HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tartu II Muusikakooli põhimäärus

Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.07.2020, 5

Tartu II Muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 04.12.2018 nr 19
RT IV, 07.12.2018, 56
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.07.2020RT IV, 15.07.2020, 118.07.2020

Määrus kehtestatakse Tartu linna põhimääruse § 21 lõike 2 ja huvikooli seaduse § 7 lõike 2 ja § 9 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Üldsätted

  Tartu II Muusikakool (edaspidi Kool) on Tartu linnas asuv Tartu Linnavalitsuse hallatav huvikool, mis tegutseb kultuuriosakonna haldusalas.

§ 2.   Kooli tegevusvaldkond

  Kooli tegevusvaldkond on muusikaline huviharidus.

§ 3.   Kooli ülesanne

  (1) Kooli ülesanne on huvihariduse omandamise võimaluste loomine, toetades iga õppuri võimetekohase tipptaseme saavutamist ning luues eeldused erialaõpingute jätkamiseks kutse- või kõrghariduses.

  (2) Kooli tegevused ülesande täitmiseks on õppetöö korraldamine huvihariduse õppekava alusel ning õppetööd toetavate algatuste elluviimine ja teenuste osutamine (sh kontserttegevus, seminarid, kursused jms).

  (3) Kool loob õppimisvõimalusi õppuritele, kelle elukohaks on rahvastikuregistri kohaselt Tartu linn. Lapsed ja noored, kelle elukohaks on muu omavalitsus, saavad õppimisvõimaluse vabade õppekohtade olemasolul juhul, kui omavalitsus, kus laps või noor rahvastikuregistri andmetel elab, hüvitab Tartu linnale õpilaskoha maksumuse (so asutuse tegevuskulu (personalikulu, majandamiskulu ja materiaalsete varade soetamise kulu) jagatud õppurite arvuga) või hüvitatakse õpilaskoha maksumus Tartu linnale muul viisil.

2. peatükk Õppekorraldus 

§ 4.   Õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 5.   Õppeperiood ja õppevaheajad

  Kooli õppeperiood ja õppevaheajad sõltuvad õppekavast. Õppeperioodi ja õppevaheajad kinnitab direktor.

§ 6.   Õpperühmade suurus ja moodustamine

  Kooli õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab õppenõukogu. Õpperühmad moodustab direktor.

§ 7.   Õppuri vastuvõtmine, väljaarvamine ja lõpetamine

  Õppuri vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise alused kehtestab õppenõukogu. Õppuri vastuvõtmise ja väljaarvamise kinnitab direktor.

§ 8.   Kooli direktor

  (1) Kooli juhib direktor.

  (2) Direktor:
  1) juhib Kooli, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ning Kooli tulemusliku tegutsemise ja arengu;
  2) vastutab Kooli üldseisundi, Kooli raha õigus- ja sihipärase ning otstarbeka kasutamise, Koolile kasutada antud linnavara heaperemeheliku majandamise, kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest;
  3) esindab Kooli ning teeb põhimääruses nimetatud tegevusvaldkonda arvestades Kooli ülesannete täitmiseks vajalikke toiminguid ning tehinguid;
  4) teeb ettepaneku Kooli töötajate koosseisu kinnitamiseks või kinnitab Kooli töötajate koosseisu, kui linnavalitsus on talle vastava volituse andnud;
  5) kinnitab Kooli töökorralduse reeglid;
  6) tagab Kooli tööohutuse ning töötervishoiu alaste nõuete täitmise;
  7) kinnitab Kooli töötajate ametijuhendid ning täidab töötajate suhtes tööandja ülesandeid;
  8) korraldab Kooli eelarvetaotluse koostamise ja tagab selle esitamise linnavalitsusele;
  9) korraldab Kooli arengukava koostamise ning tagab arengukava projekti esitamise linnavalitsusele;
  10) koostab iga kalendriaasta lõpus järgmise kalendriaasta tegevusplaani;
  11) tagab õigusaktidega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  12) täidab muid linnavalitsuse antud, oma ametikohast, käesolevast põhimäärusest ning õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 9.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu koguneb vähemalt iga õppeaasta algul, iga õppeperioodi lõpul ning pärast lõpueksamite sooritamist.

  (2) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse.

  (3) Õppenõukogu:
  1) arutab läbi ja kiidab heaks Kooli arengukava ja õppekava;
  2) õppeaasta lõpul arutab läbi Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja teeb Kooli direktorile ettepanekuid Kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
  3) määrab oma esindajad Kooli hoolekogu ja atesteerimiskomisjoni ning teiste moodustatavate kogude koosseisu;
  4) arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks;
  5) määrab kindlaks õpilaste hindamise, tunnustamise ja karistamise üldpõhimõtted ning otsustab nende rakendamise üle;
  6) otsustab õpilase üleviimise järgmisele õppeaastale või järgmisse astmesse;
  7) otsustab õpilase Koolist väljaarvamise;
  8) otsustab lõputunnistuse väljaandmise;
  9) täidab muid seaduses või käesolevas põhimääruses õppenõukogule pandud ülesandeid.

§ 10.   Hoolekogu töökord

  (1) Kooli hoolekogu moodustab Tartu Linnavalitsus.

  (2) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (3) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku vähemalt 2 korda aastas hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (4) Hoolekogu erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda vähemalt kolme hoolekogu liikme ettepanekul.

  (5) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt 50% + 1 hoolekogu liikmetest.

  (6) Hoolekogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustav hoolekogu esimehe hääl.

  (7) Hoolekogu poolt vastuvõetud otsused vormistatakse kirjalikult hoolekogu esimehe allkirjaga.

§ 101.   Kooli pedagoogi kvalifikatsiooninõuded ja ametijärgud

  (1) Kooli pedagoog peab omama erialast kutse- või kõrgharidust või kutsetunnistust.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuetele vastavatele kooli pedagoogidele võib lähtuvalt pedagoogi haridustasemest, tööstaažist või muust kooli jaoks olulisest tingimusest anda õpetaja, vanemõpetaja või meisterõpetaja ametijärgu ning ametijärkudest lähtuvalt maksta erinevat töötasu.
07.11.2023 10:53
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "käesoleva" Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 alusel.

  (3) Ametijärk omistatakse direktori kehtestatud korras kuni viieks aastaks.
[RT IV, 15.07.2020, 1 - jõust. 18.07.2020]

3. peatükk Lõppsätted 

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json