Teksti suurus:

Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidukulu hüvitamise kord Lääneranna vallas

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.08.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.08.2023, 10

Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidukulu hüvitamise kord Lääneranna vallas

Vastu võetud 10.08.2023 nr 56

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord (edaspidi kord) reguleerib rahvastikuregistri andmetel Lääneranna vallas elavatele ja Lääneranna valla peetavates koolides statsionaarses õppevormis põhi- ja keskharidust omandavatele õpilastele õpilastranspordi korraldamist ja sõidukulude hüvitamist sõiduks haridusasutusse (edaspidi kool) ja tagasi.

  (2) Erandkorras hüvitatakse sõidukulud õpilastele, kellel tulenevalt hariduslikust erivajadusest või muust objektiivsest põhjusest tingituna ei ole võimalik omandada haridust Lääneranna valla peetavas koolis.

  (3) Sõidukulud hüvitatakse õppetöö perioodil. Täiendava õppetöö korral on hüvitise saamiseks vajalik lisaavaldus koos koolipoolse kinnitusega täiendava õppetöö toimumise kohta.

§ 2.   Õpilaste transpordi korraldamine

  (1) Õpilaste transport kooli ja tagasi korraldatakse:
  1) ühistranspordiga maakonnasisestel liinidel;
  2) vallasiseste õpilasliinidega;
  3) ühistranspordiga maakonnavälistel liinidel, kui ei ole võimalik kasutada õpilasliini või maakonnasisest liini;
  4) isikliku sõiduauto kasutamisega tehtud kulutuste hüvitamisega.

  (2) Õpilaste transpordi korraldamisega seotud muud juhud otsustab Lääneranna Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 3.   Õpilastranspordi korraldus vallasisestel õpilasliinidel

  (1) Õpilasliini kasutamist võimaldatakse õpilasele, kellel sõiduks kooli ja tagasi puudub sobiv ühistransport.

  (2) Õpilastransporti vallasisestel õpilasliinidel korraldab vallavalitsus:
  1) teostades õpilasvedu valla transpordivahendiga;
  2) sõlmides liini teenindavate vedajatega veolepingud lähtudes õigusaktidest.

  (3) Õpilasliinide sõiduplaanid vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas enne õppeaasta algust. Vajadusel sõiduplaane muudetakse õppeaasta jooksul. Sõiduplaanid avalikustatakse Lääneranna valla koolide ja Lääneranna valla veebilehel ning valla ajalehes.

§ 4.   Õpilastranspordi korraldus ühistranspordiga ja sõidukulude hüvitamine

  (1) Õpilasele, kellel ei ole võimalik kasutada kooli ja sealt tagasi sõiduks õpilasliini või maakonnaliini, tagatakse tasuta sõit maakonnaülestel ühistranspordiliinidel.

  (2) Maakonnaüleseid ühistranspordiliine kasutavatele õpilastele hüvitatakse sõidukulud sõidupiletite alusel.

  (3) Sõidupiletite alusel kuulub hüvitamisele igal koolipäeval üks sõit kooli ja tagasi.

  (4) Sõidupiletite kulu hüvitatakse õpilase vanema või õpilase seadusliku esindaja poolt esitatud taotluse alusel. Sõidupiletil peab olema selgesti loetav marsruut, kuupäev ja sõidupileti hind. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

  (5) Sõidupiletite hüvitamise taotlus ja kuludokumendid esitatakse eelneva kalendrikuu kohta järgmise kalendrikuu 10. kuupäevaks.

  (6) Vallavalitsuse vastutav ametnik vaatab taotluse läbi 14 päeva jooksul arvates viimase nõuetekohase dokumendi laekumisest. Otsuse hüvitise saamiseks kinnitab vallavalitsus korraldusega.

§ 5.   Sõidukulude hüvitamine isikliku sõiduauto kasutamisel

  (1) Isikliku sõiduauto kasutamise sõidukulud hüvitatakse õpilasliini või ühistranspordiliini puudumisel:
  1) koolivälise nõustamismeeskonna soovitusega hariduslike erivajadustega õpilastele;
  2) sõiduks kooli ja tagasi või õpilasliini või ühistranspordi väljumispeatuseni ja tagasi, kui õpilase koolitee kooli või sinna suunduva bussi peatusesse on pikem kui 3 kilomeetrit (õpilasliini või ühistranspordi peatuseni on enam kui 3 km).

  (2) Isikliku sõiduauto kasutamise sõidukulude hüvitamiseks esitab õpilase vanem või õpilase seaduslik esindaja kirjaliku avalduse vallavalitsusele, milles märgitakse õpilase nimi, õppeasutus, marsruut, hüvitise taotlemise periood ja põhjus.

  (3) Isikliku sõiduauto kasutamise sõidukulude hüvitamise või selles keeldumise otsuse teeb vallavalitsus korraldusega märkides ära isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise saamise tingimused.

  (4) Õigustatud isik esitab hüvitise väljamaksmiseks vallavalitsusele taotluse. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

  (5) Väljamakse taotlus esitatakse eelneva kalendrikuu kohta järgmise kalendrikuu 10. kuupäevaks.

  (6) Vallavalitsuse vastutav ametnik vaatab taotluse läbi 14 päeva jooksul arvates viimase nõuetekohase dokumendi laekumisest. Otsuse sõidukulu hüvitamiseks kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (7) ) Isikliku sõiduauto kasutamise sõidukulude hüvitise aluseks oleva sõidukilomeetri hinna kehtestab vallavalitsus.

  (8) Õigustatud isik on kohustatud vallavalitsust viivitamatult informeerima käesolevas paragrahvis toodud isikliku sõiduauto kasutamise kulu hüvitamise aluseks olevate asjaolude muutumisest.

§ 6.   Sõidukulu hüvitamata jätmine

  Sõidukulud võib jätta hüvitamata või hüvitada osaliselt, kui selgub, et:
  1) õpilane ei ole kasutanud transporti kooli ja koju sõiduks või taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) õpilase elukohajärgsest asulast on vallavalitsuse poolt organiseeritud õpilastransport;
  3) riigi või omavalitsuse õigusaktiga on tagatud tasuta sõit vastavasse kooli ja koolist koju.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Lääneranna Vallavolikogu 13.05.2021 määrus nr 115 „Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json