HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Maardu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.08.2017, 11

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 12.05.2016 nr 1
RT IV, 09.06.2016, 10
jõustumine 01.09.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.04.2017RT IV, 15.08.2017, 101.09.2017

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg-ga 2.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord (edaspidi kord) reguleerib Maardu linnale kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

  (2) Erivajadusega lapse lasteaia sobitus- või erirühma vastuvõtmisel ja sealt väljaarvamisel lähtutakse haridus- ja teadusministri määrusega sätestatud korrast.

§ 2.   Rühmad

  (1) Lasteasutuse direktor moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad (edaspidi rühmad). Liitrühmad moodustab lasteasutuse direktor lapsevanemate või eestkostjate (edaspidi vanem) ettepanekul ja linnavalitsuse nõusolekul.

  (2) Lasteaeda võetakse pooleteise kuni seitsmeaastane laps, kelle enda ja vähemalt ühe tema seadusliku esindaja elukoha andmetena on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Maardu linn, eelistades võimaluse korral lapsi, kelle sama pere teised lapsed käivad samas lasteaias.
[RT IV, 15.08.2017, 1 - jõust. 01.09.2017]

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda laps, kelle elukoht registri andmetel ei ole Maardu linn, eelistades esmajärjekorras Maardu linnaga piirnevates valdades elavaid lapsi, seejärel Maardu linnas töötavate vanemate lapsi.

  (4) Suveperioodiks kinnitab linnavalitsus valvelasteaia, kuhu võetakse laps vastu vanema taotluse alusel.

§ 3.   Taotluse esitamine

  (1) Lasteaiakoha saamiseks esitab vanem Maardu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) vormikohase taotluse ja erivajadusega lapse puhul nõustamiskomisjoni soovituse.

  (2) Laps kantakse lasteaiakoha taotlejate järjekorda, arvestades taotluse esitamise kuupäeva. Rühmade komplekteerimisel arvestatakse võimalusel lasteaiakoha soovimise kuupäeva.
[RT IV, 15.08.2017, 1 - jõust. 01.09.2017]

  (3) Valvelasteaias koha saamiseks esitab vanem vormikohase taotluse oma lasteasutuse direktorile hiljemalt 1. mail.

  (4) Arvestust lasteaiakoha taotluste üle peab linnavalitsus.

§ 4.   Lasteaeda vastuvõtmine ja rühmade komplekteerimine

  (1) Linnavalitsus edastab taotluste alusel koostatud esialgse nimekirja lasteaia direktorile hiljemalt 15. aprillil.
[RT IV, 15.08.2017, 1 - jõust. 01.09.2017]

  (2) Lapse lasteaeda vastuvõtmise otsustab direktor käskkirjaga.

  (3) Lasteaia direktor teavitab vanemat lasteaiakoha saamise otsusest taotluses märgitud kontaktidel hiljemalt 31. mail.

  (4) Lasteaia direktor sõlmib vanemaga lasteaiakoha kasutamise lepingu.

  (5) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaeda vastu õppeaasta kestel. Vabade kohtade puudumisel jääb laps koha taotlejate järjekorda.

  (6) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel informeerib vanem kirjalikult lasteaia direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, esitades vastavad dokumendid.

  (7) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel kohustub vanem tasuma igakuiselt lasteaia osalustasu ja toiduraha esitatud arve alusel.

  (8) Kui lapsel on ajutiselt vajadus lasteaia koha järele, võib lasteaed luua soovijale võimaluse saada osaajaline koht. Osaajaline koht on koht, mille laps võib saada kuni pooleks ajaks lasteaia lahtioleku ajast õppetegevusest osavõtuks. Osaajaliste laste arv ühes rühmas võib olla kuni kaks last. Osaajalise koha eest tasub vanem lasteaia osalustasu proportsionaalselt osavõetud ajaga.

  (9) Rühmad uueks õppeaastaks komplekteeritakse hiljemalt 31. augustil.

  (10) Valvelasteaias komplekteeritakse rühmad vanemate poolt õigeaegselt esitatud vormikohaste taotluste alusel.

§ 5.   Lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem taotluse lasteaia direktorile

  (2) Taotlus esitatakse hiljemalt viis tööpäeva enne lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise kuupäev.

  (3) Laps arvatakse lasteaiast välja lasteaia direktori käskkirjaga:
  1) vanema taotluse alusel;
  2) lapse koolikohustuse saabumisel, kui vanem pole taotlenud koolipikendust;
  3) lepingu lõppemisel;
  4) lapse etteteatamata puudumise korral üle ühe kuu;
  5) võlgnevuse tekkimisel üle kahe kuu kui vanem ei ole teavitanud lasteaia

  (4) Lapse lasteaiast väljaarvamisel on vanem kohustatud tasuma:
  1) toiduraha lasteaias viibitud päevade eest kuni lapse lasteaiast väljaarvamise päevani;
  2) osalustasu terve kuu eest, sõltumata lapse lasteaias viibimise päevade arvust väljaarvamise kuul.

§ 6.   Dokumendivormide kinnitamine

  Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab linnavalitsus.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 8.   Määruse jõustumine ja teavitamine

  (1) Määrus jõustub 1. septembril 2016.a.

  (2) Maardu Linnavalitsuse linnakantseleil teha määrus teatavaks lasteaedadele Sipsik, Rukkilill ja Rõõm ning avalikustada lapsevanematele Maardu veebilehel.

  (3) Lasteaedade Sipsik, Rukkilill ja Rõõm direktoritel teha määrus teatavaks oma lasteia lapsevanematele.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json