HaridusKool

Teksti suurus:

Sindi Gümnaasiumi arengukava kinnitamise ja täitmise aruandmise kord

Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 15.09.2015, 17

Sindi Gümnaasiumi arengukava kinnitamise ja täitmise aruandmise kord

Vastu võetud 10.09.2015 nr 29

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 alusel

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Sindi Gümnaasiumi (edaspidi kool) arengukava kinnitamise ning muutmise kord.

§ 2.   Kooli arengukava

  Kool koostab koostöös hoolekogu, õppenõukoguga, õpilasesindusega ning ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli arengukava projekti, milles määratakse:
  1) kooliarenduse eesmärgid, valdkonnad ja põhisuunad, sealhulgas turvalisuse tagamine koolis;
  2) tegevuskava.

§ 3.   Arengukava kinnitamine ja muutmine

  (1) Arengukava kinnitab Sindi Linnavolikogu (edaspidi volikogu) ja kooli direktor annab selle täitmisest aru volikogule arengukavaga hõlmatud perioodi lõppemisel viimase õppeaasta 1. septembriks. Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule, mille kohta lisatakse arengukavale nimetatud organite otsused.

  (2) Kooli arengukava kinnitab ja muudab volikogu direktori poolt esitatud taotluse ning kooli hoolekogu, õppenõukogu ja õpilasesinduse arvamuse alusel. Direktor esitab taotluse arengukava kinnitamiseks volikogule hiljemalt kaks kuud enne kehtiva arengukava perioodi lõppu.

  (3) Volikogu kinnitab kooli arengukava, kui see ei ole vastuolus kehtiva seadusandlusega, regionaalse ja linna arengukava suundade ja seisukohtadega.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Asi
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json