Kultuur ja sportKultuuriseltsid

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Muhu valla eelarvest seltsitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.05.2013, 8

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Muhu valla eelarvest seltsitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 25.05.2011 nr 50
RT IV, 29.12.2012, 78
jõustumine 30.05.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.04.2013RT IV, 15.05.2013, 418.05.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 5 ja Muhu valla põhimääruse § 6 lg 1 p 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev kord reguleerib Muhu valla eelarvest kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, jt. seltsitegevuste alaseks tegevuseks ja külaelu arendamiseks toetuse taotlemist, kasutamist ja sellega seotud aruandlust.

  (2) Toetust makstakse:
[RT IV, 15.05.2013, 4 - jõust. 18.05.2013]
  1) mittetulundusühingutele, seltsidele, seltsingutele, kollektiividele, jt. juriidiliselt vormistatud ühendustele, kes tegutsevad Muhu vallas;
[RT IV, 15.05.2013, 4 - jõust. 18.05.2013]
  2) rahvastikuregistri järgi elukohta Muhu vallas omavatele üksikisikutele.
[RT IV, 15.05.2013, 4 - jõust. 18.05.2013]

  (3) Taotleja tegevus peab olema kooskõlas Muhu valla õigusaktides ja arengukavas sätestatud eesmärkidega.
[RT IV, 15.05.2013, 4 - jõust. 18.05.2013]

§ 2.   Eesmärgid ja eraldamise põhimõtted

  (1) Toetuse andmise eesmärgid on:
  1) Muhu valla kultuuri, sporti, noorsootööd ja muud seltsitegevust edendavate üksikisikute ja kollektiivide tegevuse toetamine;
  2) kasumit mittetaotlevate projektide ja ürituste toetamine Muhu vallas;
  3) Muhu valla kodanike osalemise toetamine väljaspool Muhu valda toimuvatest üritustest ja projektidest;
  4) vaba aja sisustamiseks ja külade elukeskkonnaks paremate tingimuste loomine;
  5) külaelu arendamine ja külaelu ühistegevus.

  (2) Külaelu arendamise ja ühistegevuse toetust antakse Muhu valla külade elutingimusi parandavateks mitteärilisteks ettevõtmisteks, mis teenivad ühe või rohkemate külade elanike ühistegevusi ja mille on heaks kiitnud külavanem.

  (3) Külaelu arendamise ja ühistegevuse toetamisel on abikõlbulikud järgmised tegevused:
  1) külaelanike omaalgatuslikud ühisüritused: kokkutulekud, pidustused, kultuuri-, spordi-, koolitus- ja meelelahutusüritused, küla arengukava koostamine jm.;
  2) külade elukeskkonna omaalgatuslik parandamine teede, teeäärte, bussiootepaviljonide, ujumiskohtade ja muu külade avaliku ruumi parendamise, korrastamise ja kaunistamisega;
  3) külade elukeskkonna omaalgatuslik parandamine spordiväljakute, kiige- ja lõkkeplatside, ujumiskohtade jm. ühiskasutuses olevate vaba aja veetmise kohtade rajamisega;
  4) külade elukeskkonna omaalgatuslik parandamine külade ajaloopärandi ning vaatamisväärsuste säilitamise ja eksponeerimisega, külade tutvustamine ürituste ja infokanalite kaudu, sh infomaterjali koostamine ja avaldamine.

  (4) Toetust ei eraldata:
  1) taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele;
  2) taotlustele, mis oma iseloomult ei ole kooskõlas valla arengukavas sätestatud eesmärkidega;
  3) taotleja võla- või liisingu nõuete likvideerimisele;
  4) taotleja selgelt väljendatud kommertsüritusele;
  5) asjade ostmiseks, mille ühiskasutus pole külaelu arendamisel tagatud;
  6) investeeringutele kinnisvarasse, mille ühiskasutus pole tagatud vähemalt viieks aastaks;
  7) aruandevõlglastele.

2. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE, ERALDAMINE JA ARUANDLUS 

§ 3.   Toetuse taotlemine, läbivaatamine, toetuse eraldamine ja aruandlus

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja Muhu Vallavalitsusele taotluse (Lisa 1), taotluse esitamise tähtajad on:
  1) 15. märts
  2) 15. juuni
  3) 15. oktoober

  (2) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) taotleja nimi, aadress, kontakttelefon
  2) projekti lühikirjeldus ja rahaline vajadus
  3) ürituse läbiviimise eest vastutav isik või projektijuht
  4) ürituse toimumise aeg ja koht
  5) projekti kogumaksumus koos vastava eelarvega
  6) teiste projekti toetavate isikute olemasolu ja toetuste summad
  7) omafinantseeringu suurus, ka mitterahaline osalus
  8) külade arendamise taotluse korral külavanema kinnitus, kui külavanem ei ole ise taotleja.

  (3) Taotlemise tingimustele mittevastavad või puudulikult esitatud taotlused läbivaatamisele ei kuulu. Taotlemise tingimustele vastavad taotlused registreerib Muhu Vallavalitsus.

  (4) Taotluste läbivaatamiseks moodustab Muhu Vallavalitsus komisjoni, milles on vähemalt viis liiget. Komisjoni kuuluvad nii volikogu, vallavalitsuse, külavanemate, jt. valdkondade esindajad. Komisjon valib oma liikmete hulgast komisjoni esimehe, kes vastutab komisjoni töö eest ning koostab komisjoni töökorra.

  (5) Toetuste eraldamisel:
  1) eelistatakse projekte, kus on olemas ka teised kaasfinantseerijad ja taotleja omafinantseering (ka mitterahaline);
  2) Muhu vallas tegutsevate mittetulundusühingute, seltside, seltsingute, kollektiivide, jt. juriidiliselt vormistatud ühenduste üritustele või projektidele, eraldatakse toetust reeglina kuni 70% ulatuses ürituse või projekti kogueelarvest;
  3) on rahvastikuregistri järgi elukohta Muhu vallas omavatele üksikisikutele ettenähtud toetuse maksimum summa 300€ vooru kohta.

  (6) Komisjon vaatab taotlused läbi hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taotlusvooru tähtaja lõppemisest.

  (7) Toetuse eraldamise otsustab Muhu Vallavalitsus komisjoni ettepanekul hiljemalt 14 päeva jooksul pärast komisjoni otsust.

  (8) Toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest informeerib Muhu Vallavalitsus taotlejat kirjalikult ühe nädala jooksul pärast vastava otsuse vastuvõtmist.

  (9) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt taotluses näidatud ürituse või projekti läbiviimiseks. Toetuse saajaga sõlmib vallavalitsus lepingu, milles sätestatakse toetuse saaja, sihtotstarve, suurus, kasutamise aeg ning sanktsioonid lepingu rikkumisel ja aruande esitamise tähtaeg.

  (10) Toetuse saaja kohustub esitama Muhu Vallavalitsusele ühe kuu jooksul pärast ürituse või projekti läbiviimist vormikohase aruande (Lisa 2). Muhu Vallavalitsusel ja Muhu Vallavolikogu revisjonikomisjonil on õigus kontrollida määratud eraldiste kasutamist.

  (11) Taotluse saaja poolt esitatud aruanne peab sisaldama kulutuste loetelu, aruandele tuleb lisada Vallavalitsuse poolt eraldatud toetuse ulatuses rahalisi kulutusi tõendavate dokumentide koopiad.

  (12) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) toetuse saaja on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks toetus eraldati;
  4) üritus, mille korraldamiseks raha taotleti, jääb ära;
  5) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

  (13) Vallavalitsusel on õigus mitte eraldada järgmisel eelarveaastal toetust taotlejale, kelle eelmise aasta toetus on vastavalt korra lg 12 kohaselt tagasi nõutud.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 30.mai 2011.a.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa Seltsitegevuse toetuse taotlus

Lisa Seltsitegevuse toetuse aruanne

/otsingu_soovitused.json