Teksti suurus:

Ehitusseadustikust tulenevate ülesannete delegeerimine ja Tallinna linna ehitusmääruse muutmine ning ettevõtlusvaldkonna määruste kehtetuks tunnistamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Ehitusseadustikust tulenevate ülesannete delegeerimine ja Tallinna linna ehitusmääruse muutmine ning ettevõtlusvaldkonna määruste kehtetuks tunnistamine - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.06.2021, 1

Ehitusseadustikust tulenevate ülesannete delegeerimine ja Tallinna linna ehitusmääruse muutmine ning ettevõtlusvaldkonna määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 03.06.2021 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse volitamine

  Ehitusseadustikus nimetatud kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse ülesannete täitjate määramine delegeeritakse Tallinna Linnavalitsusele.

§ 2.  Tallinna linna ehitusmääruse muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruses nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„ Tallinna linna töökorraldus projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonnas“;


  2) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„ Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 2 ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 7 lg-te 1 ja 2 alusel.“;


  3) paragrahvi 1 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Määruse eesmärk ja reguleerimisala“;


  4) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määruse eesmärk on määrata ülesannete jaotus ning menetluskord projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonna korraldamisel, samuti kirjeldada kohalikke olusid, arvestades linna territooriumi või selle osa planeerimise head tava.“;


  5) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Määrus reguleerib Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu), Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus), linna asutuste ja teiste isikute vahelisi suhteid planeeringute ja projekteerimistingimuste koostamisel.“;


  6) paragrahvi 4 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet koostab pärast üldplaneeringu lähteülesande kinnitamist üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise korralduse eelnõu ja esitab selle otsustamiseks linnavalitsusele.“;


  7) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Amet esitab Rahandusministeeriumile üldplaneeringu algatamise otsuse ja algatamisel teada oleva muu info kahe nädala jooksul üldplaneeringu algatamise otsuse tegemisest arvates.“;


  8) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet teatab üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest 14 päeva jooksul üldplaneeringu algatamise otsuse tegemisest arvates:“;


  9) paragrahvi 5 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Amet korraldab üldplaneeringu koostamist koostöös linna asutuste, linnaosade valitsuste, Rahandusministeeriumi, planeeritava maa-ala naabrusesse jäävate kohalike omavalitsustega, planeeritava maa-ala elanike ja teiste huvitatud isikutega ning planeeritava maa-ala elanikke esindavate mittetulundusühingute ja sihtasutustega.“;


  10) paragrahvi 5 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Amet avaldab Tallinna veebilehel üldplaneeringu eskiislahendused ja lähteseisukohad ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet avaldab keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande materjalid.“;


  11) paragrahvi 5 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Amet korraldab koos Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ja vastava linnaosa valitsusega üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku linnavalitsuse ja linnaosa valitsuse haldushoones. Amet korraldab avalikust väljapanekust teatamise planeerimisseaduse § 76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutele ja asutustele hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust ning tagab teate avaldamise Tallinna veebilehel. Teates märgitakse avaliku väljapaneku toimumise aeg ja koht ning planeerimisseaduse § 82 lõikes 6 nimetatud teave.“;


  12) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi, Transpordiameti ja Muinsuskaitseametiga, kui planeeringuga kavandatakse avaliku veekogu koormamist ehitisega;“;


  13) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga, kui planeeringuga kavandatakse avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendatud ehitist.“;


  14) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Üldplaneeringu täiendava kooskõlastusvajaduse teiste kohalike omavalitsuste või riigiasutustega määrab Rahandusministeerium. Need kooskõlastused hangib amet enne üldplaneeringu vastuvõtmist.“;


  15) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet esitab üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koos üldplaneeringuga Keskkonnaametile heakskiitmiseks ja seiremeetmete kinnitamiseks. Pärast keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande tulemuste lisamist üldplaneeringusse otsustab linnavalitsus üldplaneeringu vastuvõtmise eelnõu esitamise linnavolikogule.“;


  16) paragrahvi 8 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Kui avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehtud muudatused muudavad üldplaneeringu põhilahendusi või toovad kaasa vajaduse keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande oluliseks muutmiseks, kordab amet koostöös Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kooskõlastamist valitsusasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi muudatus puudutab. Samuti korraldab amet koostöös Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ja vastava linnaosa valitsusega uue avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu.“;


  17) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Amet esitab üldplaneeringu heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile. Koos üldplaneeringuga esitatakse Rahandusministeeriumile avalikul väljapanekul kirjalikult esitatud arvamused, mida planeeringu koostamisel ei arvestatud, ja ameti põhjendatud seisukoht arvamuste arvestamata jätmise kohta.“;


  18) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Linnavalitsus otsustab Rahandusministeeriumi poolt heakskiidetud üldplaneeringu kehtestamise otsuse eelnõu esitamise linnavolikogule. Linnavolikogu kehtestab üldplaneeringu otsusega.“;


