KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Tallinna väärteoasjade registri põhimäärus

Tallinna väärteoasjade registri põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.05.2020, 3

Tallinna väärteoasjade registri põhimäärus

Vastu võetud 11.05.2020 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 2 alusel, kooskõlas väärteomenetluse seadustiku § 9 p-ga 2, haldusmenetluse seaduse §-ga 7, avaliku teabe seaduse §  435 lg-ga 1 ning arvestades, et register on vajalik väärteo- ja haldusasjade üle ühtse arvestuse pidamiseks, ametnike töö paremaks korraldamiseks ja Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008 määruse nr 111 „E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus“ § 3 lg 4 p 3 alusel andmete edastamiseks e-toimiku süsteemi.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) kui väärteoasjade kohtuvälise menetleja nimel menetletavate väärteo- ja haldusasjade üle arvestuse pidamise kord.

§ 2.   Registri pidamise eesmärk

  (1) Registri pidamise eesmärk on koondada ühte andmekogusse terviklik teave linnavalitsuse nimel menetletud väärteo- ja haldusasjade kohta ning tagada menetlemiseks infotehnoloogiline vahend, mida kasutatakse seaduses, selle alusel antud õigusaktis või rahvusvahelises lepingus sätestatud ülesannete täitmiseks.

  (2) Registri andmeid kasutatakse linnavalitsuse nimel menetletud väärteo- ja haldusasjadega seotud tegevuste ja sündmuste analüüsimisel ja statistilistel eesmärkidel. Registris töödeldakse korrakaitse- ja süüteomenetlusega seotud andmeid, et tagada avalik kord ja turvalisus.

§ 3.   Registri nimetus

  (1) Registri ametlik nimetus on Tallinna väärteoasjade register.

  (2) Registri ingliskeelne nimetus on Tallinn Misdemeanor Records.

  (3) Registri lühinimi on tlnvtr.

2. peatükk REGISTRI PIDAMINE, ÜLESEHITUS JA REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED 

1. jagu Registri pidamine 

§ 4.   Registri pidamise viis

  (1) Register on veebipõhise liidesega infotehnoloogiline andmekogu.

  (2) Registri andmeid töödeldakse digitaalselt registri pidamiseks väljatöötatud tarkvaraga väärteomenetluse seadustikus ja haldusmenetluse seaduses sätestatud eesmärkidel ning kooskõlas avaliku teabe seaduse, isikuandmete kaitse seaduse ning teiste asjakohaste Euroopa Liidu, riigi ja linna õigusaktidega.

  (3) Registris säilitatakse logifailid:
  1) andmete sisestamise kohta;
  2) andmete muutmise kohta;
  3) andmete vaatamise kohta;
  4) andmete kustutamise kohta;
  5) registrile juurdepääsuõiguste andmise kohta;
  6) automaatsete päringute kohta liidestatud infosüsteemidesse.

  (4) Registri pidamise ja kasutamise õiguspärasuse kontrollimiseks salvestab register logidena:
  1) väärteo- ja haldusmenetluse objektide ja nendega seotud objektide sisestamise, muutmise ja kustutamise toimingu kuupäeva ja kellaaja, andmete töötleja ja muudetud objekti ning seose väärteo- või haldusmenetlusega;
  2) liidestatud infosüsteemide andmepäringu kuupäeva ja kellaaja, andmekogu ja teenuse nimetuse, päringu sooritanud isiku nime, päringu tegemise põhjuse ning päringu ja vastuse sisu;
  3) väärteo- või haldusmenetluse ja sellega seotud andmete töötleja, töötlemise kuupäeva ja kellaaja, seose väärteo- või haldusmenetluse ja seotud isikutega ning lingi (URL) väärteo- või haldusmenetluse kirjele, mida on vaadatud.

  (5) Logisid säilitatakse registris viis aastat, tähtaja saabudes logid kustutatakse.

§ 5.   Registri pidamise kulud

  Registri arendamise, hooldamise ja pidamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves Tallinna Linnakantseleile tsentraliseeritud infotehnoloogia kuludeks ette nähtud vahendite arvelt.

