HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Kohila valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimäärus

Väljaandja:Kohila Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.05.2020, 10

Kohila valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimäärus

Vastu võetud 13.05.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, lõike 3 punkti 2, avaliku teabe seaduse § 433 lõike 1 ja § 435 ning Kohila Vallavolikogu 28.01.2020 määruse nr 1 „Kohila valla andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volitamine“ § 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega asutatakse Kohila valla haridusteenuste haldamise andmekogu, mida peetakse infosüsteemis ARNO (edaspidi register) ja kinnitatakse registri pidamise kord.

  (2) Registri ametlik nimetus on Kohila valla haridusteenuse haldamise infosüsteem ARNO.

  (3) Registri lühinimi on ARNO.

§ 2.   Registri eesmärk

  (1) Registri pidamise eesmärk on koguda ja töödelda vajalikku teavet haridusteenuste (alusharidus, üldharidus, huviharidus ja huvitegevus) korraldamiseks Kohila vallas, menetleda haridusteenuste osutamisega seotud toetusi ja taotlusi ning pidada arvestust:
  1) koolieelses eas laste üle, kellele Kohila vallal on kohustus pakkuda ja / või kes soovivad kohta koolieelses munitsipaallasteasutuses;
  2) üldharidust omandavate õpilaste üle;
  3) huviharidust omandavate õpilaste üle;
  4) Kohila vallas pakutavate huvitegevuse võimalustega hõlmatud laste üle.

  (2) Registri andmeid kasutatakse Kohila valla alushariduse, üldhariduse, huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse tagamiseks ning riiklikesse registritesse andmete esitamiseks.

  (3) Registri asutab ning selle põhimääruse kehtestab ja muudab Kohila Vallavalitsus.

§ 3.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Kohila Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab registri pidamist;
  2) sõlmib registri volitatud töötleja Piksel OÜ-ga lepingu andmekogu majutamiseks;
  3) annab teistele volitatud töötlejatele juurdepääsu registrile ning õiguse andmeid sisestada ja töödelda tema ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses;
  4) annab volitatud töötlejatele juhiseid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  5) kontrollib registri kasutajate poolt sisestatud teabe õigsust;
  6) vastutab andmete töötlemise ja andmete väljastamise õiguspärasuse eest;
  7) korraldab andmete säilimist vastavalt kehtestatud nõuetele;
  8) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Kohila vallavalitsus määrab vastutava töötleja õiguste teostajad ehk isikud, kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid, sh hallata registri või selle osade juurdepääsuõigusi (edaspidi süsteemi administraatorid).

§ 4.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötlejad (edaspidi volitatud töötlejad) on Kohila Vallavalitsuse hallatavad asutused või muud asutused ja juriidilised isikud, kes täidavad koolieelse lasteasutuse, eraüldhariduskooli või huvikooli pidaja ülesandeid või kes pakuvad huvitegevust 7-19-aastastele noortele Kohila vallas ning andmekogu majutusteenuse osutaja Piksel OÜ.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) esitab registrisse andmeid;
  2) kasutab registrit ja andmeid üksnes õigusaktides sätestatud avalike ülesannete täitmiseks;
  3) vastutab sisestatud andmete õigsuse eest;
  4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja registri kasutamisel tekkinud probleemidest;
  5) osaleb registri arendustöödel ja juurutamisel;
  6) täidab vastutava töötleja korraldusi.

  (3) Majutusteenuse osutaja volitatud töötlejana:
  1) majutab, hooldab ja haldab registrit;
  2) võimaldab andmetele juurdepääsu;
  3) tagab registri andmete turvalisuse ja säilimise;

  (4) Kohila vallavalitsuses määratud süsteemi administraator määrab volitatud töötleja õiguse teostajad ehk kasutajad, kellel on õigus täita volitatud töötleja ülesandeid.

§ 5.   Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse Kohila valla eelarvest.

2. peatükk Registri pidamise nõuded 

§ 6.   Registri pidamise viis

  (1) Registrit peetakse infotehnoloogilise andmebaasina elektrooniliselt ning andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

  (2) Registrisse kantavate andmete ja nende muutmise üle peetakse arvestust digitaalselt.

  (3) Register on registreeritud standardlahendusena riigi infosüsteemi haldussüsteemis RIHA ja on liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga (X-tee).