  19) paragrahvi 9 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet teatab üldplaneeringu kehtestamisest keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-s 44 sätestatu kohaselt.“;


  20) paragrahvi 9 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Amet saadab ühe kuu jooksul planeeringu kehtestamisest arvates üldplaneeringu kehtestamise otsuse ärakirja ja kehtestatud planeeringu Rahandusministeeriumile. Sama tähtaja jooksul saadab amet info riigi maakatastri pidajale üldplaneeringu kehtestamisega jõustunud maakasutus- ja ehitustingimuste ning nende kitsenduste kohta.“;


  21) paragrahvi 9 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Linnavalitsus vaatab kehtestatud üldplaneeringud üle ja esitab tulemused Rahandusministeeriumile kuue kuu jooksul kohaliku omavalitsuse volikogu korraliste valimiste toimumisest arvates.“;


  22) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile, kes tuvastab uuringute tegemise vajaduse ning eelhinnangu põhjal keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse ja teeb ettepaneku keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks või algatamata jätmiseks. Põhjendatud vajaduse korral või õigusaktist tuleneval juhul küsib Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse üle otsustamisel seisukohta Keskkonnaametilt ja teistelt asjaomastelt asutustelt, keda planeeringu rakendamisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju võib puudutada;“;


  23) paragrahvi 12 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Amet koostab koostöös Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga detailplaneeringu algatamise korralduse eelnõu ja esitab selle otsustamiseks linnavalitsuse istungile.“;


  24) paragrahvi 13 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet teatab detailplaneeringu koostamise algatamisest ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest või algatamata jätmisest 14 päeva jooksul keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lõike 6 kohaselt.“;


  25) paragrahvi 13 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui detailplaneeringu koostamise käigus korraldatakse keskkonnamõju strateegiline hindamine, ühitatakse võimaluse korral keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande avalik väljapanek ja arutelu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avaliku väljapaneku ja arutelu toimumisega. Sellisel juhul teavitab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet avalikustamisest keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-des 37 ja 41 sätestatu kohaselt.“;


  26) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga, kui detailplaneeringuga kavandatakse avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee, parkla ja tehnoehitiste rajamist;“;


  27) paragrahvi 15 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Amet analüüsib ja hindab planeeringumenetluse õiguspärasust ning planeeringulahenduse sisulist vastavust õigusaktidele, üldplaneeringule ning muudele alusdokumentidele (keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne, arengukavad, standardid jms), sobivust linnaruumi ja eelnenud koostöö piisavust ning esitab vajaduse korral planeeringu koostajale nõude detailplaneeringut täiendada või esitada lisaandmeid.“;


  28) paragrahvi 15 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile, kes seisukoha andmisel juhib tähelepanu õigusaktidega kindlaks määratud vajadusele kooskõlastada detailplaneering Keskkonnaametiga;“;


  29) paragrahvi 15 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile, kui detailplaneeringuga kavandatav transpordimaa on vaja taotleda munitsipaalomandisse või detailplaneeringuga kavandatakse ehitada uus tänav (teelõik). Seisukohast peab nähtuma, kas tänava ehitamine ja tee korrashoid kavandatakse linna eelarveraha või huvitatud isikute raha arvelt;“;


  30) paragrahvi 15 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Amet esitab üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu Rahandusministeeriumile planeeringu teiste kohalike omavalitsuste või riigiasutustega kooskõlastamise vajaduse määramiseks.“;


  31) paragrahvi 17 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Amet koostab detailplaneeringu vastuvõtmise korralduse eelnõu ja esitab selle otsustamiseks linnavalitsuse istungile kuue nädala jooksul käesoleva paragrahvi lõike 1 kohase detailplaneeringu esitamisest ning planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohase lepingu sõlmimisest arvates.“;


  32) paragrahvi 17 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet esitab pärast detailplaneeringu vastuvõtmist detailplaneeringu, mis sisaldab ettepanekut ranna või kalda ehituskeeluvööndi ulatuse vähendamiseks koos taotlusega Keskkonnaametile nõusoleku saamiseks.“;


  33) paragrahvi 17 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui detailplaneeringu koostamise käigus viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine ja enne planeeringu vastuvõtmist ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamist korraldatud, avalikustatakse koos detailplaneeringuga ka keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-s 41 sätestatu kohaselt. Sellisel juhul teavitab keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust vastava linnaosa valitsus koostöös Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga.“;


  34) paragrahvi 17 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Kui detailplaneeringu koostamise käigus viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, avalikustab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Tallinna veebilehel keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande materjalid.“;


  35) paragrahvi 18 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamisel on esitatud ettepanekuid, vastuväiteid või küsimusi, teeb Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet koostöös eksperdiga avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu ajal esitatud ettepanekute ja vastuväidete alusel keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes vajalikud parandused ja täiendused. Ettepanekute ja vastuväidete arvessevõtmist kirjeldatakse ning arvestamata jätmist põhjendatakse täiendatud aruandes või selle lisas.“;


