Keskkond ja heakordKalmistu

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Saarde valla kalmisturegistri põhimäärus

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.04.2020, 12

Saarde valla kalmisturegistri põhimäärus

Vastu võetud 19.02.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse kalmistuseaduse § 11 ja avaliku teabe seaduse § 431, § 433, § 434 ja § 435 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kalmisturegistri asutamine ja põhimäärus

  Määrusega asutatakse Saarde valla andmekogu „Saarde valla kalmisturegister“ (edaspidi: kalmisturegister) ja kehtestatakse selle pidamise kord.

§ 2.   Kalmisturegistri asutamise ja pidamise eesmärk

  (1) Kalmisturegister asutatakse kalmistuseadusega kalmistu haldajale pandud ülesannete täitmiseks, sealhulgas Saarde valla hallatavate ning matmiseks avatud kalmistute hauaplatside, nendele maetute ja hauaplatside kasutajate andmete kogumiseks ning kalmistu kasutamise ja haldamise korraldamiseks vajalike andmete töötlemiseks.

  (2) Kalmisturegistri pidamise eesmärgid on:
  1) tagada Saarde valla kalmistute kasutamise ja haldamisega seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks vajalike aktuaalsete andmete, sealhulgas Saarde vallas matmiseks avatud kalmistutel asuvate hauaplatside, matmiskohtade, nende kasutajate ja sinna maetute süstematiseeritud andmete olemasolu;
  2) võimaldada Saarde valla kalmistute kasutamise ja haldamise korraldamisel elektroonilist asjaajamist ja teabevahetust;
  3) teha avalikustamist võimaldavad kalmistute ja maetute andmed kättesaadavaks internetis vastava veebilehe (edaspidi kalmistuportaal) kaudu.

§ 3.   Kalmisturegistri pidamise viis

  (1) Kalmisturegistrit peetakse veebipõhise andmekoguna.

  (2) Kalmisturegistri pidamiseks kasutatakse veebipõhist infosüsteemi standardlahendust "Kalmistute Register” (lühinimi “Haudi”), mis on registreeritud riigi infosüsteemi haldussüsteemis (RIHA).

  (3) Registri pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust, andmed säilitatakse digitaalsel kujul ja alusdokumendid säilitatakse digitaalselt või paberkandjal.

§ 4.   Kalmisturegistri turbeaste ja turvaklass

  (1) Turbeaste on keskmine (M).

  (2) Turvaklass on S2.

§ 5.   Kalmisturegistri vastutav töötleja

  (1) Kalmisturegistri vastutav töötleja on Saarde Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi: ametiasutus). Ametiasutuse juht määrab isiku või isikud, kes täidavad ameti- või tööülesande korras vastutava töötleja ülesandeid.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab kalmisturegistri pidamist ning vastutab kalmisturegistri pidamise õiguspärasuse eest;
  2) tagab kalmisturegistri pidamiseks vajaliku infosüsteemi standardlahenduse kasutamise õiguse olemasolu;
  3) korraldab kalmisturegistri turvalise majutamise, sealhulgas võib sõlmida lepinguid kalmisturegistri majutamiseks väljaspool ametiasutust;
  4) määrab kalmisturegistri volitatud töötlejad ja nende pädevuse ulatuse;
  5) annab volitatud töötlejale juhiseid tema ülesannete täitmiseks;
  6) teostab järelevalvet volitatud töötleja kohustuste täitmise üle.

§ 6.   Kalmisturegistri volitatud töötleja

  (1) Kalmisturegistri volitatud töötlejad on isikud või asutused, keda vastutav töötleja volitab täitma andmekogu pidamisega seotud ülesandeid.

  (2) Kalmisturegistri volitatud töötleja ülesanded vastutava töötleja määratud ulatuses on:
  1) registri majutamine, sealhulgas registriandmete säilimise ja kaitse tagamine;
  2) registri pidamiseks kasutatava infosüsteemi hooldamine ja vajadusel täiustamine;
  3) andmete kogumine ja registrisse kandmine;
  4) registriandmete aktuaalsuse ja õigsuse tagamine;
  5) õigustatud isikute juurdepääsu tagamine registriandmetele;
  6) avalikustamist võimaldavate kalmistute ja maetute andmete avalikkusele teatavaks tegemine internetis vastava veebilehe kaudu;
  7) isikutele nende kohta registrisse kantud andmete kättesaadavaks tegemine;
  8) muud vastutava töötleja antavad ülesanded kalmisturegistri pidamise eesmärkide täitmiseks.