§ 6.   Registrisse kantud andmete kaitse

  (1) Registri turvaklass on K2T2S2. Registri turbeaste on keskmine (M).

  (2) Registri vastutav töötleja ja volitatud töötlejad koostöös Tallinna Linnakantselei linna infotehnoloogia teenistusega tagavad registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

  (3) Registri andmetest tehakse kord nädalas turvakoopia, mida säilitatakse üks kuu. Muutuvatest andmetest tehakse kord päevas turvakoopia, mida säilitatakse üks nädal.

§ 7.   Vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab registri pidamist ja andmete töötlemist ning kavandab selle arendamist;
  2) korraldab koostöös Tallinna Linnakantselei linna infotehnoloogia teenistusega andmevahetuse teiste andmekogudega;
  3) korraldab registriga seotud dokumentatsiooni koostamist;
  4) töötleb andmeid, mis tuleb registreerida;
  5) annab juhiseid registri kasutamiseks;
  6) teeb järelevalvet registri kasutamise üle;
  7) võimaldab õigustatud isikutele juurdepääsu andmetele;
  8) lahendab registri pidamisel tekkinud küsimusi;
  9) vastutab enda sisestatud andmete õigsuse eest;
  10) annab vajaduse korral õiguspäraseid korraldusi teiste ametiasutuste ametnikele, kellest sõltub registri katkematu ja korrakohane töö;
  11) täidab muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi registri pidamisel.

  (3) Vastutava töötleja juht määrab vastutava töötleja õiguste teostajad, kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid, ning administraatori, kellel on õigus hallata registri või selle osade juurdepääsuõigusi.

§ 8.   Volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötlejad on Tallinna Ettevõtlusamet, Tallinna Transpordiamet ja Tallinna Linnakantselei. Registri volitatud töötleja võib olla muu Tallinna linna ametiasutus, kelle linnavalitsus on määranud väärteoasjade andmete töötlejaks või kelle ametnikele on linnavalitsus andnud väärteo menetlemise õiguse.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) kasutab registrit üksnes oma ülesannete täitmiseks seoses väärtegude menetlemisega;
  2) sisestab ja töötleb andmeid ning vastutab nende ajakohasuse ja õigsuse eest;
  3) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja registri kasutamisel tekkinud probleemidest;
  4) rakendab andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamise meetmeid;
  5) osaleb registri arendustöödel ja juurutamisel;
  6) võimaldab oma ametiasutuse õigustatud isikutele juurdepääsu registriandmetele;
  7) vastutab teistesse andmekogudesse vajalike andmete edastamise eest;
  8) täidab vastutava töötleja õiguspäraseid korraldusi registri pidamisel.

  (3) Ametiasutuse juht määrab administraatori, kellel on õigus hallata registri ametiasutuse osa juurdepääsuõigusi.

§ 9.   Tehniline töötleja

  (1) Registri tehniline töötleja (edaspidi tehniline töötleja) on asutus või isik, kellega Tallinna Linnakantselei on sõlminud registri tehnilise ülalpidamise lepingu.

  (2) Tehniline töötleja, lähtudes oma pädevusest:
  1) teeb kooskõlastatult vastutava töötlejaga registri pidamiseks vajalikke projekteerimis- ja arendustöid;
  2) osaleb arendustööde lähteülesannete koostamisel ja korraldab registri muudatuste testimist;
  3) võtab andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele registri turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  4) tagab registri hooldamise ja majutamise;
  5) täidab vastutava töötleja poolt andmete turvaliseks töötlemiseks ning registri hooldamiseks ja majutamiseks antud juhiseid ja korraldusi;
  6) käsitleb ja lahendab intsidente teenuse osutamisel ning tagab koostöös vastutava töötlejaga kasutajatoe toimimise;
  7) korraldab andmete nõuetekohase säilimise ja varukoopiate tegemise.

