Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kohaliku omaalgatuse ja vabaühenduste toetamise kord Luunja vallas

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.09.2022
Avaldamismärge:RT IV, 15.09.2015, 6

Kohaliku omaalgatuse ja vabaühenduste toetamise kord Luunja vallas

Vastu võetud 27.08.2015 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kohaliku omaalgatuse ja vabaühenduste toetamise kord Luunja vallas sätestab:
  1) Luunja valla eelarvest sportlikuks, kultuuriliseks ja mittetulunduslikuks tegevuseks vahendite taotlemise, taotluste menetlemise ja aruandluse korra Luunja vallas tegutsevatele vabaühendustele;
  2) Luunja valla eelarvest kohaliku omaalgatuse toetuseks rahaliste vahendite eraldamist konkursi korras esitatud projektidele.

  (2) Tegevustoetuse taotleja tegevus peab toimuma Luunja valla elanike huvides.

§ 2.   Mõisted

  (1) Vabaühendus käesoleva määruse tähenduses on mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud mittetulundusühing või sihtasutus.

  (2) Tegevustoetus käesoleva määruse tähenduses on taotlejale eraldatavad rahalised vahendid tegevuskulude katmiseks (sh telefoni-, kütuse-, kommunaalkulud jms), valla elanikele suunatud regulaarsete mittetulunduslike teenuste pakkumiseks või valla elanikele suunatud regulaarsete mittetulunduslike ühisürituste korraldamiseks.

  (3) Taotleja on vabaühendus või eraisik, kes esitab taotluse tegevustoetuse või projektitoetuse saamiseks.

1. osa LUUNJA VALLA OMAALGATUSLIKE PROJEKTIDE KONKURSI LÄBIVIIMINE 

§ 3.   Eesmärk

  (1) Konkursi eesmärk on valla elanike omaalgatuse ja aktiivsuse tõstmine, kohaliku elu arendamine ning kultuuri- ja spordielu edendamine Luunja vallas. Rahastatavad projektid peavad olema seotud Luunja vallaga, kaasama kohalikke elanikke või olema suunatud kohalikele elanikele, toetama kohalikku omaalgatust ning võimalusel tuginema valla ja/või külade arengukavadele.

  (2) Projektitaotlused vaadatakse läbi vähemalt kaks korda aastas. Projektitaotluste esitamise tähtajad kehtestab vallavalitsus hiljemalt taotlemisele eelneva kalendriaasta 31. detsembriks ning avalikustab need taotluste esitamise aasta jaanuaris ja vähemalt 30 päeva enne taotluste esitamise tähtaegasid valla veebilehel ja infolehes Kodu Uudised. Konkursifondi maht jagatakse taotlusvoorude vahel proportsionaalselt. Eraldatud toetuste kasutamise maksimaalne tähtaeg on kaksteist kuud alates lepingu sõlmimisest.

  (3) Konkursi raames ei toetata taotleja tegevusega seotud püsikulude ja töötasude katmist.

  (4) Konkursifondi üldmahu kehtestab volikogu läbi vallaeelarve.

  (5) Eraldatavate projektitoetuste maksimaalne maht ühe projekti kohta on 10% aastase konkursifondi mahust.

§ 4.   Konkursi läbiviimine

  (1) Konkursi viib läbi vallavolikogu kultuuri-ja spordikomisjon.

  (2) Komisjoni ülesanneteks on:
  1) konkursi väljakuulutamine valla infolehes ja valla veebilehel;
  2) taotlejate informeerimine ja nõustamine;
  3) taotluste menetlemine;
  4) rahastamisettepanekute esitamine vallavalitsusele.

  (3) Komisjonil on õigus teha vallavalitsusele põhjendatud ettepanek jätta osa konkursifondi mahust kasutamata.

§ 5.   Taotluste esitamine, nõuded ja hindamine

  (1) Taotlusi võivad esitada Luunja vallas elavad ja tegutsevad füüsilised isikud ning vabaühendused, välja arvatud valla hallatavad asutused ja nende töötajad oma põhitegevuse ja -tööga seotud tegevuste elluviimiseks ning valla eelarvest juba rahastatavate tegevuste teostamiseks.

  (2) Projekti rahastamise taotlemiseks tuleb täita taotlusankeet volikogu poolt kehtestatud vormil.

  (3) Taotlused esitatakse vallavalitsusele.

  (4) Omaosalus ja teiste katteallikate kaasamine ei ole kohustuslik.

  (5) Taotluste hindamisel arvestab komisjon:
  1) vastavust konkursi eesmärkidele;
  2) tegevuste ja eelarve realistlikkust ja otstarbekust.

§ 6.   Taotluste menetlemine, projektide rahastamine ja aruandlus

  (1) Komisjon teeb kahe nädala jooksul peale taotluste esitamise tähtaega vallavalitsusele põhjendatud ettepanekud taotluste rahastamise või mitterahastamise kohta. Komisjonil on õigus kooskõlastatult taotlejatega teha ettepanekuid taotluste osaliseks rahastamiseks erinevate projektide raames planeeritud tegevuste ühildamiseks ja/või toimumisaja muutmiseks.

