Teksti suurus:

Tartu Linnavalitsuse 15.08.2017. a määruse nr 13 "Tartu linna eelarvest toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi asutamine ja põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 15.06.2021, 17

Tartu Linnavalitsuse 15.08.2017. a määruse nr 13 "Tartu linna eelarvest toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi asutamine ja põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 08.06.2021 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja Tartu Linnavolikogu 21. jaanuari 2016. a määruse nr 102 "Tartu linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituse andmine" alusel kooskõlas avaliku teabe seaduse §-ga 435.

§ 1.   Tartu Linnavalitsuse 15. augusti 2017. a määrust nr 13 "Tartu linna eelarvest toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi asutamine ja põhimäärus" muudetakse järgmiselt:

 
  1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"Tartu linna taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemi asutamine ja põhimäärus";
  2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja Tartu Linnavolikogu 21. jaanuari 2016. a määruse nr 102 "Tartu linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituse andmine" alusel kooskõlas avaliku teabe seaduse §-ga 435.";
  3) määruse paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse tekstiosa "eelarvest toetuste taotlemise" tekstiosaga "taotluste esitamise";
  4) määruse paragrahvi 2 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa "Tartu linna eelarvest antavate toetuste";
  5) määruse paragrahvi 2 lõike 1 punktis 3 asendatakse tekstiosa "antud toetuste" tekstiosaga "osutatud teenuste";
  6) määruse paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
  7) määruse paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Registri volitatud töötlejad on juriidilised isikud nendega sõlmitud lepingu alusel.";
  8) määruse paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse tekstiosa "Linnavalitsuse vastava struktuuriüksuse" tekstiosaga "Volitatud töötleja";
  9) määruse paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse tekstiosa "K2T1S1" tekstiosaga "K2T1S2";
  10) määruse paragrahvi 8 lõikest 4 jäetakse välja teine lause;
  11) määruse paragrahvi 9 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa "seoses toetuse taotlemisega";
  12) määruse paragrahvi 9 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõna "toetuse";
  13) määruse paragrahvi 9 lõike 1 punktis 5 asendatakse tekstiosa "eraldatud toetuse" tekstiosaga "osutatud teenuse";
  14) määruse paragrahvi 9 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(3) Registri kaudu avaliku teenuse saamiseks esitatud dokumente ja andmeid töödeldakse vastava avaliku teenuse osutamiseks ette nähtud andmekogus.";
  15) määruse paragrahvi 10 lõike 2 punktis 1 asendatakse tekstiosa "toetuse objekti ja toetuse" tekstiosaga "taotluse objekti ja teenuse";
  16) määruse paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktidega 3, 4, 5 ja 6 järgmises sõnastuses:
"3) Eesti Hariduse Infosüsteemist isikukoodi alusel õpilaste kohta;
4) Kutseregistrist isikukoodi alusel kutsetunnistuse kohta;
5) Kinnistusraamatust isikukoodi või registrikoodi alusel kinnistute kohta;
6) Aadressiandmete süsteemist objekti aadressi kohta.";
  17) määruse paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Registri kaudu esitatakse avaliku teenuse saamiseks dokumente ja andmeid vastava teenuse osutamiseks ette nähtud andmekogule.";
  18) määruse paragrahvi 13 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa "aadressilt http://www.tartu.ee/kotoetused";
  19) määruse paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:
"5) taotlust menetleval isikul on juurdepääs temale menetlemiseks määratud taotluste andmetele.";
  20) määruse paragrahvi 14 pealkirjast jäetakse välja tekstiosa "volitatud töötlejale";
  21) määruse paragrahvi 14 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Vastutava ja volitatud töötleja õiguste teostajad kannavad andmeid registrisse üle turvakanali ligipääsetava veebilehe.";
  22) määruse paragrahvi 14 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Vastutava ja volitatud töötleja õiguste teostajale antakse juurdepääs taotluse alusel neile määratud kasutajaõiguste ulatuses.";
  23) määruse paragrahvi 14 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu "loob kasutajakontod" sõnadega "vastutava ja";
  24) määruse lisa (Andmete koosseis) kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Urmas Klaas
linnapea

Jüri Mölder
linnasekretär

Lisa SPOKU andmete koosseis

/otsingu_soovitused.json