§ 7.   Andmete õiguslik tähendus

  Kalmisturegistrisse kantud andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

§ 8.   Kalmisturegistri pidamise kulud

  Kalmisturegistri pidamisega seotud kulu kaetakse Saarde valla eelarvest.
28.08.2020 16:28
Veaparandus - Parandatud täheviga sõnas "seotud". Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.

2. peatükk KALMISTUREGISTRI ANDMED 

§ 9.   Kalmisturegistris töödeldavad andmed

  Kalmisturegistris töödeldakse kalmistuseaduse § 11 nimetatud andmeid ning muid Saarde valla halduses olevate matmiseks avatud kalmistute kasutamise ja haldamise korraldamiseks vajalikke andmeid vastavalt käesoleva määruse § 3 lõikes 2 nimetatud infosüsteemi võimalustele.

§ 10.   Kalmisturegistri andmete koosseis

  (1) Kalmistu andmed:
  1) kalmistu nimi;
  2) aadress;
  3) kalmistu haldaja kontaktandmed;
  4) kalmistu haldaja pakutavad teenused ja hinnakiri.

  (2) Maetu andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või sünniaeg;
  3) surmaaeg;
  4) surmatõendi või surmateatise number ja väljastaja;
  5) andmed maetu usutunnistuse kohta (omaste vabal tahtel antav teave).

  (3) Matmise andmed:
  1) matmise kuupäev;
  2) matmise viis: kirstu- või urnimatus;
  3) urnimatuse korral tuhastamise kuupäev ja krematooriumi nimi;
  4) kirstu või urni materjal;
  5) matja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, juriidilisest isikust matja puhul ärinimi ja registrikood;
  6) matmise loa number ja andmise kuupäev;
  7) ümbermatmise korral ümbermaetavate säilmete senise matmiskoha andmed ja esmane matmise kuupäev, kui see on teada.

  (4) Hauaplatsi andmed:
  1) asukoht kalmistul (kvartal, rida, sektor);
  2) staatus (vaba, kasutuses, likvideeritud, mälestis vms);
  3) hauakohtade arv hauaplatsil;
  4) hauaplatsil asuvate hauatähiste, -piirete ja haljastuse kirjeldus, suuremõõtmeliste hauatähiste ja -piirete paigaldamiseks ning haljastuse rajamiseks antud loa andmed.

  (5) Hauaplatsi kasutamise andmed:
  1) hauaplatsi kasutaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ning kontaktandmed (andmesubjekti valikul postiaadress, telefoninumber või e-posti aadress), juriidilisest isikust kasutaja puhul ärinimi, registrikood ja kontaktandmed;
  2) kasutusse antud hauaplatsi asukoha andmed;
  3) hauaplatsi kasutamise loa number ja andmise kuupäev;
  4) hauaplatsi kasutamise lõppemise kuupäev ja kasutamise lõppemise põhjendus.

  (6) Hooldamata hauaplatsiks tunnistamise menetluse andmed:
  1) hauaplatsi tähistamise kuupäev;
  2) hauaplatsi tähistamise põhjus;
  3) hauaplatsi tähise number;
  4) hauaplatsi hooldatuse kontrollimise kuupäev;
  5) hauaplatsi kontrollimise tulemus (hooldamata hauaplatsiks tunnistamise või mittetunnistamise otsus).

  (7) Lõigetes 1-6 nimetatud andmete detailne koosseis on esitatud RIHA-s registreeritud infosüsteemi standardlahenduse "Kalmistute Register” andmeobjektide nimekirjas.

§ 11.   Andmete allikad

  (1) Kalmisturegistrisse andmete andjad on hauaplatsi kasutusse taotleja, hauaplatsi kasutaja, matmise loa taotleja, matja, kalmistu haldaja ja registri vastutav töötleja.

  (2) Kalmisturegistri andmete alusdokumendid on:
  1) hauaplatsi kasutusse saamise taotlus;
  2) hauaplatsi kasutamise luba;
  3) hauaplatsi kasutaja muutmise taotlus;
  4) matmise loa taotlus;
  5) matmise luba;
  6) enne kalmisturegistri asutamist Saarde valla kalmistute ja nendele maetute andmete kogud (kiriku- ja kalmisturaamatud, kalmistute haldajate peetud matmise registreerimise raamatud jms).

