakse:
  1) isikule, kes kannab surnud isiku, kelle elukoht registri andmetel oli surma hetkel Võru linn, matmise kulud või;
  2) isikule, kes kannab surnud isiku matmise kulud ja kelle elukoht registri andmetel on toetuse taotlemise hetkel Võru linn.

  (2) Toetust makstakse ühekordselt ühe surnu matmiseks.

  (3) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja surmatõend või põhjendus, miks surmatõendit ei ole võimalik esitada.
[RT IV, 20.03.2019, 3 - jõust. 01.04.2019]

§ 11.   Elluastumistoetus

  (1) Elluastumistoetuse määraks on 500 eurot, mis määratakse isikule:
[RT IV, 20.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  1) kes lahkub asendus- või järelhooldusteenuselt ja kes on või oli 18. aastaseks saamiseni Võru linna eeskostel või
[RT IV, 20.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]
  2) kelle üle on seatud eestkoste ja kelle elukoht on registri andmetel Võru linn ja kes on toetuse taotlemise hetkeks saanud 18. aastaseks.
[RT IV, 20.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]

  (2) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja eestkostet tõendav kohtumäärus.
[RT IV, 20.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]

§ 12.   Alaealise eestkostja toetus
[RT IV, 20.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]

  (1) Alaealisele lapsele määratud eestkostja toetuse määr on 52 eurot kalendrikuus lapse kohta, mis määratakse isikule, kelle eestkostel on Võru linna registrijärgne alaealine laps.

  (2) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja eestkostet tõendav kohtumäärus.
[RT IV, 20.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]

§ 121.   Hoolduspere vanema toetus

  (1) Hoolduspere vanemat, kes on kantud sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregistrisse (edaspidi STAR-i) ja hooldab vähemalt nelja last, toetatakse töölepingu seaduse § 29 lg 5 alusel kehtestatud töötasu alammääras. Ühe lapse hooldamisel toetatakse hoolduspere vanemat ühe neljandiku ulatuses nimetatud töötasu alammäärast.

  (2) Hoolduspere vanemale, kes on kantud STAR-i, võib maksta maksta tasu, mis ei tohi ühe lapse hooldamise korral olla väiksem kui üks neljandik töölepingu seaduse § 29 lg 5 alusel kehtestatud töötasu alamäärast. Tasu maksmise korral ei maksta hoolduspere vanemale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toetust.

  (3) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus.
[RT IV, 20.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]

§ 13.   Kinnipidamiskohast vabanenud isiku toetus

  (1) Kinnipidamiskohast vabanenud isiku ühekordse toetuse määr on 32 eurot, mida määratakse kinnipidamiskohast vabanenud isikule tema esmase toimetuleku kindlustamiseks.

  (2) Toetust võib määrata kinnipidamiskohast vabanenud isikule, kelle elukoht registri andmetel on Võru linn või isikule, kelle viimane elukoht enne kinnipidamiskohta paigutamist oli registri andmetel Võru linn.

  (3) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja vabastamisõiend.

§ 14.   Puudega isiku hooldamise korraldamise toetus
[Kehtetu - RT IV, 19.11.2019, 13 - jõust. 01.01.2020]

§ 15.   Toetus puudega lapse hooldamiseks

  (1) Toetus puudega lapse hooldamiseks määratakse puudega lapse vanemale, hoolduspere vanemale või eestkostjale.
[RT IV, 20.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]

  (2) Toetuse määrad:
  1) 200 eurot sügava puudega lapse hooldajale;
  2) 80 eurot raske puudega lapse hooldajale;
  3) 55 eurot keskmise puudega lapse hooldajale.

