Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Konkursi „Kaunis kodu“ korraldamise juhend

Väljaandja:Mustvee Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.04.2020, 13

Konkursi „Kaunis kodu“ korraldamise juhend

Vastu võetud 10.04.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Mustvee Vallavolikogu 28.11.2018 määruse nr 35 „Mustvee valla tunnustamise kord“ § 8 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Konkursi „Kaunis kodu“ (edaspidi konkursi) tegevuse eesmärk on selgitada välja Mustvee valla haldusterritooriumil asuvad kõige heakorrastatumad objektid ja selle kaudu kaasa aidata keskkonna kaunimaks kujundamisele.

  (2) Konkursi võitjat autasustatakse Mustvee valla tunnustamise korra kohaselt tänukirjaga, meene või rahalise kingitusega, mille suuruse kinnitab vallavalitsus.

§ 2.   Konkursi läbiviimine

  (1) Konkursile võivad kandidaate esitada kõik isikud. Ettepanek kandidaadi kohta tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt 22. juuniks. Konkursi võitjat ei kanta uue konkursi nimekirja enne kolme aasta möödumist.

  (2) Konkursile esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse poolt moodustatud kuni 7-liikmeline hindamiskomisjon.

  (3) Ettepaneku alusel, kui esitajaks ei ole esitatud objekti omanik, küsib komisjon kinnistu omanikult nõusolekut konkursil osalemiseks.

  (4) Kinnistute hindamiseks külastamine toimub vaid kinnistu omaniku nõusolekul.

  (5) Konkursi raames hinnatakse Mustvee valla territooriumil asuvate kinnistute heakorda järgmistes kategooriates:
  1) kaunis kodu ja aed (traditsiooniline talumaja, linnamaja, suvila, paarismaja ja ridaelamu);
  2) kaunis kortermaja (korrusmaja või korrusmajade kogum);
  3) kaunis ehitis (ühiskondlik ehitis s.o rahvamaja, koolimaja vmt, tööstushoone või hoonete kompleks, kauplus, vaatetorn jms);
  4) kaunis avalik ruum (looduskaunis koht, supelrand, spordiväljak, avalik park või väljak vms).

§ 3.   Hindamise alused

  (1) Parimate väljaselgitamisel arvestatakse:
  1) terviklikku ruumimõju s.o ansamblilisus, harmoonilisus või kontrastsus, lahenduse idee originaalsus, funktsionaalsus, omapärast tulenevate võimaluste nutikas kasutus;
  2) üldist heakorda s.o kinnistu ja hoonestuse korrastatuse ning juurdepääsuteede seisund;
  3) haljastuse lahendust s.o muru, lillede, ilupuude ja -põõsaste valik, kompositsioon;
  4) väikevormide lahendust s.o lipumasti, skulptuuride, piirdeaedade ja väravate, väikehoonete (lehtlad), mänguväljakute, basseinide, välisvalgustuse jms olemasolu, seisukord ning ruumipaigutus.

  (2) Hindamiskomisjon:
  1) avalikustab Mustvee valla ajalehes ja valla kodulehel konkursi „Kaunis kodu” toimumise aja;
  2) viib läbi hindamise, külastades kõiki ülevaatuseks esitatud objekte, mille tulemusena selgitatakse välja parimad;
  3) vormistab ülevaatuse tulemused protokollina ja esitab vallavalitsusele kinnitamiseks;
  4) esitab valla parimate objektide kohta vajalikud materjalid maakonna ja vabariikliku tähtsusega konkurssidele osalemiseks.

  (3) Hindamiskomisjon on otsustusvõimeline kui sellel osaleb üle poole hindamiskomisjoni koosseisu liikmetest. Otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega ning protokollitakse.

  (4) Konkursi tulemused kinnitab vallavalitsus korraldusega.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Märt Kraft
vallavanem

Daisy Utsar
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json