KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Korrakaitseseaduse §-s 56 nimetatud ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamise ning saastamise loa andmise pädevuse delegeerimine Tallinna linna ametiasutustele

Korrakaitseseaduse §-s 56 nimetatud ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamise ning saastamise loa andmise pädevuse delegeerimine Tallinna linna ametiasutustele - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.09.2016, 4

Korrakaitseseaduse §-s 56 nimetatud ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamise ning saastamise loa andmise pädevuse delegeerimine Tallinna linna ametiasutustele

Vastu võetud 08.09.2016 nr 23

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 56 lg 3 p 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 alusel.

§ 1.   Loa andmise pädevus

  Korrakaitseseaduse § 56 lõike 3 punktis 2 nimetatud loa andmise pädevus on järgmistel ametiasutustel (edaspidi ka asutus):
  1) Tallinna Kommunaalametil magistraaltänavate ja juurdepääsuteede ning nendel asuvate rajatiste ehitus-, remont- ja kaevetöödeks; põhitänavate, jaotustänavate, jalg- ja jalgrattateede ning kõnniteede ja nendel asuvate rajatiste puhastustöödeks;
  2) linnaosa valitsusel asjaomase linnaosa haldusterritooriumil asuvate, linna omandis olevate juurdepääsuteede ja nendel asuvate rajatiste puhastustöödeks; eramaal tehtavateks ehitus-, remont- ja puhastustöödeks (sh kaevetöödeks), välja arvatud Tallinna Kommunaalameti hooldatavatel tänavatel; filmi- ja videovõteteks ning sellega kaasneva müra ja valgusefektide tekitamiseks;
  3) Tallinna Transpordiametil teekattemärgistuse ja liikluskorraldusvahendite paigaldamiseks ja hoolduseks.

§ 2.   Loa taotlemine

  Loa saamiseks tuleb asutusele esitada kirjalik taotlus, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) taotleja andmed;
  2) töö teostamise koht;
  3) töö kirjeldus;
  4) töö teostamise ajavahemik;
  5) kontaktisiku andmed;
  6) ülemäärase müra või valgusefektide tekitamise vajaduse põhjendus;
  7) muid andmeid, mida nõuab asutus.

§ 3.   Loa taotluse menetlemine

  Asutus annab põhjendatud loa või põhjendab selle andmata jätmist kolme tööpäeva jooksul taotluse saamisest.

§ 4.   Määruse muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruses nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 7 senine tekst loetakse lõikeks 1;
  2) paragrahvi 7 täiendatakse teise lõikega järgmises sõnastuses:

„(2) Avaliku ürituse korraldamisel loetakse ürituse luba korrakaitseseaduse § 56 lõike 3 punktis 2 nimetatud loaks.".Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json