  (3) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja puude olemasolu tõendav dokument.
[RT IV, 19.04.2017, 5 - jõust. 22.04.2017]

§ 16.   Toitlustamise toetus

  (1) Toitlustamise toetus määratakse:
  1) koolieelses lasteasutuses käiva lapse vanemale, kes töötab ja/või õpib tasemeõppes, 100% toidupäeva maksumusest;
  2) koolieelse lasteasutuse viimases rühmas käiva lapse vanemale, kes ei tööta, 100% toidupäeva maksumusest;
  3) lastekaitsespetsialisti ettepanekul muudel põhjendatud juhtudel.
[RT IV, 19.04.2017, 5 - jõust. 22.04.2017]

  (2) taotlus toetuse taotlemiseks esitatakse üldjuhul 20. augustiks, 20. detsembriks ja 20. aprilliks.

  (3) Toetus määratakse kuni neljaks kuuks.

  (4) Toetus makstakse koolieelse lasteasutuse arvelduskontole.

§ 17.   Koolieelses lasteasutuses muude kulude vanemate poolt kaetava osa toetus

  (1) Koolieelses lasteasutuses muude kulude vanemate poolt kaetava osa toetus määratakse isikule, kelle laps on vähemalt 3-aastane, järgnevalt:
  1) peres on 1 laps, toetuse määr 25% muudest kuludest;
  2) peres on 2 kuni 18-aastast (k.a) koolieelses lasteasutuses käivat või õppivat last, toetuse määr 50% muudest kuludest.
  3) lastekaitsespetsialisti ettepanekul muudel põhjendatud juhtudel.
[RT IV, 19.04.2017, 5 - jõust. 22.04.2017]

  (2) taotlus toetuse taotlemiseks esitatakse üldjuhul 20. augustiks, 20. detsembriks ja 20. aprilliks.

  (3) Toetus määratakse kuni neljaks kuuks.

  (4) Toetus makstakse koolieelse lasteasutuse arvelduskontole.

§ 18.   Ravimitoetus

  (1) Ravimitoetus määratakse taotlejale retseptiravimite kulutuste osaliseks või täielikuks hüvitamiseks kuni 45 eurot aastas.

  (2) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja taotleja nimeline ravimi kuludokument.

§ 19.   Prillitoetus

  (1) Prillitoetus makstakse taotlejale prilliklaaside maksumuse hüvitamiseks määras kuni 32 eurot aastas või taotleja nägemispuude korral määras kuni 50% prilliklaaside maksumusest.

  (2) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus, kuludokument ja nägemispuudega isikul nägemispuuet tõendav dokument.

§ 20.   Puudega isiku sotsiaalteenuste osutamise toetus

  (1) Puudega isiku sotsiaalteenuste osutamise toetus määratakse puudega isiku abivahendite, sotsiaalteenuste, transpordikulude ja muude kulude omaosaluse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

  (2) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus, kuludokument ja otsus puude määramise kohta.

§ 21.   Lastelaagri toetus

  (1) Lastelaagri toetus määratakse taotlejale lastekaitsespetsialisti kirjaliku ettepaneku alusel laste laagrikulude omaosaluse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

  (2) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja vajadusel kuludokument.

§ 22.   Küttetoetus

  (1) Küttetoetus määratakse küttematerjali maksumuse hüvitamiseks üks kord kalendriaastas määras kuni 95 eurot ahiküttega (kaugküttevõrguga mitteühendatud) eluruumis üksi elavale:
  1) vanaduspensionär;
[RT IV, 19.04.2017, 5 - jõust. 22.04.2017]
  2) töövõimetuspensionärile;
  3) puudega isikule.

  (2) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus, kuludokument, pensionitunnistus ja puudega isikul otsus puude määramise kohta.

§ 23.   Muu toetus

  (1) Muu toetus määratakse vajaduse esinemisel muude oluliste sündmuste või ettenägemata hädavajalike kulutuste osaliseks või täielikuks katmiseks.

  (2) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja kuludokument.

§ 231.   Puudega lapse hooldusteenus

  (1) Puudega lapse hooldusteenuse toetust määratakse sügava puudega lapse vanemale või eestkostjale lapsele osutatava hooldusteenuse kompenseerimiseks. Toetust saab määrata kuni 12 kuuks kuid mitte pikemaks ajaks kui kalendriaasta lõpuni. Toetust makstakse otse teenuse osutajale.
[RT IV, 20.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]

  (2) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja dokumendid, millega on tõendatud hooldusteenuse osutamise vajadus, koos selle maksumusega.