§ 7.   Andmete kaitse

  (1) Andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, välistades andmete juhusliku hävimise ja tagades andmete kättesaadavuse selleks õigustatud isikutele;
  2) tervikluse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku volitamata hävitamise;
  3) konfidentsiaalsuse osas, välistades volitamata töötlemise ja tagades andmete kättesaadavuse vaid selleks õigustatud ulatuses.

  (2) Registri vastutav ja volitatud töötleja tagavad registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

  (3) Registri vastutav ja volitatud töötleja rakendavad tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis vastavad isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks.

  (4) Registri turbeaste on keskmine (M) ja registri turvaklass on K1T1S2.

§ 8.   Andmete töötlemise nõuded

  (1) Registrisse kantud andmeid töödeldakse avaliku teabe seaduses, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), isikuandmete kaitse seaduses, muudes õigusaktides, sisekordades ja käesolevas põhimääruses sätestatud eesmärkidel, korras ja tingimustel.

  (2) Volitatud töötleja on kohustatud tagama registrisse kantud andmete samasuse alusdokumentidele kantud andmetega. Registris ebaõigete andmete avastamisel parandatakse andmed viivitamatult.

  (3) Registri andmete sisestamisi ja muutmisi logitakse. Logisid säilitatakse maksimaalselt 12 kuud.

  (4) Registri majutusteenuse osutaja korraldab andmetest perioodiliselt turvakoopiate tegemise.

3. peatükk Registrisse kantavad andmed 

§ 9.   Registrisse andmete kandmine

  (1) Vastutav või volitatud töötleja kannavad registrisse andmeid neile õigusakti või lepinguga määratud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

  (2) Registrisse esitavad andmeid:
  1) koolieelsed lasteasutused, üldhariduskoolid, huviharidust või huvitegevust pakkuvad asutused või nende pidajad (edaspidi teenuse osutajad) laste kohta;
  2) teenuse osutajad ja vastutav töötleja enda kohta;
  3) teenuse vajajad enda ja lapse kohta;
  4) toetuse taotlejad enda ja lapse kohta.

  (3) Teenuse osutajad sisestavad enda andmete muudatused hiljemalt kolme tööpäeva jooksul andmete muutumisest.

  (4) Vastutav või volitatud töötleja menetlevad registri kaudu andmesubjekti kohta laekunud taotlusi ning menetlustoimingute tulemused kajastatakse andmete muudatusena. Andmed, mis ei muutu taotluste alusel, kannab vastutav või volitatud töötleja registrisse nendest teadasaamisel (nt hariduslike erivajaduste, tugiteenuste jne kohta).

§ 10.   Laste või õpilaste kohta registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse järgmiste andmesubjektide andmed:
  1) laste andmed, kellele Kohila vallal on kohustus pakkuda ja/või kes soovivad kohta Kohila valla koolieelses munitsipaallasteasutuses, Kohila valla üldhariduskoolis või Kohila valla munitsipaalhuvikoolis;
  2) huviharidust omandavate ja omandada soovivate laste andmed;
  3) huvitegevuses osalevate ja osaleda soovivate laste andmed;
  4) eralapsehoidu soovivate ja seal käivate laste andmed;
  5) toetuse taotlejate andmed;
  6) andmed kooli toitlustuse kohta.

