HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapse Misso Kooli koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Misso Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 15.07.2014, 4

Lapse Misso Kooli koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 20.06.2014 nr 3
jõustumine 01.08.2014

Määrus kehtestatakse „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 15 lõike 4 ja Misso Kooli ettepaneku alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva korraga sätestatakse Misso valla koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteaed) vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.

  (2) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle peab kooli direktor.

§ 2.   Lasteaeda vastuvõtt

  (1) Lasteaeda võetakse esmajärjekorras Misso vallas püsivalt elavad lapsed. Väljastpoolt Misso valda võetakse lasteaeda lapsi vabade kohtade olemasolul.

  (2) Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteaeda lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda eelistades esmajärjekorras Misso vallas elavaid lapsi, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi.

  (3) Lapsi võetakse lasteaeda alates 2. eluaastast.

  (4) Lapsele lasteaiakoha taotlemiseks esitab vanem Kooli direktorile vormikohase avalduse (Lisa 1), mille vorm on kättesaadav Misso Kooli veebilehel www.misso.edu.ee ja lapse isikut tõendava dokumendi või sünnitunnistuse koopia

  (5) Õigus lasteaiakoha taotlemise avalduse esitamiseks tekib lapsevanemal kohe pärast lapse sünni registreerimist.

  (6) Avaldused registreerib direktor nende laekumise järjekorras.

  (7) Kui lasteaias puuduvad vabad kohad, jääb laps koha taotleja järjekorda, mis on koostatud taotluse ajalise esitamise põhjal.

  (8) Kohtade vabanemisest teatab direktor taotluse esitanud lapsevanemale kirjalikult. Vabad kohad täidetakse 2 nädala jooksul. Vabade kohtade olemasolu korral võetakse lapsi lasteaeda kogu õppeaasta kestel.

  (9) Direktor komplekteerib ja kinnitab lasteaia rühmad 10. septembriks ja esitab lasteaeda võetud laste nimekirja Misso Vallavalitsusele ühe nädala jooksul.

  (10) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel on lapsevanemal õigus tutvuda lasteasutuse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korraga, lasteaia põhimäärusega ning saada teavet tegevus- ja päevakava ning töökorralduse kohta.

§ 3.   Osaajaline koht

  (1) Osaajaline koht moodustatakse lasteaias, kui:
  1) laps ei vaja kohta iga päev;
  2) kohta kasutatakse kindlatel nädalapäevadel.

  (2) Osaajalise koha kasutamiseks määrab direktor käskkirjaga lapse poolt lasteaiakoha kasutamise aja ja vanema poolt makstava osa suuruse.

§ 4.   Lasteaiast lahkumine ja väljaarvamine

  (1) Lapse lahkumise aluseks on lapsevanema kirjalik avaldus, mis tuleb vähemalt 1 nädal enne lahkumist esitada direktorile. Avalduses märgitakse lahkumise aeg ning põhjus.

  (2) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma toitlustus- ja osalustasu lapse lasteaiast lahkumise päevani. Tasumata jäetud summa nõutakse lapsevanemalt sisse seaduses sätestatud korras.

  (3) Direktori käskkirjaga arvatakse laps nimekirjast välja, kui:
  1) lapsevanem on esitanud avalduse lapse lahkumise kohta lasteaiast;
  2) laps on puudunud lasteaiast kuu aega ja vanem ei ole teatanud kirjalikult lapse puudumisest;
  3) väljaspool teeninduspiirkonda elava lapse elukohajärgne kohalik omavalitus ei osale kulude katmisel ning ei ole tasunud vallavalitsuse esitatud arvet kahe kuu jooksul arvates arve esitamisest;
  4) vanem ei ole tasunud lapse eest toitlustus- ja osalustasu kahe kuu jooksul arvates arve esitamisest ega ole teavitanud direktorit tekkinud makseraskustest ning avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks;
  5) meditsiinilise otsuse (arstitõend) kohaselt on lasteaed lapsele antud hetkel vastunäidustatud;
  6) koolikohustuslik laps, kes jooksva 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks ning pole taotlenud koolikohustuse täitmise edasilükkamist;
  7) väljaarvamine võib toimuda ka direktori käskkirja alusel, kui vanem rikub korduvalt lasteaia kodukorda.

  (4) Lasteaiast väljaarvatud laps võetakse lasteaeda tagasi käesoleva korra alusel.

  (5) Lapse ajutise väljaarvamise korral lasteaiast (kuni kuus kuud) vanema soovil või arsti soovitusel, esitab vanem direktorile kirjaliku avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lasteaiast lahkumise aeg, põhjus ning lasteaeda naasmise aeg.

  (6) Lapse ajutise väljaarvamise korral säilitatakse lapse koht antud rühmas ja vanemal on õigustemale sobival ajal laps rühma tagasi tuua juhul, kui vanem katab igakuiselt kogu äraoleku perioodi jooksul osalustasu, välja arvatud nende kuude eest, millal lasteaed on vallavalitsuse korraldusel suletud. Võlgnevuse korral on direktoril õigus laps lasteaiast välja arvata ja kohta mitte säilitada.

  (7) Lapse lasteasutusest väljaarvamisest teatab direktor lapsevanemale kirjalikult 3 päeva jooksul otsuse tegemisest alates.

  (8) Lasteaia töö ümberkorraldamisel või tegevuse lõppemisel korraldab vallavalitsus laste ümberpaigutamise teistesse lasteasutustesse arvestades lapsevanema soovi.

  (9) Lapsevanemal või teda esindaval isikul on õigus direktori otsus lapse lasteaeda vastuvõtu või sealt väljaarvamise kohta vaidlustada Misso vallavalitsuses.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. augustil 2014. a.

Lembit Sikk
vallavanem

Kaire Trumm
vallasekretär

Lisa 1 Lasteaeda vastuvõtu avaldus

Lisa 2 Lasteaiast väljaarvamise avaldus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json