ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel - sisukord
Väljaandja:Suure-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 15.04.2016, 1

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 24.03.2016 nr 38

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 ning elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks sotsiaalselt põhjendatud eluruumi normile vastava eluruumi tegelikud kulud vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud piirmääradele.

 (2) Sotsiaalselt põhjendatud normideks loetakse:
 1) 18 m² üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m² perekonna kohta;
 2) normpinnana võetakse arvesse eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem;
 3) eluruumis üksinda elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m².

 (3) Eluruumi alaliste kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt väljastatud arvete ja maksekviitungite alusel lähtudes allpool kehtestatud piirmääradest.

§ 2.  Eluruumi kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate
 1) üür kuni 1,00 eurot 1 m² kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sh. remondiga seotud kulu kuni 1,00 eurot 1 m² kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2,00 eurot 1 m² kohta kuus;
 4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 3 m³ iga pereliikme kohta; 1 m³ eest kuni 3,00 eurot;
 5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus: kaugkütte korral tarbitud soojuseenergia või kütuse maksumus kuni 4 eurot/m² kohta; kaugkütteta (ahju-, briketi- jm. küttega) eluruumi korral kuni 8,50 eurot/m² kohta. Küttekulu kompenseeritakse isiku poolt valitud kütteliigi ostmiseks tehtud kulu kandmise kuul esitatud arve või ostumüügilepingu alusel kuni 560 eurot aastas, võttes arvesse eluaseme normpinda: ühe elaniku normpinna ulatuses kuni 280,50 eurot aastas; kahe elaniku, sh pensionäri, normpinna ulatuses kuni 433,50 eurot aastas; kolme ja enama elaniku puhul kuni 560 eurot aastas; elektriküte, kui ainus eluruumi kütmiseks kasutatav kütteviis on statsionaarne elektriküte 1 m² kohta kuus kuni 3,60 eurot.
 6) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 30,00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 10,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 7) majapidamisgaasi maksumus 70 eurot pere kohta kuludokumendi esitamisel kuni uue kuludokumendi esitamiseni, kuni kolm ballooni aastas;
 8) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,15 eurot 1 m² kohta kuus;
 9) hoonekindlustuse kulu kuni 0,15 eurot 1 m² kohta kuus;
 10) olmejäätmete veotasu kuni 6 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 4 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Suure-Jaani Vallavolikogu 28.05.2015 määrus nr 26 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kuid seda rakendatakse tagasiulatuvalt 1. aprillist 2016.

Andres Vinni
vallavolikogu esimees