  (2) Projektide rahastamise otsustab vallavalitsus ühe nädala jooksul peale komisjonilt ettepanekute saamist ja informeerib kõiki taotlejaid otsusest kirjalikku taasesitamist võimaldaval kujul ühe nädala jooksul peale otsuse tegemist. Mitterahastatud taotluste puhul lisatakse põhjendus.

  (3) Vallavalitsus avalikustab konkursi tulemused, sh taotlejad, projektide nimed ja eraldatud summad, valla veebilehel ja infolehes Kodu Uudised kahe kuu jooksul peale otsuste tegemist.

  (4) Rahastamisele kuuluvate projektide taotlejatega sõlmib vallavalitsus lepingu volikogu poolt kehtestatud vormil ja korraldab kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle.

  (5) Toetuse saaja on kohustatud koheselt teavitama vallavalitsust projekti elluviimist takistavate asjaolude ilmnemisest ja tegema omapoolsed ettepanekud olukorra lahendamiseks.

  (6) Toetuse saaja on kohustatud esitama projekti lõpparuande volikogu poolt kehtestatud vormil ühe kuu jooksul peale projekti lõppu.

  (7) Raha mittesihipärase kasutamise või valeandmete esitamise korral on vallavalitsusel õigus taotlejalt saadud raha tagasi nõuda.

2. osa LUUNJA VALLA EELARVEST TEGEVUSTOETUSE TAOTLEMINE VABAÜHENDUSTELE 

§ 7.   Tegevustoetuse taotlemine

  (1) Tegevustoetust saavad taotleda Luunja vallas tegutsevad vabaühendused.

  (2) Tegevustoetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus vallavolikogu kehtestatud vormil Luunja vallavalitsusele 31. oktoobriks.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid selgitusi ja lisadokumente.

  (4) Tegevustoetust taotletakse taotlemisele järgneva aasta tegevuste korraldamiseks:
  1) igapäevase tegevuse toetamiseks - ruumide majandamiskulu, sidekulu, transpordikulu jms;
  2) traditsiooniliste (vähemalt kaks korda toimunud) avalikkusele või vabaühenduse liikmeskonnale suunatud ürituste ja/või koolituste korraldamiskuludeks.

  (5) Tegevustoetust ei saa taotleda:
  1) vallavalitsuse hallatava asutuse või osa töötajatest moodustatud vabaühendused, kui asutuse või selle osa ja vabaühenduse põhieesmärgid ja -tegevused langevad kokku;
  2) valla eelarvest juba rahastatavate tegevuste teostamiseks;
  3) ettevõtlusega konkureerivateks tegevusteks.

§ 8.   Tegevustoetuse eraldamine

  (1) Taotlused vaatab läbi vallavalitsus ja teeb vallavolikogule ettepaneku toetuste üldmahu määramiseks, mis kinnitatakse valla eelarvega.

  (2) Taotlejat teavitatakse tegevustoetuse eraldamisest või mitteeraldamisest kirjalikku taasesitamist võimaldaval kujul 5 tööpäeva jooksul peale eelarve kinnitamist.

  (3) Vallavalitsus sõlmib tegevustoetuse saajaga lepingu volikogu kehtestatud vormil 10 tööpäeva jooksul peale tegevustoetuse eraldamise otsuse tegemist. Kui taotleja on saanud toetuse saamise aastale eelnenud kalendriaastal tegevustoetust, tuleb tal enne lepingu sõlmimist esitada käesoleva korra § 9 lg 1 kirjeldatud toetuse kasutamise aruanne.

§ 9.   Aruande esitamine

  (1) Tegevustoetuse saaja esitab vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta volikogu kehtestatud vormil hiljemalt toetuse saamisele järgneva aasta 20. jaanuariks.

  (2) Aruande tähtajaks esitamata jätmise korral või tegevustoetuse mittesihipärasel kasutamisel ei eraldata uut tegevustoetust toetuse saamisele järgneval kalendriaastal.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse saajalt vajadusel kirjalikke selgitusi ja lisadokumente.

  (4) Tegevustoetuse mittesihipärasel kasutamisel on vallavalitsusel õigus toetus tagasi nõuda.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Luunja vallavolikogu 27. okroobri 2011. a määrus nr 30 „Luunja valla omaalgatuslike projektide konkursi läbiviimise korra kinnitamine“.

  (2) Määruet rakendatakse alates 01.10.2015.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Radž Sauk
Volikogu esimees

Lisa 1 Luunja valla omaalgatuslike projektide konkursi taotluse vorm

Lisa 2 Omaalgatuse toetuse leping

Lisa 3 Luunja valla omaalgatuslike projektide konkursi projekti aruande vorm

Lisa 4 Luunja valla tegevustoetuse taotluse vorm

Lisa 5 Tegevustoetuse leping

Lisa 6 Luunja valla tegevustoetuse kasutamise aruande vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json