Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.05.2021, 3

Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord

Vastu võetud 27.02.2013 nr 4
RT IV, 12.03.2013, 11
jõustumine 15.03.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.03.2019RT IV, 23.03.2019, 726.03.2019
20.05.2020RT IV, 26.05.2020, 129.05.2020
12.05.2021RT IV, 15.05.2021, 218.05.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõigete 1 ja 2 ning Kuusalu valla põhimääruse § 7 alusel.

§ 1.   Valla finantsjuhtimine ja eelarve

  (1) Valla finantsjuhtimist teostatakse ja valla eelarve koostatakse vastavalt seadustele, valla põhimäärusele ja eelarvestrateegiale.

  (2) Valla eelarve (edaspidi eelarve) koosneb eelarveaasta põhitegevuse tuludest, põhitegevuse kuludest, investeerimistegevustest, finantseerimistegevustest ja likviidsete varade muutusest. Eelarve koostamise aluseks on volikogu poolt kehtestatud valla arengukava.

  (3) Eelarve koostatakse tekkepõhiselt.
[RT IV, 23.03.2019, 7 - jõust. 26.03.2019]

  (4) Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

§ 2.   Valla eelarvestrateegia

  (1) Valla eelarvestrateegia koostatakse vastavalt seadustele arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist.

  (2) Eelarvestrateegias esitatakse:
  1) valla majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks;
  2) eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, jooksvaks aastaks kavandatud ja eelarvestrateegis perioodiks prognoositavad põhitegevuse tulud ja eeldatavad põhitegevuse kulud vähemalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud detailsuses, investeerimistegevuste eelarveosa olulisemad tegevused ja investeeringud koos kogumaksumuse prognoosi ja võimalike finantseerimisallikatega, eeldatav finantseerimistegevuste maht ning likviidsete varade muutus;
  3) arvnäitajad, mis on vajalikud eelarvestrateegia perioodiks põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse määra arvutamiseks;
  4) muu valla finantsjuhtimise korraldamiseks oluline informatsioon.

  (3) Eelarvestrateegia eelnõu koostab vallavalitsus ja esitab selle vallavolikogule hiljemalt 15. augustiks.
[RT IV, 15.05.2021, 2 - jõust. 18.05.2021]

  (4) Eelarvestrateegia eelnõu menetlemisel osalevad kõik volikogu komisjonid keskendudes oma tegevusvaldkonnale.

§ 3.   Eelarve koostamine

  (1) Eelarve eelnõu koostab vallavalitsus.

  (2) Valla allasutused ja struktuuriüksused esitavad kindlaksmääratud tähtajaks, kuid mitte hiljem kui eelarveaastale eelneva aasta 15. septembriks, vallavalitsusele taotlused eelarveliste vahendite saamiseks ja kasutamiseks.

  (3) Eelarvesse taotluste esitamise tähtaeg avalikustatakse, et toetuse saamiseks saaksid taotlused esitada ka teised asutused, organisatsioonid ja üksikisikud.

  (4) Taotlused peavad lähtuma valla arengukavast ja muudest volikogu otsustest ning olema põhjendatud.

  (5) Taotluste esitamata jätmisel koostab allasutuse või struktuuriüksuse alaeelarve projekti vallavalitsus eelmiste aastate andmete põhjal.

  (6) Allasutuste ja struktuuriüksuste alaeelarvete projektide läbivaatamisel ja eelarve projekti koostamisel kontrollib vallavalitsus eelseisvaks eelarveaastaks kulutuste arvestamise õigsust, nende vastavust kehtivatele seadustele ja normidele; hindab kulude otstarbekust ning vajadusel korrigeerib seda lähtuvalt valla eelarve tulude prognoosist.

  (7) Eelarve eelnõu esitab vallavalitsus volikogule hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 01. detsembriks.

  (8) Eelarve eelnõule lisatakse seletuskiri, milles esitatakse vähemalt järgmine informatsioon:
  1) selgitused ja põhjendused kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõikes 3 kirjeldatud detailsuses eelmise aasta, jooksva aasta ning eelseisva eelarveaasta kohta;
  2) ülevaade arengukavas ja muudes arengudokumentides kajastatud eelseisva eelarveaasta eesmärkide ning nende täitmiseks kavandatavate tegevuste kohta;
  3) ülevaade eelarveaastaks kavandatavatest investeeringutest koos maksumuste ja finantseerimisallikatega;
  4) muu oluline informatsioon eelarveaasta kohta.

  (9) Eelarve peab olema tasakaalus. Vallavalitsus võib eelarve tulude ja kulude tasakaalustamiseks teha volikogule ettepanekuid laenu võtmiseks või valla vara müügiks.

