SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Projektipõhine integreeritud hoolekandeteenuse osutamise kord

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2022
Avaldamismärge:RT IV, 15.04.2021, 13

Projektipõhine integreeritud hoolekandeteenuse osutamise kord

Vastu võetud 12.04.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2, sotsiaalkaitseministri 7.06.2016 määruse nr 44 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord“ § 24 lg 4 p 1 ning Rõuge Vallavolikogu 30.06.2020 otsuse nr 1-3/36 „Projektis „Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal“ osalemine muutmine“ alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Võrumaa Arenduskeskuse poolt ellu viidava projekti „Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal“ raames projektipõhine integreeritud hoolekandeteenuse (edaspidi: teenus) taotlemise, määramise ja kulude katmise kord.

§ 2.   Teenuse eesmärk ja sisu

  (1) Teenuse eesmärk:
  1) toetada vaimse tervise probleemidega eakate võimalikult kauakestvat toimetulekut kodustes tingimustes;
  2) vähendada hoolduskoormusega inimeste koormust ja seeläbi toetada nende osalemist tööhõives.

  (2) Teenuse sisu koosneb kombineerituna järgmiste teenuste komponentidest:
  1) koduteenus - täisealise isiku abistamine kodustes toimingutes ja asjaajamises;
  2) tugiisikuteenus - isiku jõustamine, juhendamine ja motiveerimine kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide korral;
  3) isikliku abistaja teenus - füüsiline kõrvalabi täisealistele inimestele, kes oma puude tõttu vajavad abi iseseisvaks toimetulekuks ühiskonnas osalemiseks;
  4) nõustamisteenus - individuaalne nõustamine või tugigrupid hoolduskoormusega inimestele, toetamaks neid hoolduskoormusega toimetulemisel.

  (3) Teenuse sisu, tegevused ja maht määratakse peale abivajaduse hindamist.

§ 3.   Teenuse korraldaja ja osutaja

  (1) Teenuse korraldajaks on Rõuge Vallavalitsus (edaspidi: vallavalitsus).

  (2) Teenuse osutajaks on:
  1) üldjuhul vallavalitus, kuid teenust võib osutada ka ametiasutuse hallatav asutus, mittetulundusühing, sihtasutus, juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja või muu isik vastavalt kokkulepitud tingimustele;
  2) projekti kaasatud partnerid.

  (3) Teenust on õigust saada kõrvalist abi vajavatel täisealistel isikutel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rõuge vald, samuti sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõigetes 2-5 nimetatud isikutel.

§ 4.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus, milles märgitakse:
  1) taotleja andmed, vajadusel taotleja esindaja andmed;
  2) teenuse vajaduse põhjendus ning asjaolud.

  (2) Taotlusele lisatakse vajadusel muud asjasse puutuvad dokumendid.

§ 5.   Teenuse vajaduse hindamine

  (1) Sotsiaalosakonna spetsialist selgitab mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui kümne tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest, vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud abivajaduse hindamise vormile välja teenuse osutamise vajaduse ja vajalike komponentide loetelu.

  (2) Abivajaduse hindamisel võib aluseks võtta lisaks isiku rehabilitatsiooniplaani, arstliku ekspertiisi komisjoni või Sotsiaalkindlustusameti otsuse puude määramise kohta ning võib konsulteerida hinnangu saamiseks teiste erialaspetsialistidega.

  (3) Sotsiaalosakonna spetsialist koostab arvamuse abivajaduse ja kliendile vajalike teenuse toimingute ning nende mahu kohta. Kui hindamise käigus taotletava teenuse vajadust ei tuvastata, soovitatakse teenust taotlenud isikule toimetuleku või kõrvalabi osutamiseks teisi meetmeid.

§ 6.   Teenuse määramine või sellest keeldumine

  (1) Arvestades esitatud taotlust ja teenuse vajaduse hindamise tulemust, otsustab kliendile teenuse osutamise või sellest keeldumise sotsiaalosakonna juhataja oma haldusaktiga kümne töö päeva jooksul pärast vajalike dokumentide laekumist ja abivajaduse hindamist. Haldusaktis määratakse muu hulgas kindlaks vajalikud teenuse toimingud, nende maht ja osutamise sagedus ning teenuse osutamise eest tasumise kohustus, kui teenus on tasuline.

  (2) Teenuse keeldumise põhjusteks on:
  1) asjaolu, kui abivajadus on kaetav teiste sotsiaalteenustega;
  2) hindamise tulemusena ei ole abivajadus põhjendatud.

§ 7.   Teenuse kulude kandmise kord

  (1) Teenuse osutamisega seotud kulud kaetakse projekti „Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal” ja kohaliku omavalitsuse eelarveliste vahendite arvelt.

  (2) Teenus on saajale tasuta või tasuline, mille omaosaluse kehtestab vallavalitsus. Tasulise teenuse eest tasub klient ja/või tema seadusjärgsed ülalpidajad. Sotsiaalteenuse eest võetava tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks.

  (3) Kui kliendi või tema seadusjärgsete ülalpidajate majanduslik olukord ei võimalda teenuse eest tasuda, on kliendil või seadusjärgsetel ülalpidajatel võimalus taotleda teenuse osutamise eest makstava tasu vähendamist. Sellisel juhul on sotsiaalosakonna spetsialistil õigus kontrollida ja nõuda andmeid isiku ja vajadusel ka ülalpidamiskohustusega isikute sissetulekute ja toimetuleku kohta. Sotsiaalosakonna juhataja otsustab sotsiaalosakonna spetsialisti ettepaneku alusel teenuse osutamise eest makstava tasu suuruse, arvestades teenuse mahtu ja kliendi ning tema ülalpidajate majanduslikku olukorda.

§ 8.   Määruse kehtivus

  Määrus kehtib kuni 30.11.2022 või kuni Rõuge valla poolse projekti omaosaluse rahaliste vahendite lõppemiseni.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiit Niilo
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json