Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Aukodaniku statuudi kehtestamine

Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 15.05.2014, 33

Aukodaniku statuudi kehtestamine

Vastu võetud 14.06.2007 nr 7

Määrus kehtestatakse Sonda valla põhimääruse § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.  Aukodaniku statuudi olemus ja eesmärk

 (1) Aukodaniku statuut kehtestatakse vallavolikogu poolt välja antava Sonda Valla Aukodaniku (edaspidi aukodaniku) nimetuse ning sellega kaasneva tunnistuse määramiseks.

 (2) Aukodaniku nimetuse eesmärk on avaldada avalikku tunnustust isikule, kes pikema perioodi vältel on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust.

 (3) Aukodaniku nimetus antakse vallapoolse erilise austusavaldusena üksikisikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse-, kultuuri-, hariduse-, spordi-, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas on pikema perioodi vältel silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja kes on mõjutanud oluliselt valla arengut ning kaasa aidanud valla positiivse maine kujunemisel.

§ 2.  Aukodaniku valimise menetlus

 (1) Ettepanekuid aukodaniku nimetuse kandidaatide kohta võivad füüsilised isikud, asutused, ettevõtted ja mittetulundusühingud.

 (2) Ettepanekud koos põhjendustega, millest nähtub, milliste konkreetsete teenete eest isik aukodaniku kandidaadiks üles seatakse, esitatakse kirjalikult Sonda Vallavalitsuse kantseleisse märgusõna all "Sonda Valla Aukodanik" iga aasta 01. maiks.

 (3) Aukodanike kandidaadid vaadatakse läbi vallavalitsuses ja volikogu kultuuri-, spordi- ja hariduskomisjonis ning tehakse ettepanekud volikogule kinnitamiseks.

 (4) Aukodaniku nimetuse määramise otsustab volikogu.

§ 3.  Aukodanikuks nimetamine

 (1) Aukodanikule antakse Sonda Valla Aukodaniku tunnistus, millele kirjutavad alla volikogu esimees ja vallavanem. Aukodaniku tunnistused numereeritakse . Aukodaniku nimi ja foto kantakse Sonda valla aukodanike raamatusse.

 (2) Aukodaniku tunnistus antakse üle Võidupüha aastapäevapidustustel.

 (3) Teade aukodaniku nimetuse määramise kohta avaldatakse valla ajalehes Sonda Sõnumid ja valla koduleheküljel.

§ 4.  Rakendussäte


Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Karmen Kõrts
Volikogu esimees