  (10) Eelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse 7 tööpäeva jooksul pärast nende volikogule esitamist valla veebilehel. Seletuskiri peab olema veebilehel kättesaadav kuni eelarveaasta lõpuni.

§ 4.   Eelarve eelnõu menetlemine, vastuvõtmine ja jõustumine

  (1) Vallavolikogu komisjonid ja vallavolikogu liikmed esitavad parandus- ja täiendusettepanekud pärast eelarve lugemist vallavalitsusele volikogu istungi juhataja poolt määratud tähtajaks.

  (2) Vallavalitsusel on õigus esitada omapoolseid eelarve eelnõu parandus- ja täiendusettepanekuid.

  (3) Eelarve eelnõu muutmise ettepanekule lisab selle algataja põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate kulude ja nende katteallikate kohta.

  (4) Eelarve eelnõu, millesse on vallavalitsuse poolt lisatud muudatusettepanekud, esitatakse vallavolikogule järgmiseks lugemiseks.

  (5) Eelarve vastuvõtmiseks peab volikogu läbi viima vähemalt kaks lugemist.

  (6) Eelarve ja seletuskiri avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist valla veebilehel. Veebilehel avaldatakse samuti eelarve menetlemist käsitlevad volikogu istungi ja volikogu komisjonide koosolekute protokollid.

  (7) Eelarve jõustub eelarveaasta algusest. Kui eelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib vallavalitsus kuni eelarve vastuvõtmiseni teha kulutusi kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 24 sätestatud suuruses.

  (8) Vallavalitsus võib teha eelarve eelnõus kavandatud väljaminekuid, kui nende tegemise tähtaeg saabub enne eelarve vastuvõtmist ja need tulenevad:
  1) seadustest, seaduse alusel antud õigusaktist või vallavolikogu õigusaktist;
  2) enne eelarveaasta algust kohustuste täitmiseks sõlmitud lepingutest;
  3) investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust, välja kuulutatud riigihankest, põhivara soetamiseks sõlmitud antud sihtfinantseerimise lepingust või sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest;
  4) kohtuotsusest.

§ 5.   Lisaeelarve

  (1) Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega. Vallavalitsus koostab lisaeelarve eelnõu ja esitab selle vallavolikogule. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendusega lisaeelarve vajaduse kohta.

  (2) Lisaeelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse analoogiliselt eelarve eelnõu avaldamisega.

  (3) Lisaeelarve eelnõu menetletakse volikogus analoogiliselt eelarve eenõu menetlusega.

  (4) Lisaeelarvet ei pea koostama, kui:
  1) sissetulekud suurenevad ja väljaminekuid ei suurendata;
  2) väljaminekud vähenevad ja need ei ole tingitud sissetulekute vähenemisest;
  3) sissetulekud vähenevad ja samas summas vähenevad ka väljaminekud;
  4) sissetulekud suurenevad sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste võrra ja väljaminekud suurenevad nende arvel tehtavate kulutuste võrra.

  (5) Kui eelarveaasta jooksul koostatakse lisaeelarve, tuleb selles kavandada käeoleva paragrahvi lõike 4 punktis 4 nimetatud sihtotstarbelised vahendid või annetused ja nende arvel tehtavad väljaminekud.

  (6) Vallavalitsus võib teha enne lisaeelarve vastuvõtmist lisaeelarve eelnõus kavandatud väljaminekuid, kui nende tegemise tähtaeg saabub enne lisaeelarve vastuvõtmist ja need tulenevad:
  1) seadustest, seaduse alusel antud õigusaktist või vallavolikogu õigusaktist;
  2) enne eelarveaasta algust kohustuste täitmiseks sõlmitud lepingutest;
  3) investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust, välja kuulutatud riigihankest, põhivara soetamiseks sõlmitud antud sihtfinantseerimise lepingust või sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest;
  4) kohtuotsusest.

§ 6.   Eelarve täitmine

  (1) Eelarve täitmist korraldab vallavalitsus ja vallavalitsuse poolt kinnitatud eelarveliste tegevusalade kulujuhid. Vallavalitsusel ja valla asutustel on keelatud teha kulutusi, mis ei ole eelarves ette nähtud, välja arvatud seadustes nimetatud juhtudel.

  (2) Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarveosade täitmisel võib üht täita samas mahus rohkem, kui teine eelarve osa jääb täitmata, kui see on põhjustatud hangete korraldamise järel selgunud tingimustest, mille tõttu planeeritud tehing klassifitseeritakse eelarve täitmisel tulenevalt põhivara arvelevõtmise reeglitest teisiti, kui oli eelarves ette nähtud.

  (3) Eelmise aasta eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemine kavandatakse vajadusel jooksva aasta eelarvesse.

