Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Maardu Linnavalitsuse istungite läbiviimise kord

Väljaandja:Maardu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.04.2020, 5

Maardu Linnavalitsuse istungite läbiviimise kord

Vastu võetud 07.04.2020 nr 3
Rakendatakse alates 16.03.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Maardu Linnavolikogu 28.02.2006 määrusega nr 96 kinnitatud Maardu linna põhimääruse § 38 lõike 8 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Maardu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) istungile küsimuste esitamise, istungi läbiviimise ja istungil vastuvõetud õigusaktide ning istungi protokolli vormistamise ja väljastamise kord.

2. peatükk LINNAVALITSUSE TÖÖKORRALDUS 

§ 2.   Linnavalitsuse istung

  (1) Linnavalitsus otsustab tema pädevusse kuuluvaid küsimusi istungil.

  (2) Linnavalitsus on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa üle poole linnavalitsuse koosseisust, sealhulgas linnapea või tema asendaja.

§ 3.   Linnavalitsuse istungi toimumise aeg

  (1) Linnavalitsuse korraline istung toimub üldjuhul üks kord nädalas teisipäeviti, algusega kell 10.00 linnavalitsuse istungite saalis. Linnapea võib istungi kokku kutsuda muul ajal, istungi ära jätta, toimumise aega ja kohta muuta.

  (2) Istungi toimumist käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatust erineval ajal või erinevas kohas teavitatakse Maardu Linnakantselei (edaspidi linnakantselei) kaudu.

  (3) Korralise istungi toimumise aeg ja koht tehakse linnavalitsuse liikmetele ja teenistujatele teatavaks enne istungit dokumendihaldussüsteemi või e-posti kaudu.

§ 4.   Linnavalitsuse erakorraline istung

  (1) Linnavalitsuse erakorraline istung on iga istung, mis ei ole korraline. Linnavalitsuse erakorralise istungi kokkukutsumise otsustab linnapea. Erakorralise istungi toimumise ajast ja kohast teatab linnavalitsuse liikmetele linnakantselei.

  (2) Kui istung on erakorraline, määrab korralduste eelnõude esitamise ja päevakorra koostamise tähtaja linnapea.

§ 5.   Istungil arutatavad küsimused

  (1) Linnavalitsuse istungi päevakorda esitatakse:
  1) linnavalitsuse määruste ja korralduste eelnõud;
  2) volikogule otsustamiseks esitatavad linnavalitsuse algatatud volikogu määruste ja otsuste eelnõud;
  3) linnavalitsuse seisukoha andmiseks volikogu määruste ja otsuste eelnõud, mis ei ole algatatud linnavalitsuse poolt;
  4) muud linnavalitsuse pädevuses olevad otsustamist vajavad küsimused, mis ei vaja linnavalitsuse õigusakti kehtestamist;
  5) informatsioonid.

  (2) Kui linnavalitsuse istungi päevakorda esitatud küsimuse otsustamine ei nõua linnavalitsuse õigusakti kehtestamist, vormistatakse ülalnimetatud otsus protokolli märgitava otsusena. Linnavalitsuse istungi protokolli märgitava otsusega dokumenteeritakse linnavalitsuse otsustust või sisemist töökorraldust.

  (3) Volikogule otsustamiseks esitatava linnavalitsuse algatatud volikogu õigusakti eelnõu puhul esitatakse linnavalitsuse istungi päevakorda vastav volikogu otsuse või määruse eelnõu ja seletuskiri.

  (4) Linnavalitsuse algatatud volikogu õigusakti eelnõu lugemise katkestamisel või järgmisele lugemisele saatmisel otsustab linnavalitsus parandatud või täiendatud teksti volikogule esitamise oma istungil, arvestades käesolevas määruses sätestatud nõudeid.

  (5) Linnavalitsuse algatatud volikogu õigusakti eelnõus volikogu komisjonides ja volikogu liikmete poolt tehtud ettepanekud arutab linnavalitsus läbi ja võtab esitatud ettepanekute suhtes seisukoha.

  (6) Linnapea võib ilma linnavalitsuse istungit pidamata otsustada linnavalitsuse algatatud volikogu õigusakti eelnõu volikogu menetlusest tagasi võtmise.

§ 6.   Istungi päevakorda materjalide ettevalmistamine

  (1) Küsimuse võtmiseks istungi päevakorda koostatakse linnavalitsuse määruse või korralduse, volikogu määruse või otsuse eelnõu. Linnavalitsusele otsustamiseks esitatavad materjalid koosnevad eelnõust ja sellele lisatud materjalidest ning muudest dokumentidest, mida on vaja konkreetse asja otsustamiseks.

