HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kohtla-Järve Lasteaia Tuvike põhimäärus

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.08.2017, 18

Kohtla-Järve Lasteaia Tuvike põhimäärus

Vastu võetud 08.08.2017 nr 32
jõustumine 01.09.2017

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ja Kohtla-Järve linna põhimääruse § 19 lõike 2 punkti 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Lasteasutuse nimetus ja liik

 (1) Lasteasutuse ametlik nimetus on Kohtla-Järve Lasteaed Tuvike (edaspidi lasteaed).

 (2) Lasteasutuse liik on lasteaed.

§ 2.  Lasteaia asukoht

 (1) Lasteaia asukohaks on Kohtla-Järve linn (edaspidi linn).

 (2) Lasteaia postiaadress on Mäe 7, 30621 Kohtla-Järve, Ida-Virumaa.

§ 3.  Õiguslik seisund

 (1) Lasteaed on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus.

 (2) Lasteaed juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 (3) Lasteaia kõrgemalseisvaks organiks on Kohtla-Järve Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

 (4) Lasteaed tegutseb valdkonna eest vastutava ministri poolt välja antud koolitusloa alusel.

 (5) Andmed lasteaia ja tema tegevusnäitajate kohta kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi.

§ 4.  Põhiülesanne

  Lasteaia põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:
 1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
 2) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

§ 5.  Teeninduspiirkond ja tööaeg

 (1) Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitab Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

 (2) Lasteaia lahtioleku aja otsustab linnavalitsus, lähtudes lasteaia hoolekogu ettepanekust.

§ 6.  Pitsat, sümboolika ja veebileht

 (1) Lasteaial on õigus kasutada oma nimetusega ning Kohtla-Järve linnavapi kujutisega pitsatit, oma sümboolikat ja blankette. Lasteaial on oma lipp.

 (2) Lasteaia e-post tuvike@kjlv.ee.

 (3) Lasteaia veebileht www.tuvike.eu.

§ 7.  Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Lasteaia põhimääruse kinnitab ja seda muudab linnavalitsus.

§ 8.  Struktuur ja rühmad

 (1) Lasteaia direktor (edaspidi direktor) moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühma või liitrühmad.

 (2) Lasteaia rühmad moodustab direktor vastavuses seadusega.

 (3) Liitrühma moodustamiseks võivad ettepaneku teha vanemad. Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.

 (4) Sobitusrühmade moodustamise otsustab lasteaia direktori ettepanekul linnavalitsus.

 (5) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on linnavalitsusel õigus laste arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga rühma kohta eraldi.

 (6) Direktoril on õigus vajadusel ajutiselt ühendada lasteaia rühmi suveperioodiks või muul ajal õppeaasta jooksul, järgides kehtivaid terviskaitse nõudeid.

2. peatükk Õppe- ja kasvatuskorraldus  

§ 9.  Õppe- ja kasvatuskorraldus

 (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 (2) Lasteaia õppekava koostamisest ja arendamisest võtavad osa lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid. Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

 (3) Lasteaia õppekavas esitatakse:
 1) lasteaia liik ja eripära;
 2) õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti;
 3) õppe- ja kasvatustegevuse korraldus, sealhulgas suveperioodil;
 4) lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted, sealhulgas korraldus;
 5) erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted, sealhulgas korraldus;
 6) vanematega koostöö põhimõtted, sealhulgas korraldus;
 7) õppekava uuendamise ja täiendamise kord.

 (4) Lasteaial on tegevuskava ja igal rühmal tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning paikkonna kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

 (5) Lasteaia õppekava läbinule väljastab lasteaed koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

§ 10.  Õppeaasta ja õppekeel

 (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil.

 (2) Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti õppekeelega rühmas eesti keeles ja vene õppekeelega rühmas vene keeles.

§ 11.  Lasteaeda vastuvõtt ja väljaarvamine

 (1) Direktor koostab tegutsevatesse rühmadesse vastuvõetavate laste nimekirjad lähtudes Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korrast.

 (2) Laste vastuvõtt ja nende väljaarvamine lasteaiast toimub vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

§ 12.  Kodukord

 (1) Kodukorra koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteaia hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 (2) Laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise meetmete rakendamise kord sätestatakse kodukorras.

 (3) Kodukord avalikustatakse lasteaia veebilehel ning luuakse ka muud võimalused sellega tutvumiseks.

§ 13.  Arengukava

 (1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga lasteaia arengukava, mis lähtub lasteaia sisehindamise tulemustest ja Kohtla-Järve linna arengukavast.

 (2) Arengukavas määratakse lasteaia arenduse põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise kord.

 (3) Arengukava kinnitab linnavalitsus.