2. jagu Registri ülesehitus ja registrisse kantavad andmed 

§ 10.   Registri ülesehitus

  (1) Register koosneb ülelinnalisest osast ja linna ametiasutuste osadest. Need jagunevad omakorda järgmiselt:
  1) väärteod - registri osa, kuhu sisestatakse andmed väärtegude kohta;
  2) haldusmenetlused - registri osa, kuhu sisestatakse andmed haldusmenetluste kohta;
  3) otsused - registri osa, kuhu sisestatakse andmed kohtuvälise menetleja koostatud lahendite kohta;
  4) aruanded - registri osa, mille abil on võimalik saada statistikat registrisse sisestatud andmete kohta;
  5) seaded - registri osa, mis võimaldab hallata (lisada, muuta, vaadata või pidada nimekirja) registrit kasutavaid asutusi, ametnikke ja kohtutäitureid ning seadusi, õigusakte ja rolliõigusi;
  6) arhiiv - registri osa, kuhu kantakse registrist kustutatud andmed käesoleva põhimääruse § 34 kohaselt;
  7) logid - registri osa, mis võimaldab otsida teavet eri parameetrite järgi ning vaadata väärtegude, haldusmenetluste ja X-tee päringutega seotud logisid;
  8) isikud - registri osa, mis võimaldab teha isiku kohta päringu riiklikust registrist X-tee vahendusel;
  9) sõidukid - registri osa, mis võimaldab teha päringu sõiduki kohta riiklikust registrist X-tee vahendusel;
  10) Ametlikud Teadaanded - registri osa, mis võimaldab saata Ametlike Teadaannete infosüsteemi trahviteadete andmed ja otsida sinna saadetud teateid;
  11) asenduskaristused - registri osa, mis võimaldab saada ülevaate nendest väärteootsustest, mille täitmisel taotleti asenduskaristuse kohaldamist;
  12) täitemenetluse avaldused - registri osa, mis võimaldab koostada avaldusi täitemenetluse alustamiseks ja saata neid edasi e-toimiku süsteemi;
  13) kontrolli protokollid - registri osa, kuhu kantakse tehtud kontrollkäigud ja mis võimaldab kontrollkäikudest ülevaate saada.

  (2) Juurdepääs registri andmetele sõltub kasutajale antud õigustest:
  1) administraator - pääseb ligi kõikidele registriosadele ja arhiivi andmetele, saab teha andmetega kõiki toiminguid, sealhulgas avada, sulgeda ja taastada registrile juurdepääsu;
  2) asutuse administraator - pääseb ligi kõikidele ametiasutuse registriosadele, saab ametiasutuse andmetega sooritada kõiki toiminguid, sealhulgas avada, sulgeda ja taastada asutuse ametnike juurdepääsu registrile;
  3) asutuse jurist - saab sisestada ja täiendada õigusaktide ja määruste klassifikaatorite sisu;
  4) asutuse menetleja - saab ametiasutuse registriosas sisestada konkreetsete väärtegudega seotud andmeid;
  5) haldusmenetluse menetleja - saab ametiasutuse registriosas sisestada konkreetsete haldusmenetlustega seotud andmeid;
  6) asutuse personalitöötaja - saab sisestada ja muuta süsteemi kasutajate andmeid ja õigusi;
  7) asutuse vaatleja - saab ametiasutuse registriosas vaadata väärtegudega seotud andmeid;
  8) asutuse vaatleja (aruanded) - saab koostada ja vaadata ametiasutuse aruandeid;
  9) vaatleja - saab vaadata väärtegudega seotud andmeid kõikides registriosades;
  10) vaatleja (aruanded) - saab koostada ja vaadata aruandeid kõikides registriosades.

§ 11.   Andmeobjektid

  Registrisse kantakse andmed ainult linnavalitsuse nimel menetletavate väärteo- ja haldusasjade kohta.

§ 12.   Andmed isikute kohta

  (1) Registrisse kantakse andmed järgmiste isikute kohta:
  1) füüsiline või juriidiline isik, kelle suhtes on alustatud väärteomenetlus;
  2) füüsiline või juriidiline isik, kelle suhtes on alustatud kirjalik hoiatamismenetlus;
  3) menetlusaluse isiku esindaja;
  4) registri vastutava ja volitatud töötleja, kellele on antud juurdepääs registrile.

