Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rapla valla 2019. a eelarve alaeelarvete kinnitamine

Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 15.03.2019, 2

Rapla valla 2019. a eelarve alaeelarvete kinnitamine

Vastu võetud 11.03.2019 nr 16

Määrus kehtestatakse kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse sätetega, juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktist 2, Rapla Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 12 “Rapla valla finantsjuhtimise kord“ § 6 lõikest 15 ning Rapla Vallavolikogu 28. veebruari 2019. a määruse nr 5 “Rapla valla 2019. a eelarve“ § 2 lõike 1 alusel.

§ 1.   Alaeelarvete kinnitamine

  Rapla Vallavalitsuse kui ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste, hallatavate üksuste ja valdkondade 2019. a alaeelarved kinnitatakse vastavalt määruse lisale 1.

§ 2.   Vastutavate isikute määramine

  Eelarveridade täitmise eest vastutavad määruse lisas 1 nimetatud ametikohtadel olevad isikud või nimetatud hallatava asutuse juhid.

§ 3.   Alaeelarvete liigendus

  Rapla Vallavalitsuse kui ametiasutuse, ametiasutuse hallatavate asutuste, hallatavate üksuste ja valdkondade sisemise töö korraldamiseks kehtestatud alaeelarvete täpsem liigendus on toodud käesoleva määruse lisas 2 ja lasteaed-koolide majanduskulude eristamiseks 2019. a jaotus lisas 3.

§ 4.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt arvetes 2019. a 1. jaanuarist.

Meelis Mägi
vallavanema asendaja

Ülle Eesik-Pärn
vallasekretär

Lisa 1 Rapla valla 2019. a eelarve alaeelarved

Lisa 2 Alaeelarvete täpsem liigendus

Lisa 3 Majanduskulude jaotus

/otsingu_soovitused.json