Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Raasiku valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 25.01.2019, 6

Raasiku valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 12.04.2016 nr 9
RT IV, 15.04.2016, 54
jõustumine 18.04.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.04.2016. a.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.02.2017RT IV, 03.03.2017, 6506.03.2017
15.01.2019RT IV, 25.01.2019, 328.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 1 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev kord reguleerib Raasiku valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste ja hüvitiste liigid ning nende saamise tingimused ja korra.

§ 2.   Toetuse taotlemise õigus

  (1) Sotsiaaloetust on õigus taotleda isikutel, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel registreeritud Raasiku vallas.

  (2) Vältimatut sotsiaalabi võib taotleda füüsiline isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel ei ole Raasiku vallas, kuid kes tegelikult viibib või elab alaliselt Raasiku valla haldusterritooriumil ning kellele vastavalt sotsiaalhoolekandeseadusele tuleb osutada vältimatut sotsiaalabi.

§ 3.   Mõisted

 
  1) sotsiaaltoetus - perekonna või üksikisiku toimetuleku paremaks tagamiseks valla eelarvest makstav rahaline toetus;
  2) toimetulekupiir - riigikogu poolt igaks eelarveaastaks kehtestatud minimaalsed tarbimiskulud (toidule, riietusele, jalanõudele, muudele kaupadele ja teenustele) esmavajaduste rahuldamiseks;
  3) vähekindlustatud isik või –perekond – isik või perekond, kelle ühe kuu sissetulek pereliikme kohta jääb peale eluasemekulude mahaarvamist alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri pooleteisekordset (1,5) määra;
  4) vältimatu sotsiaalabi – piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud hoolekandelised abinõud, mis tagavad toidu, riietuse ja ajutise peavarju;
  5) eakas isik - riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 alusel vanaduspensioni saaja;
  6) ülalpidamiskohustusega isikud - ülalpidamist on kohustatud andma lapse või puudega isiku vanemad ja vanavanemad ning eaka või puudega isiku täisealised lapsed ja lapselapsed;
  7) perekond - abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud;

§ 4.   Toetuste piirmäärad

  Käeolevas korras sätestatud toetuste piirmäärad ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestab vallavalitsus.

§ 5.   Perekonna sissetulekust sõltuvate toetuste liigid

 
  1) lapse lasteaias, lapsehoius ja koolis toidu eest tasumise toetus;
  2) hooldekodus hooldustasu maksmise toetus;
  3) toimetuleku tagamise toetus.

§ 6.   Lapse lasteaias, lapsehoius ja koolis toidu eest tasumise toetus

  (1) Toetus määratakse koolieelses lasteasutuses käiva ja gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses õppiva lapse lasteaia- või lapsehoiu toidu või koolieine maksumuse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

  (2) Toetust makstakse lapsevanema, eestkostja või hooldaja põhjendatud avalduse alusel.

  (3) Toidupäeva maksumuse hüvitamise suuruse ja toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsustab vallavalitsus.

  (4) Toetus makstakse välja vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 7.   Hooldekodus hooldustasu maksmise toetus

  (1) Toetust on õigus saada üksi elaval eakal või puudega inimesel juhul, kui puuduvad seadusejärgsed ülalpidajad või ülalpidamiskohustusega isik ei suuda mõjuvatel põhjustel talle seadusega pandud kohustust täita.

  (2) Hoolekandeasutuse teenuse eest makstakse toetust isikutele, kes erivajaduste või sotsiaalse olukorra tõttu ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kui nende toimetulekut ei ole võimalik korraldada teiste sotsiaalteenustega või muu abi osutamisega.

  (3) Hoolekandeasutuse teenuse eest tasumine toimub haldusaktiga määratud summade ulatuses. Teenuse eest tasumisel arvestatakse ka isiku varalist seisu. Kui hoolekandeasutuse teenust vajav isik on oma vara kinkinud kolmandale isikule, siis võetakse seda arvesse valla osaluse määramisel hoolduskuludes.
[RT IV, 25.01.2019, 3 - jõust. 28.01.2019]

  (4) Taotlusi menetleb sotsiaalosakonna töötaja.
[RT IV, 25.01.2019, 3 - jõust. 28.01.2019]

  (5) Toetus makstakse välja vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 8.   Toimetuleku tagamise toetus

  (1) Toetust makstakse isiku põhjendatud taotluse alusel majanduslikult raskes olukorras peredele või üksikisikutele, kelle sissetulek jääb alla pooleteisekordse toimetulekutoetuse määra või muudel erandjuhtudel.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja avalduse. Taotlus peab sisaldama andmeid taotleja ning toetust vajava isiku või vajavate isikute sissetuleku suuruse kohta, perekonna kossseisu ning toetuse vajaduse kohta.