  (2) Andmesubjektide kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) perekonnanimi;
  3) eesnimi;
  4) ema eesnimi, perekonnanimi, rahvastikuregistrijärgne aadress, kontaktandmed;
  5) isa eesnimi, perekonnanimi, rahvastikuregistrijärgne aadress, kontaktandmed;
  6) eestkostja või hoolekandeasutus, juhul kui lapsele on määratud eestkostja või kui ta on hoolekandeasutuse hoolealune;
  7) orb;
  8) rahvastikuregistrijärgne omavalitsus (kood);
  9) rahvastikuregistrijärgne aadress või sideaadress;
  10) elukohamaa (kood);
  11) emakeel (kood);
  12) õppekeel (kood);
  13) koolieelse lasteasutuse rühma nimi ja liik;
  14) hinnang koolivalmiduse kohta (koolivalmiduskaart);
  15) koolikohustuse täitmise edasilükkamine;
  16) esimesse klassi õppima asumise aasta;
  17) õppeasutusse õppima asumise kuupäev;
  18) individuaalõppe liik (sh erivajadused);
  19) õppevorm (kood);
  20) õppeasutuse EHISe ID õppeasutuse registreerimisnumber (kood);
  21) õppeasutuse filiaali/osakonna nimi;
  22) õppeasutuse liik;
  23) õppeasutuse aadress;
  24) õppekava (kood);
  25) õppeasutuse lõpetamise või õppeasutusest lahkumise kuupäev ja põhjus (kood);
  26) elukoha kaugus õppeasutusest (meetrites ja minutites);
  27) pikapäevarühma kasutamine;
  28) pikapäevarühma tööpäevade ja -tundide arv nädalas;
  29) teise õppeasutusse üleminekul uue õppeasutuse kood;
  30) võõrkeelte ja eesti keele teise keelena õppimine;
  31) eriõpetust vajav, kuid seda mitte saav õpilane (kood);
  32) tugisüsteemi / õpiabi liik;
  33) õpilase õppest puudumine – puudutud tundide arv kuus ja toimunud tundide arv kuus, puudumised toidupäevade lõikes;
  34) koolieelse lasteasutuse rühma nimi ja liik;
  35) koha suurus koolieelses lasteasutuses;
  36) osalustasu suurus koolieelses lasteasutuses ja osalustasu võlgnevused lasteasutuse lõpetamisel;
  37) lapse puudumine koolieelsest lasteasutusest päevade lõikes;
  38) kasutatud toidukordade arv;
  39) koolimineva lapse toetuse taotleja arvelduskonto number ja konto omaniku nimi ja isikukood;
  40) huvikooli ring või rühm või huviring;
  41) huvikooli õppekava aste (mitmes aasta);
  42) eralastehoiu koha kasutamise andmed;
  43) eralastehoiu rühma nimi ja liik;
  44) koha suurus eralastehoius;
  45) osalustasu suurus eralastehoius ja osalustasu võlgnevused eralastehoiu teenuse kasutamise lõpetamisel;
  46) toetuse saamiseks vajalikud andmed (vanema pangarekvisiidid);
  47) andmed koolitoitlustuse kohta.

§ 11.   Teenuse osutajate kohta registrisse kantavad andmed

  Teenuse osutaja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) teenuse osutaja EHISe ID või registrinumber;
  2) liik;
  3) alamliik;
  4) asutuse täielik nimi eesti keeles;
  5) pidaja nimi;
  6) üldtelefon;
  7) ametlik e-posti aadress;
  8) veebilehe aadress;
  9) kontaktaadress;
  10) õppekeeled;
  11) lasteasutuse lahtioleku aeg (tundide arv päevas);
  12) normatiivne kohtade arv haridusasutuses või huviringis.

§ 12.   Andmevahetus

  (1) Andmesubjektide andmed antakse ristkasutuse teel Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS), vajadusel teistesse registritesse (sh ELIIS, eKool).

  (2) Registrisse kantavad laste ja nendega seotud isikute (lapsevanemad, õed ja vennad) isiku- ja elukohaandmed saadakse X-tee kaudu Eesti rahvastikuregistrist.

§ 13.   Andmete õiguslik tähendus

  (1) Alus-, põhi- ja üldkeskharidust ning huviharidust omandavate õpilaste andmetel, mis edastatakse vastavalt õigusaktidele EHISesse, on õiguslik tähendus.

  (2) Registrisse kantavatel muudel andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

4. peatükk Juurdepääs andmetele 

§ 14.   Juurdepääs registri andmetele

  (1) Registrile on kõigil otsejuurdepääs aadressilt https://piksel.ee/arno/kohila, kust on avalikult kättesaadavad:
  1) koolieelsete lasteasutuste kontaktandmed;
  2) koolieelsetes lasteasutustes tegutsevate rühmade andmed (nimetus, liik), kohtade arv rühmas, rühma vanusevahemik;
  3) koolide klasside andmed, õppekohtade ja vabade õppekohtade arv klassis;
  4) huvikoolide kontaktandmed ja õppekavad;
  5) huvitegevuse osutajate kontaktandmed ning huviringid.

