HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Erra Lasteaeda vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Sonda Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 15.05.2014, 31

Erra Lasteaeda vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 16.04.2008 nr 3

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Sonda valla Erra koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteasutus) vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise korra (edaspidi kord) eesmärk on aidata kaasa valla elanikkonna paremale teenindamisele koolieast nooremate laste hoiu ja alushariduse omandamist võimaldavas munitsipaalõppeasutuses.

 (2) Korraga sätestatakse eelkooliealise lapse lasteasutusse vastuvõtt, sealt lahkumine ja väljaarvamine liitrühmas ning lasteasutuse ja vanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi lapsevanem) omavahelise töökorralduse ja pädevuse antud küsimustes.

 (3) Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle peab lasteasutuse juhataja.

 (4) Lapsevanematele on lapse jaoks lasteasutuse valik vaba, kui soovitud lasteasutuses on vabu kohti.

§ 2.  Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmine

 (1) Lasteasutuse liitrühma võetakse vastu koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud vanuses lapsi (alates teisest eluaastast), kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on märgitud Sonda vald.

 (2) Juhul kui käesoleva paragrahvi lõike 1 järgselt on lasteasutuses vabu kohti, võetakse vastu ka lapsi, kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistris ei ole kantud Sonda vald.

 (3) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab lapsevanem vormikohase avalduse lasteaia juhatajale (lisa), lisaks avaldusele esitab lapsevanem täiendavalt perearsti poolt väljastatud vormikohase arstitõendi.

 (4) Väljaspool Sonda valda elavate laste vastuvõtu taotlemiseks esitab lapsevanem lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud dokumentidele garantiikirja elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest, millega omavalitsus kohustub katma oma territooriumil elava lapse koha maksumuse vastavalt Sonda valla poolt esitatavale arvele.

 (5) Lapsevanemate poolt esitatud kirjalikud avaldused registreerib lasteasutuse juhataja laekumise järjekorras lasteasutuse vastuvõtuavalduste registris.

 (6) Kui lasteautuses puuduvad lapsevanema poolt soovitud tähtajal vabad kohad, võib laps jääda lasteasutuses koha taotlejana järjekorda. Lasteasutuse koha taotlejate järjekord on koostatud lapsevanemate kirjalike avalduste ajalise esitamise alusel.

 (7) Koha vabanemisest teavitab lasteasutuse juhataja avalduse esitanud lapsevanemat ja teeb teatamise viisi kohta märke lapsevanema avaldusele. Vabade kohtade olemasolu korral võetakse lapsi lasteasutusse kogu õppeaasta kestel.

 (8) Lasteasutuse juhataja komplekteerib lasteasutuse liitrühma hiljemalt 25.augustiks. Rühma nimekirja kinnitab lasteasutuse juhataja käskkirjaga hiljemalt 5. septembriks. Muudatused rühma nimekirjas kinnitab lasteasutuse juhataja käskkirjaga.

 (9) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab lasteasutuse juhataja lapsevanemale lasteasutuse vastuvõtu, sealt lahkumise ja väljaarvamise korda, lasteasutuse põhimäärust, kodukorda, lasteasutuse tegevust puudutavaid õigusakte, tegevus- ja päevakava, töökorraldust ning informeerib lapsevanemaid kuludest, mis hõlmavad lapsevanema poolt kaetava osa määra.

§ 3.  Lahkumine ja väljaarvamine

 (1) Lasteasutuse nimekirjast arvatakse laps välja lapsevanema avalduse alusel, milles on näidatud lahkumise aeg. Lapsevanem peab teatama lasteaiakohast loobumisest (lapse lasteaiast lahkumisest) lasteaia juhatajale kirjalikult ette vähemalt 2 nädalat, välja arvatud juhul, kui laps läheb kooli.

 (2) Lasteasutuse juhataja võib lapse lasteasutusest välja arvata alljärgnevatel juhtudel:
 1) lapsevanemapoolse rahastamiskohustuse täitmata jätmise korral 3 kuu jooksul;
 2) kui väljaspool Sonda valda püsivalt elava lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus ei osale lasteasutuse kulude katmises ning ei ole 3 kuu jooksul tasunud Sonda Vallavalitsuse poolt esitatud arvet;
 3) kui laps on puudunud lasteasutusest üle 2 kuu ning lapsevanem ei ole lasteasutust informeerinud puudumise põhjustest;
 4) lapse tervisliku seisundi halvenemisel arsti tõendi alusel ja /või kohanematusel lasteasutusega, mis ei luba lapsel püsivalt kollektiivis viibida;
 5) lapse suunamisel erilasteaeda;
 6) lapsevanem on korduvalt rikkunud lasteasutuse kodukorda.

 (3) Lapse lasteasutusest lahkumisel on lapsevanem kohustatud tasuma lapsevanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani. Tasumata jäetud summa nõutakse sisse seaduses sätestatud korras.

 (4) Lapse lasteasutusest väljaarvamisest teatab lasteasutuse juhataja lapsevanemale kirjalikult otsuse langetamisest viie tööpäeva jooksul.

 (5) Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja lasteasutuse juhataja käskkirjaga.

§ 4.  Lapsevanema õigused ja kohustused

 (1) Lapsevanemal on õigus:
 1) saada koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud korras ja ulatuses eelkooliealisele lapsele ettenähtud teenust;
 2) taotleda soodustust toidukulude katmisel vastavalt Sonda Vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale;
 3) saada informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteasutuses, lapsevanema poolt kaetava osa suuruse ja selle kehtestamise korra kohta;
 4) vaidlustada lasteasutuse juhataja otsus lapse vastuvõtu või sealt väljaarvamise kohta Sonda Vallavalitsuses.

 (2) Lapsevanem on kohustatud:
 1) osalema lasteasutuse kulude katmisel vastavalt Sonda Vallavalitsuse poolt kehtestatud määradele;
 2) kinni pidama lasteasutuse päevakavast, lasteasutuse kodukorrast, laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
 3) teavitama lasteasutust lapsel esinevate allergiavormide ja muude tervisega seotud iseärasuste kohta.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Andrea Eiche
Vallavanem

Margit Stamberg
Vallasekretär

Lisa Avalduse vorm