HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Sindi Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 15.06.2016, 6

Sindi Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Vastu võetud 15.12.2011 nr 34
RT IV, 22.11.2012, 3
jõustumine 01.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.06.2013RT IV, 26.06.2013, 329.06.2013
09.04.2015RT IV, 18.04.2015, 321.04.2015
14.05.2015RT IV, 21.05.2015, 224.05.2015, rakendatakse alates 01.01.2016
09.06.2016RT IV, 15.06.2016, 118.06.2016, rakendatakse alates 01.06.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Sindi Linnavalitsuse hallatava koolieelse lasteasutuse Sindi Lasteaia (edaspidi lasteaed) majandamiskulude, personalikulude ja õppevahendite kulude vanemate poolt kaetava osa suurused, tasumise kord ja tasust vabastamise alused.

§ 2.   Lapsevanema poolt kaetava osa määr

  (1) Lapsevanema poolt kaetava osa määraks ühes kuus on 8% jooksval eelarveaastal Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast.
[RT IV, 21.05.2015, 2 - jõust. 24.05.2015, rakendatakse alates 01.01.2016]

  (2) Lapsevanema poolt kaetava osa määraks ühes kuus teise lasteaias käiva lapse kohta on 6% jooksva eelarveaasta Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast.
[RT IV, 21.05.2015, 2 - jõust. 24.05.2015, rakendatakse alates 01.01.2016]

§ 3.   Lapsevanema poolt kaetava osa tasumine

  (1) Lapsevanema poolt kaetav osa tasutakse Sindi Linnavalitsuse raamatupidamise teenistuse poolt koostatud ja väljastatud arve alusel jooksva kuu 25-ndaks kuupäevaks arvel näidatud pangakontole või sularahas Sindi Linnavalitsuse raamatupidamisteenistusse.

  (2) Käesoleva määruse §-s 2 nimetatud summad arvestatakse sõltumata lapse lasteaias kohal käidud päevade arvust kuus.

  (3) Lapsevanema poolt kaetavat osa ei tasuta lapsevanema kirjaliku avalduse alusel 01. juuni - 31. august, välja arvatud juhul, kui lapsevanema laps käib sel ajal lasteaias.
[RT IV, 15.06.2016, 1 - jõust. 18.06.2016, rakendatakse alates 01.06.2016]

§ 4.   Lapsevanema poolt kaetava osa tasumisest vabastamine

  Lapsevanem vabastatakse kolmanda ja iga järgneva lapse eest kaetava osa maksmisest juhul, kui peres käib lasteaias kolm või enam last, tingimusel, et vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Sindi linn.

§ 5.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2012.

/otsingu_soovitused.json