  (2) Andmete registrisse kandmise aluseks olevad dokumendid on:
  1) kohtuvälise menetleja koostatud menetlusdokumendid ja lahendid;
  2) Eesti rahvastikuregistrist, liiklusregistrist ja äriregistrist ning kohaliku omavalitsuse andmekogudest saadavad andmed;
  3) isikute esitatud avaldused registrisse kantud andmete muutmise või täpsustamise kohta;
  4) kohtulahendid.

§ 13.   Väärteo- ja haldusmenetluse andmed

  (1) Väärteoasja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) blanketi number;
  2) väärteo toimepanemise kuupäev;
  3) väärteo toimepanemise kellaaeg;
  4) sündmuskoha asukoht;
  5) sündmuse lühikirjeldus;
  6) väärteo toimepanemist kinnitavad tõendid;
  7) sõiduki registreerimisnumber;
  8) sõiduki tüüp: kaater, mootorratas, mootorsaan, sõiduauto, traktor, veoauto;
  9) sõiduki tüübi kood;
  10) sõiduki mudel;
  11) väärtegu menetleva ametniku ees-ja perekonnanimi;
  12) menetlusliik: hoiatusmenetlus, hoiatustrahv, kiirmenetlus, üldmenetlus, lühimenetlus;
  13) väärteo seisund: menetluses, lõpetatud, menetletud, täiturile saadetud, vaidlustatud, juurdepääsupiirang taotletud.

  (2) Haldusmenetluse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) haldusmenetluse registreerimisnumber;
  2) dokumendi number;
  3) rikkumise asukoht;
  4) rikkumise lühikirjeldus;
  5) menetleva ametniku ees- ja perekonnanimi;
  6) haldusmenetluse staatus: menetluses, menetletud, ettekirjutus määratud, täiturile suunatud, tühistatud, täidetud, kohtusse kaevatud, vaidlustatud;
  7) menetlusliik: teavitus, ettekirjutus, alaealised;
  8) kohustuse täitmise tähtaeg.

§ 14.   Väärteo- ja haldusasjaga seotud seaduse andmed

  Väärteo- ja haldusasjaga seotud seaduse andmed on:
  1) seaduse nimetus;
  2) seaduse kood (lühend);
  3) seaduse nimetus;
  4) kirjeldus;
  5) materjaligrupi kood finantsinfosüsteemis SAP;
  6) karistusregistri kood;
  7) seaduse paragrahvi number;
  8) seaduse paragrahvi pealkiri;
  9) seaduse lõike number;
  10) seaduse lõike tekst;
  11) seaduse punkti number;
  12) seaduse punkti tekst;
  13) märge kelle pädevusse menetlus/asja lahendamine kuulub;
  14) aktiivsuse seisund: aktiivne, tühistatud.

§ 15.   Väärteo ja haldusasjaga seotud määruse ja muu õigusakti andmed

  Väärteo ja haldusasjaga seotud muu õigusakti andmed on:
  1) õigusakti pealkiri;
  2) õigusakti kood (lühend);
  3) kirjeldus;
  4) õigusakti paragrahvi number;
  5) õigusakti paragrahvi pealkiri;
  6) õigusakti lõike number;
  7) õigusakti lõike tekst;
  8) õigusakti punkti number;
  9) õigusakti punkti tekst;
  10) märge kelle pädevusse menetlus/asja lahendamine kuulub;
  11) aktiivsuse seisund: aktiivne, tühistatud.

§ 16.   Väärteoprotokolli andmed

  Väärteoprotokolli koostamise andmed on:
  1) protokolli koostamise kuupäev;
  2) kuupäev, millest alates otsus on tutvumiseks kättesaadav;
  3) koostaja ees- ja perekonnanimi;
  4) juhtumi kirjeldus;
  5) alaealise lapse vanemate teavitamine;
  6) rikkumise kvalifikatsioon.