  (2) Piiratud juurdepääsuga andmed on kättesaadavad järgmiselt:
  1) isikul on juurdepääs enda ja oma lapse andmetele (isik tuvastatakse turvalise autentimisvahendi abil, milleks on ID-kaart või mobiil-ID);
  2) koolieelsel lasteasutusel on juurdepääs vastava asutusega seotud andmetele (nii asutuse enda andmed kui ka asutusega seotud isikute andmed);
  3) üldhariduskoolil on juurdepääs vastava asutusega seotud andmetele (nii asutuse enda andmed kui ka asutusega seotud isikute andmed);
  4) huvikoolil on juurdepääs vastava asutusega seotud andmetele (nii asutuse enda andmed kui ka asutusega seotud isikute andmed);
  5) huvitegevuse osutajal on juurdepääs vastava asutusega seotud andmetele (nii asutuse enda andmed kui ka asutusega seotud isikute andmed);
  6) vastutaval töötlejal on juurdepääs kõikidele registri andmetele.

§ 15.   Juurdepääsuõiguse andmine volitatud töötlejatele

  (1) Volitatud töötleja õiguste teostajad ehk kasutajad kannavad andmeid registrisse üle turvalise ühenduse ligipääsetava veebilehe https://piksel.ee/arno/kohila kaudu. Isik tuvastatakse turvalise autentimisvahendi abil, milleks on ID-kaart või mobiil-ID.

  (2) Registrisse andmete kandmiseks juurdepääsuõiguse saamiseks esitatakse süsteemi administraatorile taotlus, milles märgitakse:
  1) volitatud töötleja nimi ja registrikood;
  2) volitatud töötleja nimel andmeid sisestama hakkava isiku ehk kasutaja ees- ja perekonnanimi ja isikukood;
  3) loetelu ülesannetest, milleks on vajalik registriandmete töötlemine.

  (3) Süsteemi administraator loob kasutajakontod vastutava töötleja õiguste teostajatele ning vastutav töötleja teavitab kasutajakonto loomisest või sellest keeldumisest taotlejat viie tööpäeva jooksul alates lõikes 2 nimetatud taotluse saamisest.

§ 16.   Registri andmetele juurdepääsuõiguse andmine

  (1) Registrist väljavõtete saamiseks kolmanda isiku kohta esitatakse registri vastutavale töötlejale kirjalik taotlus, milles on kirjas soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve koos viitega õiguslikule alusele. Vastutav töötleja kontrollib taotluse õiguslikku alust ja esitab süsteemi administraatorile vastava taotluse andmete väljastamiseks kolmandale isikule õigusliku aluse olemasolul.

  (2) Andmete väljastamine on tasuta.

  (3) Andmeid väljastav vastutav töötleja peab arvestust andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu, andmesaaja, andmete väljastamise õigusliku aluse ja andmete väljastamise viisi üle.

5. peatükk Andmete säilitamine, järelevalve, registri lõpetamine 

§ 17.   Andmete säilitamine

  (1) Andmesubjekti andmeid säilitatakse üks aasta haridusteenuste osutamise kohustuse või teenuse kasutamise lõppemisest arvates, misjärel need kustutatakse infosüsteemist.

  (2) Teenuse osutaja kontaktandmeid säilitatakse kuni asutuse tegevuse lõppemiseni, misjärel need kustutatakse infosüsteemist. Muud andmed säilitatakse süsteemis senikaua, kuni süsteemis töödeldakse teenuse osutaja poolt teenust saanud laste andmeid.

§ 18.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri üle järelevalvet teostaval isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud registri pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

  (4) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

  (5) Registri vastutav töötleja kontrollib volitatud töötlejate poolt esitatud andmete õigsust ja andmete tähtaegset esitamist. Vastutava töötleja ametnik teavitab andmete esitajat puudustest andmete esitamisel ning tagab puuduste kõrvaldamise.

§ 19.   Registri pidamise lõpetamine

  (1) Registri pidamise lõpetamise otsustab Kohila Vallavalitsus.

  (2) Registri pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seadusega ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

  (3) Registri pidamise lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ning üleandmise või hävitamise tähtaeg. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse akt.

  (4) Andmed antakse üle registri vastutava töötleja vastutusel.

§ 20.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 01.05.2020.

Uku Torjus
Vallavanem

Anu Suviste
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json