  (3) Alusdokumentide põhjal kalmisturegistrisse kantavate andmete osas, mis on registreeritud rahvastikuregistris, toimub andmevahetus X-tee kaudu.

3. peatükk KALMISTUREGISTRI PIDAMINE 

1. jagu Kalmisturegistri kasutajaõigused 

§ 12.   Kalmisturegistri kasutajaõiguste andmine

  (1) Isikutele, kes täidavad vastutava või volitatud töötleja ülesandeid, luuakse kalmisturegistri kasutamiseks personaalsed kasutajakontod (edaspidi konto). Konto võimaldab juurdepääsu konto omaniku ülesannete täimiseks vajalikele kalmisturegistri funktsioonidele ja andmetele.

  (2) Konto loomiseks esitab volitatud töötleja vastutavale töötlejale kontot vajava isiku andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) ülesanded, mille täitmiseks on konto vajalik;
  4) loetelu kalmisturegistri andmetest ja funktsioonidest, millele isik vajab juurdepääsu.

  (3) Vastutav töötleja korraldab konto loomise kolme tööpäeva jooksul alates käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmete saamisest.

  (4) Konto omanikku käsitletakse kalmisturegistri volitatud töötleja esindajana tema pädevuses olevate ülesannete ulatuses.

  (5) Ameti- või tööülesande korras vastutava töötleja ülesandeid täitma määratud isikutele konto loomise vajaduse otsustab vastutav töötleja.

§ 13.   Kalmisturegistri kasutajaõiguste lõppemine

  (1) Kalmisturegistri kasutajaõigused lõpevad konto sulgemisega.

  (2) Konto sulgemiseks esitab konto loomist taotlenud isik konto sulgemise taotluse vastutavale isikule. Taotluses märgitakse:
  1) isiku nimi, kelle konto sulgemist taotletakse;
  2) konto sulgemise tähtpäev.

  (3) Konto suletakse konto sulgemise tähtpäevale järgnevast tööpäevast.

  (4) Vastutav töötleja võib oma algatusel konto sulgeda, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) konto kasutaja on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda;
  2) konto kasutaja on korduvalt kandnud registrisse ebaõigeid andmeid;
  3) konto kasutaja on võimaldanud oma kontot kasutada teisel isikul;
  4) konto kasutaja on kasutanud andmeid väljaspool ametiülesannete täitmist;
  5) konto loomise taotluse esitanud isiku volitused ametiasutust esindada on lõppenud;
  6) konto kasutaja ei täida enam vastutava töötleja ülesandeid.

2. jagu Andmete töötlemine kalmisturegistris 

§ 14.   Andmete kalmisturegistrisse kandja ja tema pädevus

  (1) Kõik kalmisturegistrisse kogutavad andmed kannab kalmisturegistrisse vastutava töötleja määratud volitatud töötleja (edaspidi registreerija).

  (2) Registreerija tagab kalmisturegistrisse kantud andmete õiguspärasuse ja aktuaalsuse temale registreerimiseks esitatud andmete alusel.

  (3) Andmete õiguspärasuse ja aktuaalsuse tagamiseks on registreerijal õigus:
  1) küsida kalmisturegistrisse kogutavaid andmeid vastavalt andmete sisule ja iseloomule hauaplatsi kasutusse taotlejalt, hauaplatsi kasutajalt, matmise loa taotlejalt, matjalt, kalmistu haldajalt ja vastutavalt töötlejalt;
  2) kontrollida esitatud andmete õigsust ning keelduda andmete kalmisturegistrisse kandmisest, kui esitatud andmed on ebaõiged või ei ole kooskõlas kehtiva õigusega;
  3) maetu, matja ja hauaplatsi kasutaja isikuandmete saamiseks või kontrollimiseks teha päringuid rahvastikuregistrisse.

  (4) Registreerija parandab kalmisturegistris ilmnenud ebaõiged andmed
  1) omal algatusel, kui registreerija valduses on muude andmete õigsust tõendavaid dokumente;
  2) isiku nõudel muude andmete õigsust tõendavate dokumentide alusel, kui isik leiab, et tema või maetu, kelle lähedane ta on, kohta on kalmisturegistris ebaõigeid andmeid.