§ 17.   Kohtuvälise menetleja lahendi andmed

  Kohtuvälise menetleja lahendi andmed on:
  1) otsuse seisundid: tehtud, jõustunud, täiturile saadetud, kaebemenetluses, täitmiseta, lõpetatud, arhiveeritud;
  2) kohaldatud sanktsiooni liik: rahatrahv, hoiatustrahv;
  3) menetluse lõpetamise õiguslik alus;
  4) otsuse teinud ametniku ees- ja perekonnanimi;
  5) otsuse tegemise kuupäev;
  6) otsuse tegemise kellaaeg;
  7) otsuse jõustumise kuupäev;
  8) märge sundtäitmisele kuulumise kohta;
  9) trahviühikud;
  10) trahvisumma;
  11) viitenumbri genereerimise viis: väärteo numbrist, blanketi numbrist;
  12) tellimuse number finantsinfosüsteemis SAP;
  13) arve number finantsinfosüsteemis SAP;
  14) tasumise kuupäev;
  15) maksetähtaeg;
  16) laekumise tõenäosus: tõenäoline, ebatõenäoline, lootusetu;
  17) viitenumber;
  18) otsuse tühistamise kuupäev;
  19) märge rahatrahvi registreerimise kohta finantsinfosüsteemis SAP;
  20) otsuse laekumise kuupäev;
  21) otsuse laekumise summa;
  22) dokumendi number;
  23) kohtuvälise menetleja lahendi kohtusse saatmise kuupäev;
  24) kohtuaste: I, II, III.

§ 18.   Kohtuvälise menetleja lahendile lisatud faili andmed

  Kohtuvälise menetleja lahendile lisatud faili andmed on:
  1) dokumendi tüüp: kiirmenetluse otsus, hoiatamismenetluse otsus, üldmenetluse otsus, trahviteade, väärteoprotokoll;
  2) loomise meetod;
  3) dokumendi nimetus;
  4) märkused;
  5) dokumendi fail.

§ 19.   Maksegraafiku andmed

  Maksegraafiku andmed on:
  1) rea number;
  2) makse tegemise kuupäev;
  3) osamakse summa;
  4) kokku nõutav summa.

§ 20.   Täitemenetluse avalduse andmed

  Täitemenetluse avalduse andmed on:
  1) avalduse number;
  2) avalduse kuupäev;
  3) kohtutäituri ees- ja perekonnanimi;
  4) kohtutäituri isikukood;
  5) kohtutäituri telefon;
  6) kohtutäituri e-posti aadress;
  7) sissenõudja asutus;
  8) ametniku ees- ja perekonnanimi;
  9) täitemenetluse avalduse algatamise alus;
  10) piirkond: Harju, Pärnu, Tartu, Viru;
  11) ettemaksu tasumine: vaikimisi pole nõus ettemaksu tasuma, olen nõus tasuma ettemaksu;
  12) avalduse staatus: avaldus koostamisel, avaldus valmis.

§ 21.   Asenduskaristuse läbiviimise andmed

  Asenduskaristuse läbiviimise andmed on:
  1) asenduskaristuse taotlemise kuupäev;
  2) kohtuaste: I, II, III;
  3) kohtuotsus ja selle kuupäev.

§ 22.   Kohtuvälise menetleja lahendi sundtäitmise andmed

  Kohtuvälise menetleja lahendi sundtäitmise andmed on:
  1) märkus sundtäitmisele saadetud lahendi kohta;
  2) sundtäitmisele saatmise kuupäev;
  3) kohtutäituri ees- ja perekonnanimi;
  4) muud täitemenetlusega seotud asjaolud.

§ 23.   Kaebemenetluse andmed

  Vaidlustatud lahendite andmed on:
  1) kohtusse kaebuse esitamise kuupäev;
  2) kaebuse registrisse kandmise kuupäev;
  3) kohtu tehtud lahend(id).

§ 24.   Järelevalveprotokolli andmed

  Järelevalveprotokolli andmed on:
  1) kontrolli teostamise asukoht;
  2) kontrolli kuupäev;
  3) kontrolli kellaaeg;
  4) kontrolli number;
  5) ettevõtte nimi;
  6) kontrollitava isiku tüüp: füüsiline isik, juriidiline isik;
  7) tegevusala: kaubandus, teenindus, toitlustus, tänava- või turukaubandus;
  8) kontrollija asutus;
  9) kontrollija ees- ja perekonnanimi;
  10) märkused.