  (4) Eelarves nähakse ette reservfond, mida vallavalitsus kasutab vastavalt käesoleva määruse § 7 sätestatule.

  (5) Informatsiooni eelarve täitmise kohta eelarveaasta jooksul esitab vallavalitsus vallavolikogule volikogu nõudmisel.

  (6) Hiljemalt iga kuu kalendrikuu 25.kuupäevaks esitab rahandusteenistus kulujuhtidele eelarve täitmise aruande eelneva kalendrikuu lõpu seisuga.
[RT IV, 23.03.2019, 7 - jõust. 26.03.2019]

§ 7.   Reservfondi kasutamine

  (1) Valla reservfond moodustatakse vallavalitsuse ettepanekul ning selle täpse suuruse igaks eelarveaastaks määrab vallavolikogu eelarve vastuvõtmisel.
[RT IV, 23.03.2019, 7 - jõust. 26.03.2019]

  (2) Reservfondi kasutab vallavalitsus ootamatute ja reeglina ühekordsete ettenägematute kulude katmiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida.

  (3) Taotlus reservfondist raha eraldamiseks esitatakse vallavalitsusele kirjalikult ning selles peab olema ära näidatud taotluse põhjendus ja vastav rahaline arvestus.

  (4) Vallavalitsusel on õigus:
  1) rahuldada taotlus täielikult või osaliselt;
  2) tagastada taotlus ja nõuda taotlejalt täiendavaid põhjendusi;
  3) jätta taotlus rahuldamata koos põhjuste äranäitamisega.

  (5) Raha eraldamine reservfondist vormistatakse vallavalitsuse korraldusega. Reservfondist eraldatud summa ulatuses võib teha kulusid ainult pärast vallavalitsuse vastava korralduse jõustumist.

  (6) Vallavalitsus esitab vallavolikogule aruande reservfondi kasutamise kohta koos eelarve täitmise aruandega ning samuti volikogu igakordsel nõudmisel. Reservfondi kasutamise kohta annab vallavalitsus informatsiooni valla eelarve- ja majanduskomisjonile kord kuus.

§ 8.   Aruandlus

  (1) Eelarve täitmise aruanne on valla majandusaasta aruande koostisosa. Aruande koostab vallavalitsus ja esitab selle volikogule hiljemalt 31.maiks. Aruandele lisatakse volikogu poolt määratud audiitori arvamus.

  (2) Raamatupidamise aastaaruande koosseisu kuuluvas eelarve täitmise aruandes esitatakse vähemalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 3 kehtestatud detailsuses aruandeaasta esialgse eelarve, lõpliku eelarve ja eelarve täitmise andmed.

  (3) Majandusaasta aruande tegevusaruandes antakse ülevaade arengukava täitmisest. Ülevaate arengukava täitmisest koostab vallavanem koos abivallavanematega.

  (4) Tegevusaruande jaoks koostavad Kuusalu Vallavalitsuse allasutuste juhid ja vallavalitsuse teenistuste juhid kokkuvõtte eelneva aasta jooksul tehtud olulisematest sündmustest ja esitavad selle rahandusteenistuse juhatajale hiljemalt 20.veebruariks.

  (5) Enne majandusaasta aruande kinnitamist annab revisjonikomisjon kirjalikult hinnangu volikogule esitatud majandusaasta aruande kohta, lisaks annab revisjonikomisjon ülevaate oma tegevuste kohta.

  (6) Volikogu kinnitab aruande hiljemalt 30.juunil.

  (7) Kuusalu Vallavalitsuse majandusaasta aruande allkirjastavad digitaalselt volikogu esimees ja vallavanem.

  (8) Aruanne koos audiitori aruande, vallavalitsuse protokollilise otsusega aruande heakskiitmise kohta ning volikogu otsus aruande kinnitamise kohta avaldatakse pärast nende kinnitamist seitsme tööpäeva jooksul valla veebilehel.

  (9) Kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva ja olulise mõju all olev äriühing, sihtasutus või mittetulundusühing esitavad nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates vallavalitsusele kinnitatud majandusaasta aruande ja audiitori aruande, kui raamatupidamise aastaaruande kontroll on audiitortegevuse seaduse alusel kohustuslik.

§ 9.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 10.   Määruse rakendamine

  2013. aastal esitab vallavalitsus eelarvestrateegia vallavolikogule hiljemalt 1. septembriks.

§ 101.   Rakendussäte

  Vallavalitsus koostab ja esitab 2020. aastal eelarvestrateegia eelnõu kinnitamiseks vallavolikogule hiljemalt 15. septembriks.
[RT IV, 26.05.2020, 1 - jõust. 29.05.2020]

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json