§ 15.   Andmete kalmisturegistrisse kandmise tähtaeg

  (1) Registreerija kannab andmed kalmisturegistrisse 5 tööpäeva jooksul nende teatavakssaamisest arvates, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhul.

  (2) Kalmisturegistrisse kantud ebaõiged isikuandmed parandatakse kalmisturegistris andmesubjekti põhjendatud nõudmisel ja muude andmete õigsuse tõendatuse korral viivitamatult.

  (3) Enne kalmisturegistri kasutusele võtmist tekkinud andmete kalmisturegistrisse kandmise tähtpäevad määrab vastutav töötleja kokkuleppel registreerijaga andmete liikide kaupa vastavalt andmete kalmisturegistrisse kandmise eeldatavale töömahukusele.

§ 16.   Kalmisturegistri andmete sidumine kaardiga

  Hauaplatsi ja sinna maetute andmed seotakse kalmistu kaardiga, mille tulemusel on selgesti arusaadav, kus asub kalmisturegistrisse kantud hauaplats ja kes on sinna maetud.

§ 17.   Kalmisturegistri andmetega tehtud toimingute logimine

  Kalmisturegistri andmete töötlemise seaduslikkuse tagamiseks logitakse kõik kalmisturegistri andmetega kalmisturegistris tehtud toimingud.

§ 18.   Kalmisturegistri pidamise lõpetamine

  (1) Kalmisturegistri pidamise lõpetamise otsustab Saarde Vallavolikogu.

  (2) Kalmisturegistri pidamise lõpetamisel otsustab vastutav töötleja kalmisturegistri andmete teistesse registrisse või arhiivi andmise või nende hävitamise ning määrab seda korraldavad isikud ning tähtajad.

  (3) Kalmisturegistri pidamise lõpetamise tõttu registriandmete teistesse registritesse üleandmine, arhiveerimine ja hävitamine dokumenteeritakse.

§ 19.   Kalmisturegistriandmete avalikkus

  (1) Igaühel on õigus kalmistuportaali kaudu tutvuda järgmiste kalmisturegistris sisalduvate andmetega:
  1) kalmistu andmed;
  2) maetu ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja surmaaeg;
  3) hauaplatsi asukoha andmed;
  4) hauaplatsi staatuse andmed;
  5) muinsuskaitseliste ja kultuuriväärtustega hauaplatside andmed;
  6) kalmistu kaart.

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmeid saab kalmistuportaalis otsida maetu nime ning sünni- ja surmaaja järgi.

§ 20.   Piiratud juurdepääsuga andmed

  Juurdepääs § 19 lõikes 1 nimetamata kalmisturegistri andmetele on lubatud:
  1) kalmisturegistri vastutava ja volitatud töötleja ülesandeid täitvatele isikutele nende personaalsete kasutajakontode kaudu kalmisturegistri pidamise ning kalmistute kasutamise ja haldamisega seotud töö korraldamiseks;
  2) hauaplatsi kasutajale tema kasutuses oleva hauaplatsiga seotud andmete osas kalmistuportaali kaudu.

§ 21.   Andmesubjekti õigus saada teavet

  Igal isikul või tema seaduslikul või volitatud esindajal on õigus saada vastutavalt töötlejalt teavet selle kohta, millistel eesmärkidel ja milliseid tema isikuandmeid kalmisturegistris töödeldakse, kes on kalmisturegistri volitatud töötleja tema isikuandmete osas, kellelt saadakse tema kohta käivaid andmeid, kellele võidakse neid isikuandmeid edastada ning kellele on neid juba edastatud.

§ 22.   Andmete säilitamine kalmisturegistris

  (1) Alaliselt säilitatakse kalmisturegistris:
  1) maetu andmed;
  2) matmise andmed;
  3) hauaplatsi andmed;
  4) hauaplatsi kasutamise andmed.

  (2) Hooldamata hauaplatsiks tunnistamise menetluse andmeid säilitatakse
  1) üks aasta pärast hooldamata hauaplatsiks mittetunnistamise otsuse tegemist;
  2) hooldamata hauaplatsiks tunnistamise otsuse tegemise korral kaks aastat pärast sama hauaplatsi teise isiku kasutusse andmist.

  (3) Kalmisturegistri andmetega teostatud toimingute (sisestamine, muutmine, kustutamine, vaatamine, edastamine jms) logisid säilitatakse 10 aastat toimingu tegemisest arvates.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json