Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ja menetlemise kord

Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.07.2017
Avaldamismärge:RT IV, 15.03.2016, 40

Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ja menetlemise kord

Vastu võetud 22.09.2015 nr 2
RT IV, 01.10.2015, 41
jõustumine 01.11.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.03.2016RT IV, 15.03.2016, 218.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37² lõike 2 ja Häädemeeste Vallavolikogu 13. märtsi 2013. a määruse nr 3 „Häädemeeste valla põhimäärus“ § 83 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Häädemeeste valla arengukava (edaspidi: arengukava) ja Häädemeeste valla eelarvestrateegia (edaspidi: eelarvestrateegia) koostamise ja menetlemise kord ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuvatele üksustele kord ja tähtajad eelarvestrateegia koostamiseks vajaliku informatsiooni esitamiseks.

  (2) Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks:
  1) eri eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele;
  2) kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel.

  (3) Arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

§ 2.   Arengukava koostamise põhimõtted

  (1) Arengukava koostatakse valla kohta ja selles esitatakse vähemalt:
  1) majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalised suundumused ja vajadused;
  2) probleemide ja võimaluste hetkeolukorra analüüs tegevusvaldkondade lõikes;
  3) tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid koos taotletava mõjuga arengukava perioodi lõpuni;
  4) strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused arengukava perioodi lõpuni.

  (2) Vald võib koostada arengukavaga kooskõlas oleva täiendava arengukava:
  1) mõne valla territooriumi osa kohta;
  2) mõne tegevusvaldkonna arendamiseks;
  3) mitme valla või linna või nende territooriumi osade kohta kokkuleppe alusel.

  (3) Kui mõne tegevusvaldkonna arendamiseks koostatud täiendav arengukava sisaldab tegevusvaldkonna hetkeolukorra analüüsi, ei pea seda arengukavas esitama.

  (4) Arengukava peab arvestama valla üldplaneeringut.

§ 3.   Eelarvestrateegia koostamise põhimõtted

  (1) Eelarvestrateegia on arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan, mis on arengukava osa või arengukavaga seotud iseseisev dokument. Eelarvestrateegia nõuded sätestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses.

  (2) Kui arengukava muudetakse ja sellega kaasneb mõju eelarvele, tuleb eelarvestrateegia viia arengukavaga kooskõlla.

§ 4.   Eelnõude menetlemine, vastuvõtmine ja avalikustamine
[RT IV, 15.03.2016, 2 - jõust. 18.03.2016]

  (1) Arengukava ja/või selle muutmise eelnõu koostab Häädemeeste vallavalitsus (edaspidi: vallavalitsus) ja valmistab selle ette avalikustamiseks hiljemalt 30. aprilliks.

  (2) Eelarvestrateegia ja/või selle muutmise eelnõu koostab vallavalitsus ja valmistab selle ette avalikustamiseks hiljemalt 30. juuliks.

  (3) Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuvad üksused esitavad eelarvestrateegia koostamiseks vajaliku informatsiooni vallavalitsusele 01. maiks.

  (4) Enne esimest lugemist volikogus avalikustab vallavalitsus heakskiidetud arengukava ja eelarvestrateegia või nende muutmise eelnõud Häädemeeste valla veebilehel vähemalt kaheks nädalaks. Avalikustamise jooksul on kõigil võimalus teha ettepanekuid eelnõude muutmiseks ja täiendamiseks. Avalikustamisel lisatakse eelnõule informatsioon ettepanekute esitamise aja ja viisi ning avaliku arutelu toimumise kohta. Avaliku arutelu korraldab vallavalitsus.

  (5) Esitatud ettepanekuid ja avaliku arutelu tulemusi arvestades viib vallavalitsus vajadusel arengukava ja eelarvestrateegia või nende muutmise eelnõudesse sisse muudatused ja esitab arengukava või selle muutmise eelnõu Häädemeeste Vallavolikogule (edaspidi: volikogu) esimeseks lugemiseks hiljemalt juunikuus toimuvale istungile ja eelarvestrateegia või selle muutmise eelnõu hiljemalt septembrikuus toimuvale istungile.

  (6) Pärast arengukava ja eelarvestrateegia või nende muutmise eelnõude esimest lugemist on volikogu komisjonidel õigus esitada eelnõude kohta muudatus- ja parandusettepanekuid arengukava osas hiljemalt 21. augustiks ja eelarvestrateegia osas 10 tööpäeva jooksul pärast eelnõu esimese lugemise istungi kuupäeva. Vallavalitsus viib ettepanekud eelnõudesse sisse või jätab eelnõudest välja ja esitab arengukava või selle muutmise eelnõu volikogule teiseks lugemiseks septembrikuus toimuvale istungile ja eelarvestrateegia või selle muutmise eelnõu oktoobrikuus toimuvale istungile.

  (7) Volikogu kinnitab arengukava ja eelarvestrateegia või nende muutmise määrusega hiljemalt 15. oktoobriks. Arengukava ja eelarvestrateegia peavad olema vastu võetud enne eelseisva aasta eelarve vastuvõtmist.
[RT IV, 15.03.2016, 2 - jõust. 18.03.2016]
23.03.2016 15:40
Veaparandus. Paragrahvi tekst viidud vastavusse muutva määrusega tulenevalt Riigi Teataja seaduse § 10 lõikest 4.

§ 5.   Arengukava ja eelarvestrateegia ning menetlusdokumentide avalikustamine

  Arengukava ja eelarvestrateegia ning volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise kohta avaldatakse valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmisest arvates.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. novembril 2015.a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json