SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lapsehoiuteenuse rahastamise kord

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.11.2020
Avaldamismärge:RT IV, 15.04.2020, 10

Lapsehoiuteenuse rahastamise kord

Vastu võetud 26.02.2020 nr 94
RT IV, 06.03.2020, 7
jõustumine 09.03.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.04.2020RT IV, 15.04.2020, 418.04.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16.03.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Viljandi valla eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt lapsehoiuteenuse rahastamist.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Lapsehoiuteenus on lapse vanema, eestkostja või hooldaja lapse perekonnas hooldamise lepingu alusel (edaspidi vanem) toimetulekut ja töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab lapsehoiuteenuse osutaja lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse.

  (2) Lapsehoiuteenust rahastatakse valla eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt, makstes vanemale lapsehoiuteenuse ostmisel tehtud rahaliste kulutuste eest toetust (edaspidi toetus).

  (3) Toetust makstakse kuludokumendi alusel arvestusega, et vanema osaks jääb katta lapsehoiuteenuse osutaja poolt määratud kohatasust ühe lapse kohta 20 (kakskümmend) protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

  (4) Õigust toetusele ei teki vanemal, kes ise osutab füüsilisest isikust ettevõtjana oma lapsele lapsehoiuteenust või kes ostab lapsehoiuteenust sama lapse füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevalt teiselt vanemalt.

  (5) Käesolev kord ei reguleeri riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahastamist.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust on õigus taotleda vanemal:
  1) kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Viljandi vald;
  2) kui lapse, kelle jaoks toetust taotletakse, rahvastikuregistri järgne elukoht on Viljandi vald;
  3) kui laps, kelle jaoks toetust taotletakse, ei ole kantud ühegi munitsipaallasteaia või eralasteaia nimekirja;
  4) kui lapse, kelle jaoks toetust taotletakse, hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega, sh riigi rahastatava lapsehoiuteenusega.

  (2) Õigus toetust taotleda tekib järgmisel päeval arvates päevast, mil lõpetatakse vanemahüvitise seaduse alusel saadava hüvitise maksmine selle lapse eest, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse ning kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:
  1) lapse elukohajärgses lähimas lasteasutuses ei ole vaba kohta ja laps on kohataotlejana registreeritud;
  2) laps vajab arsti otsuse kohaselt oma tervisliku seisundi tõttu erilist tähelepanu ja väikest kollektiivi.

  (3) Toetuse taotleja esitab Viljandi Vallavalitsuse ametiasutusele:
  1) kirjaliku taotluse;
  2) toetuse esmakordsel taotlemisel isikut ning vajadusel eestkostjaks või hooldajaks määramise tõendava dokumendi koopia;
  3) lapsehoiuteenuse ostmist tõendavad dokumendid, kus on kirjas, millisel perioodil on lapsehoiuteenust kasutatud ning millal ja kui palju on teenuse eest makstud.

  (4) Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse haridusspetsialistil (edaspidi haridusspetsialist) on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse taotluse vastuvõtmisel või kirjalikult 5 (viis) tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist.

§ 4.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Esitatud taotluse vaatab haridusspetsialist läbi 10 (kümme) tööpäeva jooksul arvates viimase nõuetekohase dokumendi laekumisest.

  (2) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui 10 (kümme) tööpäeva jooksul taotluse esitamisest või kirjaliku teate saamisest ei ole täiendavalt esitatud nõutud andmeid või dokumente.

  (3) Otsuse toetuse määramise või mittemääramise kohta teeb haridusspetsialist.

  (4) Kui taotlust ei rahuldata, saadetakse taotlejale motiveeritud otsus 5 (viis) tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

  (5) Toetus kantakse taotluses esitatud arvelduskontole 5 (viis) tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

  (6) Kui taotleja on esitanud toetuse saamiseks valeandmeid, on Viljandi Vallavalitsusel õigus enammakstud toetus tagasi nõuda.

§ 5.   Toetuse maksmise lõpetamine

  Toetuse maksmine lõpetatakse:
  1) lapse kandmisel koolieelse lasteasutuse või üldhariduskooli nimekirja;
  2) kui laps on Viljandi valla koolieelses lasteasutuses kohataotlejana nimekirjas ja koha pakkumisel vanem loobub pakutavat kohast.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Taotluse vormi kinnitab Viljandi Vallavalitsus.

  (11) Eesti Vabariigis välja kuulutatud eriolukorra ajal otsustab lapsehoiuteenuse ostmisel tehtud rahaliste kulutuste eest toetuse arvestuse vallavalitsus, informeerides sellest esimesel võimalusel vallavolikogu.
[RT IV, 15.04.2020, 4 - jõust. 18.04.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16.03.2020]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json