§ 14.  Sisehindamine

 (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitades välja lasteaia tugevused ja parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse arengukava tegevuskava.

 (2) Lasteaia sisehindamise läbiviimise korra kehtestab direktor.

 (3) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul.

 (4) Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse hoolekoguga ja linnavalitsusega ning aruande kinnitab direktor.

3. peatükk Laste ja vanemate õigused ning kohustused  

§ 15.  Laste õigused

  Lastel on õigus:
 1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
 2) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 16.  Vanemate õigused

  Vanematel on õigus:
 1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal rühma päevakava järgides ning kokkuleppel rühma õpetajaga;
 2) saada lasteaia töötajatelt teavet lapse käitumise, arengu ja tervisliku seisundi kohta;
 3) nõuda lasteaias tingimuste loomist, mis tagavad laste elu ja tervise kaitse ning eale vastava arengu;
 4) teha ettepanekuid lasteaia töö täiustamiseks.

§ 17.  Vanemate kohustused

  Vanemad on kohustatud:
 1) tooma isiklikult lapse lasteaeda ja tulema lapsele õigeaegselt lasteaeda järele;
 2) kinni pidama lasteaia kodukorrast;
 3) tasuma õigeaegselt lapse toidukulu tasu ja osalustasu;
 4) teavitama lapse puudumise korral koheselt sellest lasteaia töötajaid.

4. peatükk Lasteaia personali õigused ja kohustused 

§ 18.  Personal

 (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

 (2) Personali koosseisu kinnitab linnavalitsus direktori taotluse alusel, lähtudes valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud lasteasutuse personali miinimumkoosseisudest.

 (3) Pedagoogide kvalifikatsioon peab vastama valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele.

 (4) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab ja ütleb üles direktor.

§ 19.  Konkursi korraldamine ja atesteerimine

 (1) Pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

 (2) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimise tingimused ja korra kinnitab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 20.  Personali õigused ja kohustused

 (1) Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite ja töökorralduse reeglitega, mis on kooskõlas kehtiva seadusandlusega.

 (2) Personalil on õigus osaleda lasteaia arendustegevuses, teha ettepanekuid direktorile töö paremaks korraldamiseks.

 (3) Personal on kohustatud andma teavet linnavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotisaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärtkohtlemise ohver.

 (4) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

 (5) Eesmärgiga tagada lastele turvaline kasvukeskkond lähtub lasteaia personali töökorraldus põhimõtetest, et kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, lasteaiarühmas kuni kümne lapse kohta.

 (6) Pedagoogid:
 1) loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteaias;
 2) nõustavad lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes;
 3) tagavad kehtiva õppekava, tegevus- ja päevakava järgimise ning täitmise.

 (7) Tervishoiutöötaja:
 1) jälgib laste tervist, lähtudes valdkonna eest vastutava ministri ja Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti;
 2) koostab valdkonna eest vastutava ministri määrusega lasteasutuse päevakavale kehtestatud nõuetele vastava lasteaia päevakava, mille kinnitab direktor;
 3) kontrollib laste toitlustamise vastavust valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud laste toitlustamise nõuetele;
 4) nõustab vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes.

 (8) Majandusjuhataja on materiaalselt vastutav töötaja, kes vastutab lasteaia majandamist tagavate ja õpetajaid abistavate töötajate töö korraldamise eest.

 (9) Teised töötajad:
 1) tagavad lasteaia majandusliku teenindamise;
 2) tagavad lasteaia vara säilimise;
 3) tagavad laste tervisliku ja häireteta toitlustamise;
 4) jälgivad lasteaia territooriumi, ruumide ja sisseseade seisukorda, töökaitse, tervisekaitse ja tuleohutuse vahendite korrasolekut.

5. peatükk Juhtimine 

§ 21.  Juhtimine

 (1) Lasteaia tegevust juhib direktor. Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab linnavalitsus. Direktori kinnitab ametisse linnavalitsus. Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles linnapea või tema volitatud ametiisik. Direktor on lasteasutuse seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

 (2) Direktor juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest kehtivatest õigusaktidest, ametijuhendist ning käesolevast põhimäärusest.

 (3) Direktori ülesanne on:
 1) tagada lasteaia tulemuslik töö ja sisekord;
 2) juhtida lasteaia õppe-, kasvatus-, tervishoiu-, majandus- ja finantstegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga;
 3) tagada lasteaia asjaajamises nõutava dokumentatsiooni nõuetekohane vormistamine ja säilitamine;
 4) tagada seaduste ja muude õigusaktide täitmine.