  (3) Toetuse määramisel on valitsusel õigus peatada käesoleva määruse paragrahvis 15 nimetatud puudega lapse hooldamiseks makstava toetuse maksmine või vähendada selle määra hooldusteenuse toetuse maksmise perioodil.
[RT IV, 21.06.2017, 1 - jõust. 01.08.2017]

§ 232.   Huvitegevuse toetus
[Kehtetu - RT IV, 26.09.2017, 2 - jõust. 01.01.2019, kehtis 01.09.2017 kuni 31.12.2018]

§ 233.   Huvitegevuse toetus
[RT IV, 17.01.2019, 3 - jõust. 20.01.2019, muudatusi rakendatakse alates 01.01.2019]

  (1) Huvitegevuse toetus määratakse Rahvastikuregistri andmete kohaselt Võru linnas elava, huviõppes osaleva 7–19 aastase õpilase õppekulude katmiseks.

  (2) Toetust määratakse taotlejale õpilase ühe huvikooli ühe õppekava õppekulu katmiseks 100 % ulatuses. Õppimist huvikooli ettevalmistus- ja lisa-aastaklassis ei toetata.

  (3) Munitsipaalhuvikoolis õppimist kontrollib linnavalitsuse poolt volitatud ametnik Eesti Hariduse Infosüsteemi andmebaasis. Tõendi erahuvikoolis või teise omavalitsuse huvikoolis õppimise ja õppetasu suuruse kohta esitab taotleja.

  (4) Toetust makstakse kolm korda aastas:
  1) september kuni november, taotluse esitamise tähtaeg 15. oktoober;
  2) detsember kuni veebruar, taotluse esitamise tähtaeg 15. jaanuar;
  3) märts kuni mai, taotluse esitamise tähtaeg 15. aprill.

  (5) Toetust makstakse rahaliste vahendite olemasolul taotluse alusel.
[RT IV, 17.01.2019, 3 - jõust. 20.01.2019, muudatusi rakendatakse alates 01.01.2019]

4. peatükk Rakendussätted 

§ 24.   Üleminekusätted

  (1) Enne 1. aprilli 2016 määratud hoolduse korraldamise toetust makstakse kuni 2016. aasta lõpuni.

  (2) Taotlus huvikooli 2017. aasta perioodi september – detsember õppekulu toetamiseks esitatakse 1. novembriks.
[RT IV, 26.09.2017, 2 - jõust. 29.09.2017, rakendatakse alates 01.09.2017]

§ 25.   Taotluse vorm

  Toetuse taotlemise taotluse vormi kehtestab linnavalitsus.

§ 26.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 261.   Määruse kehtivus

  Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punkt 10, § 3 lõige 21, § 8 lõige 4 ja § 232 kehtivad kuni 2018. aasta 31. detsembrini.
[RT IV, 26.09.2017, 2 - jõust. 29.09.2017, rakendatakse alates 01.09.2017]

§ 262.   Määruse rakendamine

  Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punkti 11, § 3 lõiget 22, § 8 lõiget 5 ja § 233 rakendatakse 2019. aasta 1. jaanuarist.
[RT IV, 17.01.2019, 3 - jõust. 20.01.2019]

§ 263.   Määruse § 14 rakendamine

  (1) Uusi puudega isiku hooldamise korraldamise toetusi 2020. aasta 1. jaanuarist enam ei määrata.

  (2) Määruse § 14 rakendatakse puudega isikule hooldamisel:
  1) isiku puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni, kuid mitte kauem kui 2020. aasta 31. detsembrini, või
  2) tähtajatult määratud puude korral kuni 2020. aasta 31. detsembrini.

  (3) Määruse § 14 tunnistatakse kehtetuks 2020. aasta 1. jaanuarist.
[RT IV, 19.11.2019, 13 - jõust. 01.01.2020]

§ 27.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 1. aprillil.

/otsingu_soovitused.json