  (2) Linnavalitsuse istungile esitatavad materjalid valmistavad vastavalt oma pädevusele ette linnavalitsuse struktuuriüksused. Esitatava materjali komplektsuse, õigsuse ja korrektsuse eest vastutab materjalid esitanud isik.

  (3) Linnavalitsuse õigusakti eelnõu:
  1) on kooskõlas kehtivate õigusaktidega;
  2) vastab õigusaktides sätestatud nõuetele;
  3) on vormistatud elektrooniliselt dokumendihaldussüsteemi või e-posti kaudu, vastab eesti kirjakeele normile ja on üheselt arusaadav;
  4) sisaldab viidet volitusnormile ja teise seaduse või muu õigusakti sättele, millest lähtudes või millega kooskõlas õigusakt kehtestatakse;
  5) omab õigusakti sisu väljendavat pealkirja;
  6) sisaldab õigusakti jõustumise aega, v.a seaduses sätestatud juhul.

  (4) Linnavalitsusele esitatavate materjalide ettevalmistamise ja esitamise eest vastutab eelnõu koostaja, materjalide õiguspärasuse ja normitehnilise korrektsuse eest vastutab linnakantselei.

  (5) Linnakantseleil on õigus eelnõu selle esitajale tagastada, kui eelnõu ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõuetele või puudub vajalik kooskõlastus.

  (6) Eelnõu või muu materjal esitatakse linnakantseleile vähemalt kaks tööpäeva enne korralise istungi toimumist. Eelnõu hilisemal esitamisel otsustab selle päevakorda võtmise linnavalitsus.

§ 7.   Eelnõude elektrooniline menetlemine

  Linnavalitsuse istungile esitatavad materjalid valmistatakse ette, kooskõlastatakse, suunatakse istungi päevakorda ja istungile elektrooniliselt dokumendihaldussüsteemi või e-posti kaudu.

§ 8.   Eelnõu kooskõlastamine

  (1) Enne õigusakti eelnõu linnavalitsuse istungi päevakorda võtmiseks võib linnasekretär vajadusel suunata eelnõu kooskõlastamiseks järgmistele isikutele:
  1) eelnõu ettevalmistanud struktuuriüksuse juhile, vajadusel struktuuriüksuse juhi poolt määratud teenistujale;
  2) struktuuriüksuse juhile, kellele on eelnõus ette nähtud kohustusi või kelle pädevust esitatav eelnõu puudutab;
  3) vajadusel vastava ala spetsialistile;
  4) linnavalitsuse liikmele vastavalt linnavalitsuse liikmete tööjaotusele. Linnavalitsuse liikmel on õigus vajadusel määrata täiendavaid kooskõlastusi.

  (2) Eelnõuga mittenõustumisel või eelnõu suhtes eriarvamusele jäädes peab kooskõlastav teenistuja märkima mittenõustumise või eriarvamuse põhjuse.

  (3) Kui kooskõlastajate vahel on jäänud eriarvamused, esitatakse eelnõu linnavalitsuse istungi päevakorda koos eriarvamuste ja nende põhjenduste äranäitamisega.

  (4) Üldjuhul on kooskõlastav teenistuja kohustatud eelnõu kooskõlastama ühe tööpäeva jooksul, põhjalikumat tutvumist vajavad eelnõud kolme tööpäeva jooksul.

§ 9.   Istungi päevakorra koostamine

  (1) Käesoleva määruse kohaselt esitatud eelnõude põhjal koostab linnasekretär linnavalitsuse istungi päevakorra kavandi. Linnasekretär võib lisada päevakorra kavandisse ka osaliselt kooskõlastamata eelnõu.

  (2) Korralise istungi päevakorra kavand ja arutusele tulevad eelnõud tehakse linnavalitsuse liikmetele ja teenistujatele teatavaks e-posti või dokumendihaldussüsteemi kaudu.

  (3) Korralise istungi päevakorra kavand avalikustatakse dokumendihaldussüsteemis hiljemalt istungile eelneval tööpäeval kell 12.00.

§ 10.   Linnavalitsuse õigusaktide eelnõude avalikustamine

  (1) Korralise istungi päevakorda vastuvõetud eelnõud avalikustatakse dokumendihaldussüsteemis hiljemalt istungile eelneval tööpäeval kell 15.00.

