Teksti suurus:

Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste toetamise kord

Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 15.03.2017, 10

Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste toetamise kord

Vastu võetud 09.03.2017 nr 54

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 22 lg 1 p 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 1, § 14, § 15, § 451, § 452, § 156 lg-d 31 -33

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigieelarve toetusfondist ettenähtud rahaliste vahendite arvelt raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord.

§ 2.   Raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenusele õigustatud isikud ja rahastamine

  (1) Raske ja sügava puudega lapsehoiuteenusele on õigus Sindi linnas elukoha registreerinud raske ja sügava puudega lapsel kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

  (2) Lapsehoiuteenuse osutaja, teenuse osutamise koht, aeg ja maht kooskõlastatakse lapsehoiuteenust saava lapse esindaja ja teenuseosutajaga.

§ 3.   Raske ja sügava puudega laste toetavate sotsiaalteenuste rahastamine

  (1) Riigieelarve toetusfondi kaudu eraldatavaid vahendeid võib linnavalitsus kasutada raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

  (2) Toetavad sotsiaalteenused on:
  1) transporditeenus haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
  2) psühholoogiteenus, logopeediteenus ja muud teraapiad;
  3) isikliku abistaja või tugiisiku teenus;
  4) abi- ja tugivahendite soetamine/rentimine;
  5) lapse eluaseme kohandamise teenus, mis vajalik lapse erivajaduse tõttu;
  6) koolivaheajal laagris osalemiskulude katmine;
  7) sotsiaalteenuste väljatöötamise või perede toimetuleku parandamisega seotud koolituskulude eest tasumine;
  8) muud teenused või toetused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

§ 4.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Teenuse vajaduse hindamine toimub iga lapse puhul eraldi arvestades konkreetse lapse ja tema pere vajadusi. Otsus lapsehoiuteenusele suunamise tingimuste ja rahastamise kohta kinnitatakse iga lapse puhul eraldi Sindi Linnavalitsuse korraldusega.

  (2) Sindi Linnavalitsus rahastab raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenust ja toetavaid sotsiaalteenuseid riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele eraldatud piirsumma ulatuses.

  (3) Toetavate teenuste rahastamise suurus kinnitatakse Sindi Linnavalitsuse korraldusega lähtudes riigieelarve toetusfondi rahalistest võimalustest.

  (4) Teenuse osutaja või abi- ja tugivahendi müüjaga sõlmitakse leping ja/või tasutakse teenuse või abi- ja tugivahendi eest teenuse osutajale või eseme müüjale/rentijale arve alusel.

  (5) Määratud toetus kantakse linnavalitsuse korralduse alusel taotleja või teenuse osutaja pangakontole või makstakse välja sularahas linnavalitsuse kassast.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Sindi Linnavolikogu 08.09.2016 määrus nr 47 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Toomas Asi
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json