ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.04.2016, 3

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel

Vastu võetud 07.04.2016 nr 14

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel

§ 1.  Reguleerimisala

  Määruse kehtestatakse Audru valla poolt toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad, mis tagavad isiku ja tema perekonnaliikmete inimväärse äraelamise.

§ 2.  Eluasemekulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm või perekonnaliikmete arv ning jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulude piirmäärad järgmises ulatuses:
 1) üür – kuni 3,00 eurot 1 m² kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu – kuni 4 eurot 1 m² kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 4 eurot 1 m² kohta kuus;
 4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kuni 4 m³ ühe perekonna liikme kohta vastavalt kehtestatud hinnakirjale. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hulka arvestatakse ka kanalisatsioonivõrku ühendamata hoonete kogumis- ja settekaevude tühjendamine;
 5) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia kaugküttega eluruumi puhul – kuni 5 eurot 1 m² kohta kuus;
 6) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus ahi-, gaasi- jms küttega eluruumides – kuni 525 eurot aastas;
 7) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia elektriküttega eluruumides – kuni 2,50 eurot 1 m² kohta kuus kütteperioodil (01. oktoober – 30. aprill);
 8) elektrienergia tarbimisega seotud kulu – kuni 20 eurot perekonna esimese liikme ja 10 eurot perekonna iga järgneva perekonna liikme kohta kuus;
 9) majapidamisgaasi maksumus – kuni 6,40 eurot perekonna esimese liikme ja 4,80 eurot perekonna iga järgneva perekonnaliikme kohta kuus;
 10) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind – kuni 0,15 eurot 1 m² kohta kuus;
 11) hoonekindlustuse kulu – kuni 0,15 eurot 1 m² kohta kuus;
 12) olmejäätmete veotasu – kuni 3,50 eurot perekonna esimese liikme ja 2,80 eurot iga järgneva perekonna liikme kohta kuus.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Audru Vallavolikogu 11.06.2015 määrus nr 15 „Eluruumide alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Põldmaa
volikogu esimees