  (2) Linnavalitsuse korralduse eelnõu, mis tuleb seaduse või selle alusel antud õigusakti kohaselt avalikustada enne vastuvõtmist, avalikustatakse vastavas seaduses või õigusaktis kehtestatud tähtaja jooksul Maardu linna veebilehel ning vastavalt menetlusliigile sätestatud väljaannetes. Linnavalitsus kooskõlastab eelnõu enne avalikustamist.

§ 11.   Linnavalitsuse istung

  (1) Linnavalitsuse istungit juhatab linnapea. Linnapea äraolekul asendab teda üks linnavalitsuse liikmetest vastavalt Maardu linna põhimääruses (edaspidi linna põhimäärus) sätestatule.

  (2) Linnavalitsuse istungid on kinnised, kui linnavalitsus ei otsusta teisiti.

  (3) Linnavalitsuse istungist võtavad peale linnavalitsuse liikmete sõnaõigusega osa linnasekretär ja nende poolt kutsutud teenistujad. Linnavalitsuse istungil peavad osalema eelnõu ettekandjad. Sõnaõigusega võib istungist osa võtta volikogu esimees.

  (4) Linnavalitsuse liikmetel ja eelnõu ettekandjal on õigus linnapea eelneval nõusolekul kaasata linnavalitsuse istungile teisi isikuid.

§ 12.   Linnavalitsuse elektrooniline istung

  (1) Linnapea või tema asendaja võib kokku kutsuda elektroonilise linnavalitsuse istungi, mis viiakse läbi elektroonilise sidevahendi kaasabil (Skype, Zoom vms). Vastava elektroonilise teate edastamise korraldab linnasekretär.

  (2) Elektroonilise istungi pidamisel peavad istungil osalejad osalema istungil selliselt, et nad on tuvastatavad (nt videopildis nähtavad või häälega kuuldavad).

  (3) Elektroonilise istungi pidamisel võivad osad osalejad osaleda istungil kohapeal.

  (4) Elektroonilise istungi pidamisel saadetakse korralduste eelnõud kooskõlastamiseks linnavalitsuse liikmetele, mis kooskõlastatakse enne linnavalitsuse istungit digitaalallkirjastamise teel. Juhul, kui linnavalitsuse liige osaleb elektroonilisel istungil kohapeal, võib ta kooskõlastada eelnõu suuliselt ja digitaalallkirjastada eelnõu pärast istungit istungil määratud kellaajaks. Juhul kui istungi päevakorda on lisatud päevakorrapunkt käesoleva määruse § 13 lg 1 sätestatud korras, võib eelnõu kooskõlastada pärast istungit.

  (5) Küsimuste arutamine elektroonilisel istungil toimub üldises korras.

§ 13.   Küsimuste arutamine linnavalitsuse istungil

  (1) Istungil arutatakse päevakorras märgitud küsimusi. Arutamise aluseks on linnasekretäri koostatud linnavalitsuse istungi päevakorra kavand. Istungi alguses võib linnavalitsuse liikmete ettepanekul päevakorrapunkti päevakorrast välja arvata või kiireloomulisel juhul päevakorda lisada.

  (2) Istungi juhataja võib päevakorrapunktide arutamise järjekorras teha muudatusi.

  (3) Päevakorrapunkti arutamine algab linnavalitsuse liikme, linnasekretäri või vajadusel vastava ala teenistuja ettekandega. Pärast ettekannet annab istungi juhataja soovija märguandel sõna küsimuste esitamiseks. Kui istungist osavõtjatel küsimusi ei ole või küsimused on esitatud, annab istungi juhataja istungist osavõtjatele sõna sõnavõttudeks vastavalt soovijate märguandele. Istungi juhataja võib anda sõna ka teistele linnavalitsuse istungile kutsutud või kaasatud isikutele.

  (4) Pärast küsimuse arutamist pannakse küsimus hääletamisele. Kui ükski linnavalitsuse liige eriarvamust otsuse kohta ei väljenda ja hääletamist ei nõua, loetakse otsus vastuvõetuks ühehäälselt. Hääletustulemused kantakse linnavalitsuse istungi protokolli. Linnavalitsuse otsused tehakse istungil osalevate linnavalitsuse liikmete häälteenamusega. Hääletamine on avalik.

  (5) Korralduse eelnõule lisatakse kooskõlastusleht, mis allkirjastatakse korralduse eelnõu vastuvõtmise poolt hääletanud linnavalitsuse liikmete poolt.

