Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tori valla heakorrakonkursside läbiviimise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tori Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.06.2022, 1

Tori valla heakorrakonkursside läbiviimise kord

Vastu võetud 08.06.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Eesmärk

  Määruse eesmärgiks on reguleerida Tori valla poolt heakorrakonkursside läbiviimise korda.

§ 2.   Konkursid

  (1) Konkursi „Kaunis Kodu” eesmärk on tunnustamise kaudu muuta kaunimaks elukeskkond, innustada ja motiveerida omanikke heakorrastama ja haljastama oma kinnistuid, aidates seeläbi korrastada ja arendada meie kodukultuuri.

  (2) Konkursi „Talvemeeleolu“ eesmärk on innustada kodanikke ja ettevõtteid ehtima hoonete fassaade, aknaid ja hoove, et anda panus pühademeeleolu loomisel oma kodukohas.

  (3) Vallavalitsusel on õigus korraldada käesoleva määruse alusel ka muid heakorrakonkursse, lähtudes käesolevas määruses sätestatud korrast.

§ 3.   Kategooriad

  Konkursid toimuvad järgmistes kategooriates:
  1) pereelamud tiheasustuses;
  2) maakodud, suvilad või talud hajaasustuses;
  3) korter- või ridaelamud (kaks ja enam korterit);
  4) ühiskondlikud-, äri- ja tootmisobjektid.

§ 4.   Konkursi läbiviimine

  (1) Konkursid viiakse läbi üks kord aastas vallavalitsuse korraldamisel.

  (2) Konkursid kuulutatakse välja vallavalitsuse korraldusega, millega kinnitatakse konkursi vastava aasta auhinnafond. Käesoleva määruse § 2 lõikes 3 sätestatud konkursi puhul määratakse vallavalitsuse korralduses muuhulgas ka selle konkursi nimetus ja eesmärk.

  (3) Konkursi algusest teavitatakse Tori valla ajalehes (edaspidi valla ajaleht), Tori valla kodulehel (edaspidi koduleht) ja Tori valla sotsiaalmeediakanalites (edaspidi sotsiaalmeediakanalid).

§ 5.   Kandideerimine

  (1) Kandidaate konkurssidele võivad esitada kõik isikud. Üks kinnistu võib sobivuse korral kandideerida erinevates kategooriates.

  (2) Konkursil „Kaunis kodu“ kandideerimiseks või kandidaadi esitamiseks tuleb esitada taotlus iga aasta 1. juuniks ning konkursi „Talvemeeleolu“ puhul iga aasta 15. detsembriks. Käesoleva määruse § 2 lõike 3 alusel korraldatava konkursi tähtaeg määratakse vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Kandideerimiseks või kandidaadi esitamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus Tori Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus). Kandidaadi kohta peavad olema taotluses esitatud vähemalt järgmised andmed:
  1) kinnistu aadress;
  2) esitaja nimi ja kontaktandmed;
  3) kinnistu omaniku nimi ja kontaktandmed, kui esitaja ei ole kinnistu omanik;
  4) konkursi kategooria(d) ja ettepaneku lühipõhjendus;
  5) kinnistu omaniku nõusolek konkursil osalemiseks, kui esitaja ei ole kinnistu omanik.

§ 6.   Hindamise alused

  (1) Konkursi „Kaunis kodu“ hindamisel lähtutakse eelkõige:
  1) kinnistu terviklikust kujundusest;
  2) haljastusest ja heakorrast;
  3) keskkonnahoidlike lahenduste rakendamistest;
  4) korter- ja ridaelamute puhul teostatud uuendustest, rekonstrueerimistest, üldist korrastatust, haljastust, laste arengut ja ühistegevust soodustavate tegutsemisvõimaluste (mänguväljak, sportimisvõimalused jms) olemasolust.

  (2) Konkursil „Talvemeeleolu“ hinnatakse eelkõige õnnestunud jõulumeeleolu loomist.

  (3) Käesoleva määruse § 2 lõikes 3 sätestatud konkursi puhul lähtutakse hindamisel käesolevas paragrahvis sätestatud alustest.

  (4) Konkursi raames võib anda välja eriauhindu leidlikkuse ja tähelepanuväärsete lahenduste eest.

§ 7.   Hindamine

  (1) Hindamiseks moodustab vallavalitsus hindamiskomisjoni (edaspidi komisjon), kes külastab kõiki konkurssidele nõuetekohaselt esitatud kinnistuid ja hindab neid visuaalse vaatluse teel.

  (2) Hindamiskomisjon on otsustusvõimeline, kui selles osaleb üle poole hindamiskomisjoni koosseisu liikmetest.

  (3) Hindamiskomisjoni otsused, sh autasustamise ja auhinnafondi jagamise kohta, võetakse vastu poolthäälte enamusega ning protokollitakse.

  (4) Komisjonil on õigus jätta hindamata konkursile esitatud objekt juhul, kui:
  1) selle üldises heakorras esineb olulisi puudusi;
  2) sellel paikneb ebaseaduslikke hooneid või rajatisi;
  3) see on saanud oma kategoorias viimase viie aasta jooksul samal konkursil auhinnalise koha;
  4) kinnistu omanik või valdaja on hindamiskomisjoni liige.

  (5) Komisjonil on õigus sobivate kandidaatide puudumisel jätta tunnustus välja andmata.

  (6) Komisjon vormistab ülevaatuse tulemused ning autasustamise ettepanekud protokollina ja esitab kinnitamiseks vallavalitsusele hiljemalt kahe kuu jooksul pärast taotluste esitamise tähtaja lõppu.

§ 8.   Konkursside tulemused ja autasustamine

  (1) Konkursside tulemused kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

  (2) Konkursside tulemused avalikustatakse valla ajalehes, kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites.

  (3) Konkursi „Kauni kodu“ võitjad esitatakse maakondlikule ja/või üleriigilisele konkursile kinnistu omaniku nõusolekul.

  (4) Konkurssidel välja valitud kinnistuid autasustatakse tänukirja ning rahalise preemiaga vallavalitsuse poolt määratud ajal ja kohas. Konkursi „Kaunis kodu“ iga kategooria võitjale väljastatakse lisaks hoonele kinnitatav konkursi toimumise aastaga tähistatud majamärk.

  (5) Rahaliste preemiate suurused määrab vallavalitsus, arvestades hindamiskomisjoni ettepaneku ning eelarveliste vahendite olemasolu.

  (6) Maksud auhinnafondilt tasub konkursi korraldaja.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse Tori Vallavalitsuse 10.04.2019 määrus nr 6 „Tori valla heakorrakonkursi „Kaunis Kodu“ läbiviimise kord”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lauri Luur
vallavanem

Siiri Jõerand
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json