§ 25.   Väärteoga seotud füüsilise isiku andmed

  Väärteoga seotud füüsilise isiku andmed on:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või selle puudumise korral sünniaeg;
  3) sünnikoht;
  4) sugu: mees, naine;
  5) kodakondsus;
  6) isikukoodi väljastanud riik;
  7) riigi nimi;
  8) riigi kood (2) (lühend);
  9) riigi kood (3) (lühend);
  10) riigi number;
  11) isiku elukoht või Eesti rahvastikuregistri järgne aadress;
  12) sihtnumber;
  13) kontakttelefon;
  14) e-posti aadress;
  15) roll: määramata, menetlusalune, esindaja, tunnistaja;
  16) märkus.

§ 26.   Väärteoga seotud juriidilise isiku andmed

  Väärteoga seotud juriidilise isiku andmed on:
  1) registrikood;
  2) juriidilise isiku nimi;
  3) juriidilise isiku tüüp: aktsiaselts, osaühing, usaldusühing, mittetulundusühing, korteriühistu, garaažiühistu, erakond, elamuühistu, tulundusühistu, sihtasutus, hooneühistu, täisühing, füüsilisest isikust ettevõtja, välismaa äriühing;
  4) äriregistrijärgne asukoha aadress;
  5) sihtnumber;
  6) kontakttelefon;
  7) e-posti aadress;
  8) roll: määramata, menetlusalune, esindaja, tunnistaja;
  9) märkused.

§ 27.   Väärteoga seotud sõiduki andmed

  Väärteoga seotud sõiduki kohta kuvatakse registris järgmised andmed:
  1) registreerimismärk;
  2) registreerimismärgi tüüp;
  3) registreerimistunnistuse number;
  4) registreerimistunnistuse väljastamise kuupäev;
  5) tähtajalise registreerimise kehtivuse lõpu kuupäev;
  6) esmase registreerimise kuupäev;
  7) registreerimistunnistuse väljastaja andmed;
  8) ID-kood;
  9) VIN-kood;
  10) sõiduki kategooria;
  11) mark;
  12) mudel;
  13) kere tüüp;
  14) mootori tüüp;
  15) mootori maht;
  16) mootori võimsus;
  17) ehitusaasta;
  18) värvus;
  19) sõiduki kasutamise piirangud ja erimärkused;
  20) sõidukiga seotud isiku liik: omanik, kasutaja;
  21) sõidukiga seotud füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi;
  22) sõidukiga seotud füüsilise isiku isikukood;
  23) sõiduki füüsilisest isikust omaniku aadress;
  24) sõidukiga seotud juriidilise isiku nimi;
  25) sõidukiga seotud juriidilise isiku registrikood;
  26) sõiduki juriidilisest isikust omaniku aadress.

§ 28.   Registri kasutajate andmed

  Registri kasutajate andmed on:
  1) kasutajanimi;
  2) ees- ja perekonnanimi;
  3) asutus: asutuse nimetus, registrikood;
  4) ametikoha nimetus;
  5) roll: administraator, asutuse administraator, asutuse jurist, asutuse menetleja, haldusmenetluse menetleja, asutuse personalitöötaja, asutuse vaatleja, asutuse vaatleja (aruanded), vaatleja, vaatleja (aruanded);
  6) kasutaja rolli tase.

§ 29.   Ametlikes Teadaannetes avaldatavad andmed

  Ametlikes Teadaannetes avaldatud trahviteate andmed on:
  1) trahviteate number, koostamise kellaaeg, kuupäev, koht, sõiduki registreerimisnumber ja hoiatustrahvi suurus;
  2) teate avaldamise kuupäev;
  3) trahvi tasumiseks ette nähtud aeg;
  4) mootorsõiduki eest vastutava isiku või selle puudumise korral omaniku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  5) hoiatustrahvi saaja andmed ja tema pangakonto(de) andmed;
  6) avaldaja kontaktandmed.