  (3) Toetusest maksmise või maksmisest keeldumise otsustab vallavalitsus.

  (4) Toetus makstakse välja vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 9.   Toetuste menetlemine

  (1) Sotsiaalosakonna töötaja (edaspidi: sotsiaaltöötaja) kontrollib taotluse laekumisest 5 tööpäeva jooksul taotluses märgitud asjaolusid ning vajadusel kogub asja menetlemiseks täiendavaid tõendeid ja dokumente.

  (2) Sotsiaaltöötaja kohustub menetluse käigus hindama kodukülastuse, vestluse ja majandusliku olukorra analüüsi põhjal toetuse saaja abivajadust ja esitatud taotluse põhjendatust.

  (3) Sotsiaaltöötajal on õigus abivajaduse välja selgitamiseks küsitleda taotleja lähedasi ningkontrollida taotleja, tema perekonnaliikmete ning tema ülalpidamiskohustuslas(t)e majanduslikku olukorda ning teha päringuid elatusvahendite (pensionid, toetused, hüvitised, kinnis- ja vallasvara jms) hindamiseks.

  (4) Vajadusel võib taotluse menetlemisel nõuda taotlejalt täiendavaid asjasse puutuvaid dokumente.

§ 10.   Toetuste määramine

  (1) Valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste andmise või andmisest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Otsus sotsiaaltoetuse andmise või andmata jätmise kohta tuleb teha 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.

  (3) Toetuse andmisest võib keelduda kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) taotleja ei esita sotsiaaltöötaja poolt küsitud täiendavaid dokumente;
  3) taotleja ja tema pereliikmete netosissetulek ületab toimetulekupiiri pooleteisekordset (1,5) määra ühe pereliikme kohta;
  4) vallavalitsus leiab, et taotleja või tema pereliikmete kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale või tema pereliikmetele toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
  5) töövõimelisele 18-aastasele kuni vanaduspensioniealisele isikule, kes ei tööta ega õpi ja on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast töötukassateenuses või vallavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses;
  6) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
  7) toetuse maksmiseks puuduvad eelarvelised vahendid;
  8) taotlejal on võlgnevusi vallavalitsuse ees;
  9) taotleja ei tee koostööd valla sotsiaalosakonnaga.

  (4) Taotluse osalise rahuldamise või mitterahuldamise otsusest teavitatakse avaldajat kirjalikult kui taotleja pole soovinud teisiti.

§ 11.   Toetuste maksmine ja tagasinõudmine

  (1) Eraldatud toetus kantakse toetuse saaja arveldusarvele pangas või makstakse välja sularahas vallavalitsuse kassast 3 päeva jooksul vallavalitsuse haldusakti jõustumisest.

  (2) Taotleja nõusolekul võib vallavalitsus korralduse alusel makstava toetuse välja maksta taotleja poolt volitatud isiku arvelduskontole, teenust osutanud asutusele või muule isikule.

  (3) Erandkorras, vallavalitsuse korralduse alusel, võib abivajava isiku huvisid arvestades toetuse välja maksta abivajava isiku eestkostjale või hooldajale või asutusele, kes kasutab saadud vahendeid selle isiku huvides, kellele toetus määrati.

  (4) Õpilaste või lasteaia toitlustustoetust makstakse toitlustamisteenust osutavale ettevõttele igakuiselt esitatud arve alusel või lapsevanemale.

  (5) Toetus nõutakse tagasi, kui on selgunud, et selle määramise aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed.

  (6) Toetuse alusetult saanud isik on kohustatud saadu tagasi maksma 15 (viieteistkümne) päeva jooksul arvates vallavalitsuselt nõudekirja saamisest.

  (7) Alusetult makstud toetuse, mida ei ole ettenähtud aja jooksul tagastatud, nõuab vallavalitsus koos sissenõudmisega seotud kulutustega tagasi kohtu korras.

§ 12.   Andmete õigsus

  (1) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest oma allkirjaga.

  (2) Vallavalitsusel on õigus ja kohustus kahtluse korral hankida taotleja kohta lisainformatsiooni ning nõuda täiendavate andmete või dokumentide esitamist.

  (3) Sissetulekute varjamise või teadvalt valeandmete esitamise korral katkestatakse taotluse menetlemine, valeandmete alusel määratud sotsiaaltoetused kuuluvad tagasimaksmisele.

§ 13.   Avalduste vormide kinnitamine

  Käesolevas määruses nimetatud toetuste taotlemiseks kehtestab avalduste vormid vallavalitsus.

§ 14.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. aprillist 2016. a.

/otsingu_soovitused.json