SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Maardu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.08.2017, 2

Isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 20.06.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 16 lõike 1, § 27 lõike 1, § 28, § 29 ning Maardu Linnavolikogu määruse 29.märts 2016 nr 54 „Maardu linna poolt korraldatavate sotsiaalteenuste osutamise kord“ § 1 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega sätestatakse isikliku abistaja teenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja kord.

§ 2.   Teenuse eesmärk

  Teenuse eesmärk on suurendada füüsilist kõrvalabi vajava puudega täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

§ 3.   Teenuse sisu ja tingimused

  (1) Isikliku abistaja teenuse sisuks on eelkõige täisealise puudega inimese abistamine nendes igapäevaelu tegevustes, milles inimene vajab tulenevalt oma puudest füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

  (2) Puudega isik peab ise olema võimeline vastu võtma oma elukorraldust puudutavaid otsuseid ning selgelt ja arusaadavalt oma vajadustest lähtuvalt juhendama teenuseosutajat asjaajamise korraldamisel.

  (3) Isikliku abistaja teenust ei tohi vahetult osutada isik:
  1) kes on teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane;
  2) kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga;
  3) kelle karistus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara.

§ 4.   Teenuse saaja

  (1) Teenust on õigus saada eelkõige sügava liikumis- või nägemispuudega täisealisel isikul, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Maardu linn.

  (2) Teenuse saajal on õigus valida teenust vahetult osutavat isikut (edaspidi abistaja). Vastava soovi esitamise korral aitab teenuse osutaja teenuse saajat abistaja leidmisel. Teenuse saajal on õigus enne abistaja kindlaksmääramist omavahelise sobivuse hindamiseks abistajaga kohtuda.

§ 5.   Teenuse taotlemine

  Teenuse taotlemiseks esitab taotleja või tema esindaja linnavalitsusele avalduse, millele lisab:
  1) oma arvamuse abistajaks sobiliku isiku kohta (selle olemasolul);
  2) Sotsiaalkindlustusameti kehtiva otsuse puude raskusastme määramise kohta (selle olemasolul);
  3) sotsiaalabi osakonnal on vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

§ 6.   Teenuse osutamise otsustamine

  (1) Teenuse osutamise otsustamiseks teeb linnavalitsuse hoolekandespetsialist kodukülastuse, mille käigus hinnatakse teenuse taotleja abivajadust ja selle mahtu

  (2) Linnavalitsus teeb otsuse teenuse osutamise või sellest keeldumise kohta 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse laekumisest.

  (3) Linnavalitsus teavitab teenuse osutamisest keeldumise otsusest teenuse taotlejat kirjalikult viie päeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

  (4) Teenuse osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse määra muutumisel viiakse läbi korduv hindamine.

§ 7.   Isikliku abistaja teenuse osutajad

  Isikliku abistaja teenuseid osutab Maardu Sotsiaalmaja (edaspidi sotsiaalmaja).

§ 8.   Teenuse osutamise lepingu sõlmimine

  (1) Teenuse osutamise aluseks on kolmepoolne kirjalik leping isiku, isikliku abistaja ja teenuse osutaja vahel.

  (2) Lepingusse märgitakse isikule osutatavate teenuste loetelu, teenuste osutamise maht, kestvus ja teenuse osutamise muud olulised tingimused.

§ 9.   Teenuse eest tasumine

  (1) Teenuse hinna kehtestab linnavalitsus.

  (2) Teenuse omaosaluse määra kehtestab linnavalitsus korraldusega.

§ 10.   Teenuse osutamise lõpetamine

  (1) Teenuse osutamine lõpetatakse:
  1) teenuse vajaduse lõppemisel;
  2) teenuse saaja avalduse alusel;
  3) teenuse saaja elama asumisel teise omavalitsusüksuse haldusterritooriumile;
  4) teenuse saaja elama asumisel hoolekandeasutusse.

  (2) Teenuse osutaja teatab teenuse saajale või tema esindajale lepingu lõpetamisest kirjalikult kolme tööpäeva jooksul arvates lepingu lõpetamist tingivate asjaolude teatavakssaamisest.

§ 11.   Järelevalve ja arvestuse pidamine

  Teenuse korraldamise ja teenuse üle arvestuse pidamise eest vastutab sotsiaalmaja juhataja.

§ 12.   Otsuste vaidlustamine

  Linnavalitsuse otsusega mittenõustumisel on abitaotlejal õigus pöörduda seaduses sätestatud korras vaidega Maardu Linnavalitsuse kaudu riikliku järelevalve teostaja poole.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.09.2017

Vladimir Arhipov
Linnapea

Tiiu-Ann Kaldma
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json