§ 30.   Andmevahetus teiste andmekogude ja infosüsteemidega

  Register on liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga ja teeb automaatselt päringuid järgmistesse andmekogudesse ja infosüsteemidesse:
  1) Eesti rahvastikuregister, kus kontrollitakse ja kust imporditakse füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood ja registreeritud elukoha aadress;
  2) liiklusregister, kus kontrollitakse ja kust imporditakse mootorsõiduki mark, registreerimismärk ja vastutava isiku või omaniku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  3) äriregister, kus kontrollitakse ja kust imporditakse juriidilise isiku nimi, registrikood ja kontaktandmed;
  4) aadressiandmete süsteemist päritakse asukoha aadress;
  5) Tallinna linna finantsinfosüsteem SAP, kuhu saadetakse andmed määratud trahvide (nõuded) kohta ja kust imporditakse andmed trahvide tasumise kohta;
  6) Tallinna linna personaliarvestuse infosüsteem Persona, mille kaudu kontrollitakse registri kasutajate juurdepääsuõigusi, et vältida loata juurdepääsu registri andmetele;
  7) e-toimiku süsteem, kuhu saadetakse väärteomenetluses kogutud andmed väärteomenetluse seadustiku § 811 kohaselt;
  8) avalik-õiguslike nõuete jaotamise infosüsteem TARN, kuhu saadetakse täitemenetluse läbiviimiseks vajalikud andmed;
  9) Ametlike Teadaannete infosüsteem, kuhu saadetakse trahviteadete andmed väärteomenetluse seadustiku § 543 lõike 3 kohaselt.

3. jagu Väärteo- või haldusasja registreerimise kord 

§ 31.   Väärteo- või haldusasja registreerija

  (1) Väärteo- või haldusasja registreerimise, andmete registrisse kandmise, teistesse andmekogudesse andmete saatmise, otsuste täitmise kontrollimise ja vajaduse korral kohtutäiturile saatmise korraldab ametiasutus, kelle ametnikud linnavalitsuse nimel väärteo- või haldusasju menetlevad.

  (2) Andmeandja vastutab enda poolt registrisse kantud andmete õigsuse eest andmete registrisse kandmise ajal.

§ 32.   Andmete registrisse kandmise tähtaeg

  Väärteo- või haldusasja alustamise peab registreerima ja andmed registrisse kandma esimesel võimalusel ühe tööpäeva jooksul pärast väärteo- või haldusasjas esimese menetlustoimingu tegemist. Andmed väärteoasjas tehtud lahendi kohta peab registrisse kandma esimesel võimalusel kolme kalendripäeva jooksul.

§ 33.   Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Registrisse ebaõige kande teinud ametnik parandab selle viivitamata.

  (2) Ebaõigetest andmetest teavitab vea leidja kas andmete sisestajat, andmete sisestaja ametiasutust või vastutavat töötlejat. Isik, keda teavitati ebaõigetest andmetest, korraldab andmete parandamise.

  (3) Andmesubjektil on õigus nõuda andmete töötlejalt ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui andmesubjekti nõudmine on põhjendatud, parandab andmete töötleja ebaõiged isikuandmed viivitamata. Kui andmesubjekti nõudmine ei ole põhjendatud, keeldub andmete töötleja andmete parandamisest, põhjendades seda kirjalikult.

§ 34.   Registrisse kantud andmete arhiveerimine

  (1) Andmed kustutakse registrist ja kantakse arhiivi, kui:
  1) väärteo eest mõistetud või määratud rahatrahvi tasumisest, aresti kandmisest või üldkasuliku töö sooritamisest on möödunud üks aasta;
  2) otsuse täitmine on aegunud karistusseadustiku § 82 alusel;
  3) isik on surnud;
  4) juriidiline isik on tegevuse lõpetanud;
  5) kohtutäitur lõpetab sundtäitmisele saadetud rahalise nõudega lahendi täitemenetluse (aegumine, täitemenetlus võimatu jne), mille alusel märgitakse nõue registris lootusetuks;
  6) haldusmenetluses haldusorgani antud haldusülesande täitmisest on möödunud üks aasta.