  (6) Linnavalitsuse liige ei tohi võtta osa sellise üksikakti arutamisest ja otsustamisest, mille suhtes tal on huvide konflikt korruptsioonivastases seaduses sätestatust lähtudes. Enne nimetatud küsimuse arutelu algust on linnavalitsuse liige kohustatud tegema suulise avalduse enda mitteosalemise kohta antud päevakorra punkti arutamisel. Linnavalitsuse liikme taandamise kohta tehakse märge istungi protokollis ning küsimuse arutamiseks ja otsustamiseks vajalik kvoorum on valitsuse liikme võrra väiksem.

  (7) Istungi juhataja, samuti linnavalitsuse liikme või linnasekretäri põhjendatud taotlusel võib asja otsustamise edasi lükata.

§ 14.   Linnavalitsuse istungi protokoll

  (1) Linnavalitsuse istungi (sh elektroonilise istungi) protokollimise korraldab linnakantselei.

  (2) Istungi protokoll vormistatakse 3 tööpäeva jooksul istungi toimumisest arvates.

  (3) Protokolli kantakse istungi toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, vastuvõetud otsused, hääletustulemused ning otsustajate või küsimuste algatajate eriarvamused.

  (4) Linnavalitsuse istungi protokollile kirjutab kõigepealt alla protokollija, seejärel istungi juhataja.

  (5) Linnavalitsuse istungit võib helisalvestada ja elektroonilise sidevahendi kasutamisel säilitada videosalvestis. Heli- ja videosalvestised on asutusesiseseks kasutamiseks ja neid kasutatakse linnavalitsuse istungi protokolli koostamiseks. Heli- ja videosalvestisi ei ole lubatud kopeerida.

3. peatükk LINNAVALITSUSE ÕIGUSAKTIDE VORMISTAMINE, ALLAKIRJUTAMINE, VÄLJASTAMINE JA AVALIKUSTAMINE 

§ 15.   Linnavalitsuse õigusaktide vormistamine

  (1) Linnavalitsuse õigusaktide vormistamist, väljastamist ja avalikustamist korraldab linnakantselei.

  (2) Linnavalitsuse istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul istungi toimumisest arvates.

  (3) Kui linnavalitsuse poolt vastuvõetud eelnõus on keelelisi või normitehnilisi puudusi, parandatakse need enne allakirjutamist eelnõu sisu muutmata linnakantseleis.

  (4) Kui linnavalitsuse õigusakti eelnõus tehakse linnavalitsuse istungil muudatusi, mis vajavad täpsemat formuleerimist, siis saadetakse istungil otsustatu alusel muudetud eelnõu enne allkirjastamist täiendavale kooskõlastamisele linnasekretärile ja vajadusel istungil määratud isikutele.

  (5) Linnavalitsuse õigusakt esitatakse allkirjastamiseks kõigepealt linnasekretärile ja seejärel linnapeale või vastavalt neid istungil asendanud isikule.

§ 16.   Linnavalitsuse õigusaktide väljastamine ja teatavakstegemine

  (1) Linnakantselei väljastab linnavalitsuse määrused ja korraldused hiljemalt teisel päeval pärast allakirjutamist asjaomastele struktuuriüksustele ja teistele isikutele, kelle õigusi või kohustusi need puudutavad, eelnõu koostamisel dokumendihaldussüsteemis märgitud jaotuskava alusel.

  (2) Linnavalitsuse korralduse menetlusosalisele teatavakstegemise korraldab korralduse eelnõu koostanud linnavalitsuse struktuuriüksus, kui korraldus ei sätesta teisiti. Linnavalitsuse korralduse teatavakstegemine toimub haldusmenetluse seaduses ja linna põhimääruses sätestatud korras.

  (3) Linnavalitsuse istungi protokolli märgitav otsus tehakse asjaomastele struktuuriüksustele ja teistele isikutele teatavaks protokolli väljavõttena, mis sisaldab istungi toimumise aega ja kohta ja vastava päevakorrapunkti tehtud otsust.

§ 17.   Ilmse ebatäpsuse parandamine

  Linnavalitsuse õigusaktis ilmse ebatäpsuse parandamiseks tehakse parandus õigusaktis, õigusakt vormistatakse uuesti korrektse tekstiga ja allkirjastatakse esialgsete allakirjutajate poolt. Linnakantselei teeb õigusakti parandamise teatavaks õigusakti saanutele.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 18.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Maardu Linnavalitsuse 27.07.1995 määrus nr 118 „Maardu Linnavalitsuse reglemendi kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 19.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16.03.2020.

Vladimir Arhipov
Linnapea

Julia Saveljeva
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json