Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 30 „Tallinna avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu“ muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 15.06.2021, 20

Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 30 „Tallinna avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu“ muutmine

Vastu võetud 03.06.2021 nr 12

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 187 lõike 2 alusel.

§ 1. 

  Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruses nr 30 „Tallinna avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Avalik tasuline parkimisala on Tallinna linna haldusterritooriumil asuv avalik tee või selle osa, kus parkimine ei ole keelatud ja mis piirneb Tallinna lahe, Kalasadama tänava, Põhja puiestee, Kotzebue tänava, Kopli tänava, Telliskivi tänava, raudtee, Filtri tee, Odra tänava, K. Türnpu tänava, J. Vilmsi tänava, Gonsiori tänava, Rohelise aasa, L. Koidula tänava, J. Poska tänava, Narva maantee, Bensiini tänava, Pikksilma tänava ja Tallinna lahega ning asub Jõesuu tee 5 ja Jõesuu tee 3 parkla piires. Avaliku tasulise parkimisala skeemid on esitatud määruse lisas 1.“;


  2) paragrahvi 6 lõike 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) Pirita tsoon - Jõesuu tee 5 ja Jõesuu tee 3 parkla.“;


  3) paragrahvi 7 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 7. Parkimistsoonid T1 kuni T12“;


  4) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Avalik tasuline parkimisala on jaotatud nii elanikele kui ka isikutele, kellele on antud käesoleva määruse alusel maksusoodustus, parkimistsoonideks T1 kuni T12. Parkimistsoonide T1 kuni T12 skeem on esitatud määruse lisas 2.“;


  5) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Parkimistsoonid T1 kuni T12 piirnevad järgmiste tänavate ja aladega:“;


  6) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) tsoon T8 - Liivalaia tänav, Veerenni tänav, raudtee, Filtri tee, Juhkentali tänav ja Liivalaia tänav;“;


  7) paragrahvi 7 lõiget 3 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) tsoon T12 - Liivalaia tänav, Pärnu maantee, raudtee, Veerenni tänav ja Liivalaia tänav.“;


  8) paragrahvi 7 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Parkimistsooni jääb käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1–12 nimetatud tsooniga piirnev tänavalõik täies ulatuses.“;


  9) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Elaniku maksusoodustust ei ole õigus saada isikul, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hoones, mille püstitamiseks on saadud ehitusluba pärast 1. jaanuari 2022.“;


  10) paragrahvi 11 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Elukohana rahvastikuregistrisse kantud korteri kohta antakse üks elaniku maksusoodustus ühe mootorsõiduki parkimiseks tähtajaga 12 kuud.“;


  11) paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Elukohale vastavaks parkimistsooniks loetakse käesoleva määruse § 7 lõike 3 punktides 1–12 nimetatud parkimistsoon, mis vastab elaniku rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressile. Kui tänav on kahe või enama parkimistsooni piiriks, lähtutakse parkimistsooni määramisel elukoha aadressiks oleva hoone numbrist.“;


  12) paragrahvi 14 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) ameti juhataja asetäitja liikluse alal;“;


  13) paragrahvi 14 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) ameti juhataja asetäitja ühistranspordi alal;“;


  14) paragrahvi 14 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) liiklusosakonna järelevalvesektori vaidemenetluse peaspetsialist;“;


  15) paragrahvi 14 lõike 4 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) liiklusosakonna andmetöötluse vanemspetsialist;“;


  16) paragrahvi 14 lõike 4 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;
  17) määruse lisa 1 „Tallinna avalik tasulise parkimisala skeem Kesklinna ja Põhja-Tallinna linnaosas“ asendatakse uue lisaga 1;
  18) määruse lisa 3 „Parkimistsoonide T1 kuni T11 skeem“ asendatakse uue lisaga 2;
  19) määruse lisa 2 „Skeem 2 Tallinna avaliku tasulise parkimisala skeem Pirita linnaosas Merivälja tee 1c ja 1e parkla piires“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. 

  Määruse § 1 punkt 10 jõustub 1. jaanuaril 2022.

Tiit Terik
Esimees

Lisa 1 määrise lisa 1

Lisa 2 määruse lisa 2

/otsingu_soovitused.json