  (2) Väärteo- ja haldusmenetluse andmeid säilitatakse arhiveerituna alaliselt anonümiseeritud kujul. Andmed anonümiseeritakse kohe pärast arhiivi kandmist.

  (3) Väärteo- ja haldusmenetluse andmete anonümiseerimise tulemusel kustutatakse seosed kõikide puudutatud isikutega ning luuakse seos anonüümse isikuga.

  (4) Arhiveeritud andmeid hoitakse registri andmetest eraldi ning arhiivi kantud andmetele on antud juurdepääs § 10 lõikes 2 nimetatud õigustest lähtudes.

4. jagu Andmete õiguslik tähendus ja juurdepääs andmetele 

§ 35.   Andmete kasutamine

  (1) Registrisse kantud andmed on ametialaseks kasutamiseks ja neil ei ole õiguslikku tähendust. Andmed ei ole avalikuks kasutamiseks.

  (2) Registri andmeid edastatakse:
  1) e-toimiku süsteemile;
  2) karistusregistrile;
  3) lahendid kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks;
  4) teistele andmekogudele, kui see nõue tuleneb seadusest.

§ 36.   Andmete väljastamine

  (1) Andmeid väljastatakse isikutele, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Andmeid väljastatakse üldjuhul:
  1) registri väljavõttena, kus sisalduvad menetlusaluse isikuandmed või sõiduki omaniku või vastutava kasutaja andmed, kellele saadeti trahviteade kirjalikus hoiatamismenetluses, väärteo- või haldusasjas otsuse teinud ametniku nimi, otsuse tegemise kuupäev, sanktsioon, määratud rahatrahvi suurus ning otsuse jõustumise kuupäev;
  2) väärteoasjas jõustunud otsusena väärteomenetluse seadustiku § 62 lõike 2 alusel;
  3) teatisena, et isiku kohta ei ole registris andmeid.

§ 37.   Registri kasutamise õiguse andmine

  (1) Asutuse administraator loob registri kasutajale kasutajakonto (edaspidi konto).

  (2) Asutuse administraator loob konto ja teavitab sellest taotlejat kolme tööpäeva jooksul.

  (3) Registri kasutamise õigus antakse ajaks, kui isikul on kohtuvälise menetleja pädevus ja väärteomenetleja õigused. Registri kasutamise õigust ei anta, kui see on võetud ära enne tähtaja saabumist käesoleva määruse § 38 alusel.

§ 38.   Registri kasutamise õiguse lõppemine ja äravõtmine

  (1) Konto suletakse, kui kasutajal ei ole enam kohtuvälise menetleja pädevust ja väärteomenetleja õigusi või kui sellekohase taotluse esitab konto loomist taotlenud isik või tema ametiasutuse pädev isik.

  (2) Asutuse administraator sulgeb konto esimesel võimalusel, hiljemalt taotluse esitamise päevale järgneval tööpäeval.

  (3) Asutuse administraator võib oma algatusel konto sulgeda, kui esineb vähemalt üks järgmistest alustest:
  1) konto kasutaja on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda;
  2) konto kasutaja on korduvalt kandnud registrisse ebaõigeid andmeid;
  3) konto kasutaja on võimaldanud oma kontot kasutada teisel isikul;
  4) konto kasutaja on andmeid kasutanud mittesihipäraselt;
  5) isikul ei ole enam väärteo- või haldusasja menetlemise pädevust.

3. peatükk JÄRELEVALVE JA REGISTRI PIDAMISE LÕPETAMINE 

§ 39.   Järelevalve registri pidamise üle

  Järelevalvet registri pidamise üle teevad vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus. Asutuse administraator lahendab kaebusi, mis on esitatud ametiasutuse registri andmete pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

§ 40.   Registri pidamise lõpetamine

  (1) Registri pidamise lõpetamise otsustab linnavalitsus.

  (2) Registri pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seadusega ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 41.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 17. juuni 2015 määrus nr 22 „Tallinna väärteoasjade registri põhimäärus".

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json