  36) paragrahvi 18 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel teeb detailplaneeringu koostaja ameti nõudel detailplaneeringus sellekohased parandused ja täiendused. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet esitab keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koos detailplaneeringuga Keskkonnaametile heakskiitmiseks ja seiremeetmete kinnitamiseks.“;


  37) paragrahvi 18 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Planeerimisseaduse § 138 lõigetes 1 ja 2 toodud juhul esitab linnavalitsuse liige detailplaneeringu Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks. Koos detailplaneeringuga esitatakse Rahandusministeeriumile avalikul väljapanekul kirjalikult esitatud arvamused, mida planeeringu koostamisel ei arvestatud, ja ameti põhjendatud seisukoht arvamuste arvestamata jätmise kohta.“;


  38) paragrahvi 20 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Amet selgitab välja planeerimisseaduse § 131 lõikes 2 nimetatud lepingu täpsustamise või lepingu sõlmimise vajaduse ning sõlmib olemasolevat lepingut täiendavad kokkulepped või nimetatud sätte kohase lepingu. Kokkulepped sõlmitakse kirjalikult enne detailplaneeringu kehtestamist ja need jõustuvad detailplaneeringu kehtestamiseks vajaliku haldusakti jõustumisel.“;


  39) paragrahvi 20 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui kehtestatav detailplaneering sisaldab kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut ja Rahandusministeerium on järelevalve käigus muudatusega nõustunud, kannab amet pärast detailplaneeringu kehtestamist muudatuse üldplaneeringusse.“;


  40) paragrahvi 20 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Amet teatab detailplaneeringu kehtestamisest vastavas ajalehes ja Tallinna veebilehel ning saadab detailplaneeringu kehtestamise otsuse ärakirja ja kehtestatud planeeringu Rahandusministeeriumile ning kehtestatud planeeringu riigi maakatastri pidajale ühe kuu jooksul detailplaneeringu kehtestamisest arvates.“;


  41) paragrahvi 20 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet teatab detailplaneeringu kehtestamisest keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-s 44 sätestatu kohaselt.“;


  42) paragrahvi 22 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kehtestatud detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistamisest ja kehtetuks tunnistamise põhjustest teatab amet vastavas ajalehes ja Tallinna veebilehel ning saadab kehtetuks tunnistamise otsuse ärakirja Rahandusministeeriumile ja riigi maakatastri pidajale ühe kuu jooksul planeeringu kehtetuks tunnistamise otsuse tegemisest arvates.“;


  43) paragrahvi 31 lõige 2muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Kui projekteerimistingimusi taotletakse avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee, parkla ja tehnoehitise rajamiseks, annab need Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet koostöös Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Tallinna Transpordiametiga. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet järgib projekteerimistingimuste andmisel kõiki käesolevas paragrahvis ja §-s 32 projekteerimistingimuste andmise menetlusele ette nähtud nõudeid.“;


  44) paragrahvi 31 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile, sealhulgas keskkonnamõju hindamise algatamise vajaduse otsustamiseks. Kui on vaja algatada kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine, esitab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet sellekohase nõude projekteerimistingimustesse ning projekti koostamisel tuleb arvestada keskkonnamõju hindamise tulemustega;“;


  45) paragrahvi 49lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„ Ehitusseadustikus sätestatud eriehitise projekteerimistingimuste taotlus, ehitusteatis, ehitusloa taotlus, kasutusteatis ja kasutusloa taotlus esitatakse Tallinna Linnaplaneerimise Ametile. Menetluse viib läbi ning load väljastab või kontrolli tulemusena esitatavad nõuded esitab Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Projekteerimistingimuste taotlus avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee, parkla ja tehnoehitise rajamiseks esitatakse Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile. Avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee, parkla ja tehnoehitiste projekteerimistingimuste taotluse menetluse viib läbi ja projekteerimistingimused annab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet vastavalt käesoleva määruse § 31 lõikele 2¹.“;


  46) peatükk 4 tunnistatakse kehtetuks;
  47) 5. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

5. peatükk PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE MENETLUS“;


  48) paragrahv 29 tunnistatakse kehtetuks;
  49) paragrahvid 33–35 tunnistatakse kehtetuks;
  50) peatükid 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;
  51) peatükk 9 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Ettevõtlusvaldkonna määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tallinna Linnavolikogu 1. detsembri 2011 määrus nr 38 „Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Tallinna Linnavolikogu 14. mai 2009 määrus nr 16 „Sotsiaalsete töökohtade loomise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Tallinna Linnavolikogu 28. jaanuari 2010 määrus nr 3 „Klastriprojektide kaasfinantseerimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2021.

Tiit Terik
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json