 (4) Direktor:
 1) tagab lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse vastavuse riiklikule õppekavale ja lasteaia õppekavale;
 2) tagab personalile ohutud töötingimused;
 3) on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees;
 4) täidab linnapea ja linnavalitsuse ametnike seaduslikke korraldusi;
 5) esitab õigeaegselt linnavalitsusse finantsilisi ja muid nõutavaid dokumente;
 6) sõlmib lasteaia nimel vajalikke lepinguid lasteaia kinnitatud eelarve raames;
 7) sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud lasteaia personaliga seadusega kehtestatud korras;
 8) kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse suuruse lasteaia hoolekogu otsuse alusel;
 9) esindab lasteaeda erivolitusteta ja teostab seaduses sätestatud üleannete täitmiseks tehinguid vastavalt kehtivale korrale;
 10) kutsub lasteaias kokku koosolekuid ja nõupidamisi;
 11) vastutab lasteaia vara säilimise ja sihipärase kasutamise eest ning rahaliste vahendite otstarbeka ja sihipärase kasutamise eest;
 12) annab oma pädevuse piires käskkirju;
 13) täidab teisi seadustega või seaduste alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

6. peatükk Pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu 

§ 22.  Pedagoogiline nõukogu

 (1) Pedagoogilise nõukogu tegevust korraldab ja juhib direktor.

 (2) Pedagoogilise nõukogu koosolekuid kutsutakse kokku vähemalt üks kord kvartalis.

 (3) Pedagoogiline nõukogu on alaliselt tegutsev organ.

 (4) Pedagoogilise nõukogu liikmeteks on kõik lasteaia pedagoogid. Pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning linnavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

 (5) Pedagoogiline nõukogu tegutseb direktori kinnitatud pedagoogilise nõukogu töökorra alusel.

§ 23.  Hoolekogu

 (1) Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

 (2) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

§ 24.  Hoolekogu pädevus

  Hoolekogu:
 1) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 2) kuulab ära direktori aruande õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 3) teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4) annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 5) osaleb oma esindaja kaudu direktori ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös.

§ 25.  Hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus

 (1) Lasteaia iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Hoolekogusse valitakse üks esindaja õpetajate hulgast pedagoogilise nõukogu koosolekul. Lisaks neile nimetab linnavalitsus hoolekogu koosseisu linna esindaja. Direktor esitab hoolekogu koosseisu linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates. Hoolekogu volitused kestavad kuni järgmise hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

 (2) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

7. peatükk Rahastamine, aruandlus ja järelevalve 

§ 26.  Vara ja rahastamine

 (1) Lasteaia valduses olev vara kuulub linna omandisse. Lasteaia valduses olevat linnavara kasutab lasteaed sihtotstarbeliselt põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmiseks. Lasteaia valduses oleva linnavara omandivormi muutmine ja linnale varaliste kohustuste võtmine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

 (2) Lasteaia raamatupidamist korraldab linnavalitsus tsentraliseeritult.

 (3) Lasteaia rahaliste vahendite ja vara kasutamist kontrollib linnavalitsus ja/või linnavolikogu revisjonikomisjon linna õigusaktides sätestatud korras.

 (4) Lasteaia eelarve koostatakse aastaks. Eelarve sihipärase kasutamise eest vastutab lasteaia direktor.

§ 27.  Asjaajamine ja aruandlus

 (1) Lasteaia asjaajamiskeel on eesti keel.

 (2) Asjaajamine lasteaias toimub vastavalt lasteaia asjaajamise korrale, mille kinnitab direktor.

 (3) Lasteaia tegevuseks vajalik dokumentatsioon vormistatakse õigusaktidega kehtestatud korras. Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

 (4) Lasteaia ülesannete täitmist kontrollib linnavalitsus.

 (5) Aruanded lasteaia tegevuse kohta esitab lasteaia direktor õigusaktidega sätestatud korras ja ulatuses.

§ 28.  Järelevalve

 (1) Haldusjärelevalvet lasteaia tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium eesmärgiga tagada alushariduse kättesaadavus ja sellele võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus.

 (2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja direktori tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

8. peatükk Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 29.  Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine toimub koolieelse lasteasutuse seadusega sätestatud alustel.

 (2) Lasteaia ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu ning korraldab linnavalitsus. Lasteasutuse ümberkorraldamise või ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, lasteaeda ja vanemaid (eestkostjaid, hooldajaid) vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

 (3) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab linnavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

 (4) Tegevust lõpetav lasteaed kooskõlastab varalised tehingud likvideerimis- komisjoniga tegevuse lõpetamise otsuse tegemise päevast kuni komisjoni töö lõpetamiseni. Lasteaia asjaajamine antakse üle vastavalt kehtivale korrale.

9. peatükk Rakendussätted 

§ 30.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2017. a.

Ljudmila Jantšenko
linnapea

Anna Generalova
linnasekretär