HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Haapsalu linna huvikoolidesse vastuvõtu, väljaarvamise ja lõpetamise kord

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 15.04.2014, 23

Haapsalu linna huvikoolidesse vastuvõtu, väljaarvamise ja lõpetamise kord

Vastu võetud 06.06.2012 nr 4
jõustumine 01.08.2012

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 13 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, Haapsalu Muusikakooli põhimääruse § 10, Haapsalu Kunstikooli põhimääruse § 10, Läänemaa Spordikooli põhimääruse § 9, Haapsalu Noorte Huvikeskuse põhimääruse § 9 alusel

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Huvikooli teeninduspiirkond

  (1) Huvikoolide (edaspidi koolide) teeninduspiirkonnaks on Haapsalu linn. Koolides võimaldatakse huvihariduse omandamist eelkõige Eesti rahvastikuregistri andmetel Haapsalu linnas elavatele lastele ja täiskasvanutele.

  (2) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õppureid kooli tingimusel, kui õppuri elukohajärgne omavalitsus osaleb huvihariduse kulude katmisel või õppuri seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse.

  (3) Kui väljastpoolt teeninduspiirkonda elava õppuri elukohajärgne omavalitsus või õppuri seaduslik esindaja keeldub kohamaksu tasumisest on Koolil õigus keelduda õppuri vastuvõtmisest.

  (4) Kooli vastuvõtmise aluseks on õppuri või tema seadusliku esindaja (lapsevanem või eestkostja) avaldus.

  (5) Kooli astuda soovijal ei tohi olla õppetasu võlgnevust mõnes teises Haapsalu huvikoolis või lasteaias.

2. peatükk Huvikooli vastuvõtmine ja õpperühmade moodustamine 

§ 2.   Muusikakooli vastuvõtmine

  (1) Eelkooli võetakse õppurid vastu katseteta.

  (2) Põhikooli võetakse õppur vastu sisseastumiskatsete alusel.

  (3) Õppuri kooli vastuvõtmise vormistab direktor käskkirjaga.

§ 3.   Õpperühmade moodustamine muusikakoolis

  (1) Õpperühmad moodustatakse klasside kaupa võimalusel lähtuvalt õpilaste vanusest ja tasemest. Üldjuhul antakse õpet individuaaltundidena. Rühmad moodustakse muusikaloo õppeaines, solfedžos, muudes muusikateoreetilistes ainetes ning teatriklassis.

  (2) Õpperühmad moodustatakse arvestusega, et optimaalne rühma suurus on 6 kuni 10 õpilast.

§ 4.   Spordikooli vastuvõtmine

  (1) Kooli võetakse vastu selleks vajalikke sportlikke eeldusi omavaid õppureid. Sisseastumiskatsete nõuded sätestatakse kooli õppekavas ning katsete hindamine kooli õpilaste hindamise korras.

  (2) Kooli võetakse vastu õppureid kuni 20 eluaastani.

  (3) Õppuri kooli vastuvõtmise vormistab direktor käskkirjaga.

§ 5.   Õpperühmade moodustamine spordikoolis.

  (1) Õpperühmade moodustamisel arvestatakse õppuri vanust, funktsionaalseid võimeid, spordimeisterlikkuse taset, arstlikku kontrolli tulemusi ja õppuri soovi harjutada suuremate koormustega tippsporti jõudmiseks.

  (2) Õpperühmade täituvusnormid ning õppe- ja kasvatustöö mahud tundides kehtestab igale rühmale kooli direktor, võttes aluseks kinnitatud õppekavad.

§ 6.   Kunstikooli vastuvõtmine

  (1) Eelkooli kunstiringi võetakse vastu ilma katseteta.

  (2) Eelkooli ettevalmistusklassi ja põhikooli I kursusele võetakse vastu sisse-astumiskatsete alusel. Sisseastumiskatsete nõuded sätestatakse kooli õppekavas ning katsete hindamine kooli hindamise korras.

  (3) Põhikooli noorema astme II kursusele ja vanema astme III-IV kursusele võetakse vastu ka see, kes on mõnes muus kunstikoolis õppekava alusel läbinud eelnevad kursused. Selleks peab õppur või tema seaduslik esindaja lisaks avaldusele esitama nende kursuste läbimist tõendavad dokumendid (kunstikooli tunnistuse, õpinguraamatu vms).

  (4) Avatud stuudiosse võetakse vastu ilma katseteta.

  (5) Õppuri Kooli vastuvõtmise vormistab direktor käskkirjaga.

§ 7.   Õpperühmade moodustamine kunstikoolis

  (1) Õpperühmad moodustatakse võimalusel lähtuvalt õpilaste vanusest ja tasemest.

  (2) Õpperühmad moodustatakse arvestusega, et optimaalne rühma suurus on 6-12 õpilast.

§ 8.   Huvikeskuse huviringidesse vastuvõtmine

  (1) Huvikeskuse huviringidesse vastuvõtmise aluseks on õpilase seadusliku esindaja (lapsevanem või eestkostja) avaldus.

  (2) Huvikeskuse huviringide õpilaste nimekirjad vormistatakse direktori käskkirjaga.

  (3) Huvikeskuse avatud noorsootöötegevustesse on oodatud iga noor, kes järgib Huvikeskuse kodukorda.

§ 9.   Õpperühmade moodustamine huvikeskuses

  (1) Õpperühmad moodustatakse huviringide kaupa võimalusel lähtuvalt õpilaste vanusest ja tasemest.

  (2) Õpperühmad moodustatakse arvestusega, et optimaalne rühma suurus on 6-12 õpilast.

3. peatükk Huvikooli lõpetamine ja koolist väljaarvamine 

§ 10.   Kooli lõpetamine

  (1) Kool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava läbimist.

  (2) Kooli lõpetamist tõendab kooli lõpudokument, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

§ 11.   Huvikoolist väljaarvamine

  (1) Õppur arvatakse õppijate nimekirjast välja:
  1) õppeastme lõpetamisel;
  2) õppuri või õppuri seadusliku esindaja avalduse alusel, kusjuures avaldus tuleb koolile esitada üks kuu ette.

  (2) Õppuri võib koolist välja arvata:
  1) kui õpilane on puudunud õppeaasta jooksul õppetööst rohkem kui 25% ettenähtud mahust;
  2) mitterahuldavate õpitulemuste tõttu õppenõukogu ettepanekul;
  3) kui õpilase seadusliku esindaja poolt kaetav osalustasu on kahel järjestikusel kuul tasumata;
  4) kui maksja ei maksa Linnale õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikku maksumust või viivitab üle arves näidatud tähtaja rohkem kui kolmkümmend päeva;
  5) Kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide eiramise või rikkumise tõttu.
  6) Õppuri kustutamine kooli nimekirjast vormistatakse kooli direktori käskkirjaga.

§ 12.   Määruse jõustumine


  Määrus jõustub 01.08.2012.a

Urmas Sukles
Linnapea

Erko Kalev
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json