Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Harku Vallavalitsuse IT-osakonna põhimäärus

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.04.2020, 15

Harku Vallavalitsuse IT-osakonna põhimäärus

Vastu võetud 14.04.2020 nr 8

Määrus kehtestatakse Harku Vallavolikogu 29. detsembri 2011 määruse nr 21 "Harku valla põhimäärus" § 62 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Harku Vallavalitsuse IT- osakond (edaspidi osakond ) on Harku Vallavalitsuse ametiasutuse (edaspidi vallavalitsus) struktuuriüksus, mille ülesanne on korraldada ja koordineerida Harku valla infotehnoloogia alast tegevust.

  (2) Osakonnal võib olla vallavalitsuse üldplangi alusel moodustatud plank, mis sisaldab nimetusi “HARKU VALLAVALITSUS” ja “IT-OSAKOND” ning Harku valla vapi kujutist.

§ 2.   Osakonna tegevusvaldkonnad

  Osakonna tegevusvaldkonnad on:
  1) infotehnoloogiapoliitika väljatöötamine ja rakendamise koordineerimine;
  2) infotehnoloogia alase tegevuse korraldamine, tagades tõhusa, turvalise ja säästliku valla eesmärkide saavutamise infotehnoloogiliste vahenditega.

§ 3.   Osakonna ülesanded

  (1) Osakond täidab järgmisi ülesandeid:
  1) valla ametiasutuste ja hallatavate asutuste infotehnoloogia alase arengu planeerimine;
  2) valla ametiasutuste ja hallatavate asutuste infosüsteemide planeerimine, arendamine, haldamine;
  3) Geoinfosüsteemi arendamine ja haldamine;
  4) vallavalitsuse hallatavate asutuste ühtse infotehnoloogilise struktuuri loomise ja arendamise korraldamine;
  5) valla ametiasutustele ja hallatavatele asutustele IT tugiteenuse osutamine;
  6) IT riist- ja tarkvara soetamise planeerimine ja korraldamine;
  7) arvestuse pidamine olemasoleva riist- ja tarkvara üle;
  8) osalemine infosüsteemide, rakendustarkvara ja IT teenuste riigihangete korraldamisel ja läbiviimisel;
  9) valla ametiasutuste ja hallatavate asutuste infoturbe korraldamine, rakendamine ja järelevalve;
  10) infotehnoloogiliste alaste reeglite ja juhendite kehtestamise korraldamine;
  11) avalike IT lahenduse loomise, arendamise ja haldamise korraldamine;
  12) soovituste andmine IT väljaõppe osas;
  13) valdkonda kuuluva dokumentatsiooni ning lepingute väljatöötamine ja sõlmimise korraldamine ning lepingutega võetud kohustuste täitmise jälgimine;
  14) ettepanekute tegemine eelarve koostamiseks;
  15) valla ametiasutuste teenistujate ning hallatavate asutuste töötajate nõustamine infotehnoloogilistes küsimustes;
  16) muude osakonna tööplaanis ja teistes teda puudutavates õigusaktides sätestatud ülesannete täitmine.

  (2) Lisaks täidab osakond muid vallavalitsuse või volikogu poolt antud ülesandeid.

§ 4.   Osakonna juhtimine ja teenistujate koosseis

  (1) Osakonna tööd juhib IT-juht, kes allub vallavanemale.

  (2) Osakonna teenistujate koosseisu ja arvu kinnitab Harku Vallavolikogu, kes võib delegeerida vallavalitsusele õiguse teha muudatusi ametiasutuse struktuuris ja teenistujate koosseisus volikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires.

§ 5.   Teenistujate ülesanded, õigused ja kohustused

  (1) Teenistujate ülesanded, õigused ja kohustused sätestatakse teenistuja ametijuhendis.

  (2) Ametijuhendi kinnitab vallavanem.

§ 6.   Osakonna õigused ja kohustused

  (1) Osakonnal on õigus:
  1) saada teistelt osakondadelt, vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt ja valla osalusega ühingutelt informatsiooni, dokumente, seadusandlikke akte ja muid dokumente, mis on vajalikud tööülesannete täitmiseks;
  2) esindada vallavalitsust oma tegevusvaldkonnas;
  3) teha koostööd riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja isikutega;
  4) teha ettepanekuid oma ülesannete täitmiseks vajalike vahendite ja ressursside eraldamiseks ning komisjonide ja töörühmade moodustamiseks;
  5) esitada osakonna pädevusse kuuluvates küsimustes õigusaktide eelnõusid ja teha nende muutmise või kehtetuks tunnistamise ettepanekuid;
  6) anda vallavalitsusele ja hallatavatele asutustele ning struktuuriüksustele juhiseid ja seisukohti ning esitada arvamusi osakonna pädevusse kuuluvates küsimustes;
  7) anda osakonna pädevusse kuuluvates küsimustes konsultatsioone, korraldada seminare ja koolitusi ning koostada analüüse;
  8) nõuda vallavalitsuse teistelt osakondadelt ja hallatavatelt asutustelt osakonnale pandud ülesannete lahendamiseks aruandeid ja seletusi;
  9) teha vallavalitsusele ja hallatavatele asutustele ettepanekuid IT-lahenduste ja -rakenduste töö paremaks korraldamiseks;
  10) kaasata oma töösse vajadusel teiste osakondade teenistujaid kokkuleppel vastava osakonna juhiga;
  11) taotleda osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke eelarvevahendeid;
  12) teha ettepanekuid valla arengukava, tegevuskava ja eelarve koostamiseks, muutmiseks või täiendamiseks.

  (2) Osakond on kohustatud:
  1) täitma temale pandud ülesandeid tähtaegselt ja kvaliteetselt;
  2) kasutama tema kasutuses olevat vara ja vahendeid sihipäraselt ning heaperemehelikult;
  3) tagama ametialase informatsiooni konfidentsiaalsuse;
  4) edastama teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
  5) osakonna tegevusvaldkonda kuuluvates küsimustes kindlustama pöördujate vastuvõtu ja nõustamise ning teabenõuetele, selgitustaotlustele, märgukirjadele ja muudele avaldustele vastamise.

§ 7.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Erik Sandla
vallavanem

Ive Eevel
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json