HaridusKool

Teksti suurus:

Vastseliina Muusikakooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ningkooli lõpetamise tingimused ja kord

Väljaandja:Võru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.04.2021, 2

Vastseliina Muusikakooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ningkooli lõpetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 06.04.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 13 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Võru Vallavolikogu 13.06.2018 määruse nr 39 „Võru Vallavalitsusele ülesannete delegeerimine“ § 1 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus sätestab Vastseliina Muusikakooli (edaspidi huvikool) vastuvõtmise, väljaarvamise ning lõpetamise tingimused ja korra.

  (2) Huvikooli vastuvõtmine, väljaarvamine ja lõpetamine vormistatakse huvikooli direktori (edaspidi direktor) käskkirjaga.

§ 2.   Huvikooli vastuvõtmine

  (1) Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või eestkostja (edaspidi vanem) või täisealine isik vormikohase taotluse. Taotluse vormi kinnitab direktor käskkirjaga ning see avalikustatakse huvikooli kodulehel.

  (2) Taotlus sisaldab alljärgnevaid andmeid:
  1) õppuri ees- ja perekonnanimi, isikukood ning elukoha aadress;
  2) õppekava nimetus;
  3) alaealise õppuri puhul lapsevanema(te) või eestkostja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress ja kontaktandmed (telefon; e-posti aadress);
  4) teisest omavalitsusest pärit alaealise õppuri vanema või eestkostja kinnitus, et vanem või eestkostja on nõus maksma lisaks õppetasule ka õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kui elukohajärgne omavalitsus seda ei maksa.

  (3) Huvikooli võetakse vastu lapsi, noori ja täisealisi isikuid (edaspidi õppur), kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistris on märgitud Võru vald (edaspidi vald).

  (4) Pärast Võru valla õppurite vastuvõttu võib võtta vabade kohtade olemasolul huvikooli vastu õppureid teistest omavalitsustest.

  (5) Lapsevanema, eestkostja või täisealise õppuriga sõlmitakse leping.

  (6) Huvikooli vastuvõtuks võib korraldada vastuvõtukatsed, mille sooritamise tingimused ja korra kinnitab direktor käskkirjaga kooskõlastatult huvikooli õppenõukoguga ning mis avalikustatakse huvikooli kodulehel.

  (7) Vabade kohtade olemasolul võetakse õppureid huvikooli vastu septembris ja jaanuaris.

  (8) Direktor komplekteerib ja kinnitab õpperühmad käskkirjaga hiljemalt 1. oktoobriks ning 1. veebruariks.

§ 3.   Huvikoolist väljaarvamine

  (1) Õppur arvatakse õppurite nimekirjast välja vanema, eestkostja või täisealise õppuri avalduse alusel või kooli algatusel.

  (2) Alaealise õppuri vanem või eestkostja või täisealine õppur esitab direktorile koolist lahkumiseks avalduse.

  (3) Direktori algatusel ja vastavalt õppenõukogu otsusele võib õppuri huvikoolist välja arvata enne huvikooli lõpetamist järgmistel juhtudel:
  1) kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide eiramise või rikkumise tõttu;
  2) õppur on õppeperioodil põhjuseta puudunud järjest rohkem kui 1 kuu;
  3) õppetasu on tasumata rohkem kui 2 järjestikku kuud;
  4) rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elukohta mitteomavate laste registrijärgne kohalik omavalitsus ei ole kahe (2) kuu jooksul tasunud Võru vallavalitsuse poolt esitatud arvet.

  (4) Õppuri huvikoolist väljaarvamisest käesoleva paragrahvi lõike 3 punktide 1-4 alusel teavitab direktor vanemat või eestkostjat või täisealist õppurit kirjalikult ühe (1) nädala jooksul otsuse tegemisest alates.

  (5) Huvikoolist väljaarvamisel tasutakse õppetasu ja õpilaskoha maksumus ka selle kuu eest, millal õppur huvikoolist välja arvati.

  (6) Tasumata jäänud summa nõutakse sisse seaduses sätestatud korras.

  (7) Õppuri muusikakoolist väljaarvamise kinnitab direktor käskkirjaga.

§ 4.   Huvikooli lõpetamine

  (1) Kool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist.

  (2) Huvikooli lõpetamise tingimuseks võib huvikool seada lõpueksamite sooritamise. Lõpueksamite läbiviimise korra töötab välja huvikool, kooskõlastab õppenõukogu ning kinnitab direktor oma käskkirjaga.

  (3) Huvikooli lõpetamise kinnitab direktor käskkirjaga.

  (4) Huvikooli lõpetamist tõendab kooli lõpudokument, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

  (5) Huvikooli lõpudokumendi töötab välja huvikool ning lõpudokumendi vormi kinnitab direktor oma käskkirjaga.

  (6) Kui huvikool võimaldab lisa-aasta õpet, siis peale huvikooli lõpetamist võib õppur soovi korral jätkata huvikoolis õppimist lisa-aasta õppes.

§ 5.   Õppurite üle arvestuse pidamine

  (1) Arvestust kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise üle peab direktor.

  (2) Õppurite huvikooli vastuvõtmise ja huvikoolist väljaarvamisega seotud andmete kajastamist EHIS-es teostab direktor.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Vastseliina Vallavalitsuse 25.08.2011 määrus nr 7 „Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ning huvikooli lõpetamise tingimused ja kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalmer Puusepp
vallavanem

Inga Leelanss
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json