HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Järvakandi kooli töötajate koosseisu kinnitamise kord

Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.05.2015, 14

Järvakandi kooli töötajate koosseisu kinnitamise kord

Vastu võetud 13.05.2015 nr 5
jõustumine 01.09.2015

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Järvakandi kooli koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord.

§ 2.  Koolitöötajate koosseisu kinnitamine ja muutmine

 (1) Koolitöötajate koosseisu igaks õppeaastaks kinnitab ja muudab kooli direktor, arvestades valla eelarves kooli ülalpidamiseks kavandatud eelarvet ja õigusaktidega kooli tegevuseks seatud eesmärke ning tagades õppekava ja kooli põhimääruses sätestatud teenuste täitmise.

 (2) Kooli direktor peab enne koolitöötajate koosseisu ja selle muudatuste kinnitamist kooskõlastama selle Järvakandi Vallavalitsusega.

 (3) Kooli direktor peab koolitöötajate koosseisu järgmiseks õppeaastaks koos seletuskirjaga esitama vallavalitsusele kooskõlastamiseks hiljemalt 1. maiks. Õppeaasta keskel koolitöötajate koosseisu muutmiseks tuleb taotlus koos seletuskirjaga esitada vallavalitsusele vähemalt üks kuu enne eeldatava muudatuse sisseviimist.

 (4) Vallavalitsus peab seisukoha direktori taotluse kooskõlastamise või mittekooskõlastamise kohta andma kahe nädala jooksul taotluse registreerimisest arvates. Koolitöötajate koosseisu kooskõlastamata jätmisel peab vallavalitsus oma seisukohta kirjalikult põhjendama.

 (5) Kui koosseisus kinnitatud ametikohta ei täideta nelja kuu jooksul koosseisu kinnitamisest või muutmisest alates, on kooli pidajal õigus kooli eelarvet vastava ametikoha tööjõukulu võrra vähendada.

 (6) Kui koosseisu kinnitatakse uus ametikoht, suurendab kooli pidaja kooli eelarvet vastava ametikoha tööjõukulu võrra.

§ 3.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub 1.09.2015.

 (2) Määruse paragrahvi 2 lõikes 3 seatud tähtaeg on 2015/ 16 õppeaasta eel 1. juuli 2015.

Mart Järvik
Vallavanem

Selma Ustav
Vallasekretär