HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tori Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.09.2020, 3

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 03.06.2020 nr 8
RT IV, 09.06.2020, 7
jõustumine 12.06.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.09.2020RT IV, 15.09.2020, 118.09.2020

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tori valla laste koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteaed) vastuvõtu ja sealt väljaarvamise ning lasteaia koha (edaspidi koha) kasutamise kord ning erisused Pärnu Raja Lasteaeda vastuvõtmisel.

§ 2.   Lasteaeda vastuvõtmise tingimused

  (1) Lasteaeda võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastased lapsed, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tori vald, eelistades võimaluse korral lapsi, kelle samas elukohas elavate sama pere teised lapsed käivad samas lasteaias.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsed, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Tori vald, eelistades esmajärjekorras Tori vallas elavate vanemate lapsi, seejärel Tori vallas töötavate vanemate lapsi.

  (3) Erivajadusega lapse lasteaia sobitus- ja erirühma vastuvõtmine ning sealt väljaarvamine toimub valdkonna eest vastutava ministri määrusega sätestatud korras.

  (4) Erandkorras võib last lasteaeda vastu võtta Tori valla sotsiaalosakonna avalduse alusel.

§ 3.   Avalduse esitamine ja lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lasteaeda koha saamiseks esitab vanem lasteaia direktorile vormikohase avalduse (Lisa 1).

  (2) Laps arvatakse koha taotlejate järjekorda arvestades avalduse esitamise kuupäeva.

  (3) Avalduste rahuldamine toimub nende esitamise järjekorras.

  (4) Arvestust koha taotlemise järjekorra üle peab lasteaia direktor.

  (5) Lapse lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise kinnitab direktor käskkirjaga.

  (6) Lasteaia direktor teavitab vanemat koha saamise otsusest avaldusel märgitud kontaktidel hiljemalt 31. mail, vaba koha olemasolul esimesel võimalusel.

  (7) Lapsevanem teavitab lasteaia direktorit kahe nädala jooksul peale teate saamist lapse koha kasutamise alustamisest.

  (8) Laps arvatakse koha taotlejate järjekorrast välja kui lapsevanem ei ole kinnitanud lasteaia direktorile lapse koha kasutamise alustamisest ja lasteaia direktor ei ole vanemaga kontakti saanud.

  (9) Juhul kui lapsele ei ole võimalik tagada kohta lapsevanema poolt soovitud Tori valla munitsipaallasteaias, teavitab lasteaia direktor lapsevanemat võimalusest kasutada lapsehoiuteenust või eralasteaiateenust. Kui lapsevanem keeldub lapsehoiu- või eralasteaiateenusest, tagatakse lasteaia koht selles Tori valla munitsipaallasteaias, kus on vaba koht.
[RT IV, 15.09.2020, 1 - jõust. 18.09.2020]

§ 4.   Suverühm ja suverühma vastuvõtmise tingimused juulikuus

  (1) Ajavahemikul 1. juulist kuni 31. juulini avatakse Tori Vallavalitsuse korraldusega lasteaedades suverühmad.

  (2) Suverühma võetakse vastu kõik Tori valla lasteaedades käivad lapsed, kelle vanemad on selleks soovi avaldanud.

  (3) Suverühma koha saamiseks esitab vanem avalduse lasteaia direktorile hiljemalt 15. märtsiks.

§ 5.   Koht lasteaia rühmas

  (1) Lasteaias võib kohta kasutada täis- või osaajalisena.

  (2) Osaajalist kohta saab laps kasutada direktoriga kokkulepitud aegadel ja tingimustel.

  (3) Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele koolikohustuse edasilükkamise korral aasta võrra esitab vanem avalduse lasteaia direktorile hiljemalt 15. aprilliks.

§ 6.   Lasteaia rühmade komplekteerimine

  (1) Lasteaia rühmad ja laste kohtade arvu rühmades uueks õppeaastaks esitab direktor Tori Vallavalitsusele kinnitamiseks hiljemalt 15. aprilliks.

  (2) Kohad uueks õppeaastaks komplekteeritakse hiljemalt 30. aprilliks.

  (3) Suverühmad komplekteeritakse hiljemalt 1. maiks.

  (4) Suvekuudeks (juuni, juuli, august) komplekteeritakse rühmad vastavalt laste arvule lasteaias hiljemalt 15. maiks.

§ 7.   Lasteaiast väljaarvamine

  Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja järgmistel juhtudel:
  1) vanema vormikohase avalduse alusel (Lisa 2);
  2) lapse kooli minekul, kui vanem pole taotlenud koolipikendust.

§ 8.   Erisused Pärnu Raja Lasteaeda vastuvõtmisel

  (1) Pärnu Raja Lasteaeda vastvõtmise tingimused, koha kasutamine ja väljaarvamine on reguleeritud Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise korras.

  (2) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise taotlemise ja vastuvõtmise kohta peetakse Pärnu haridusteenuste haldamissüsteemis ARNO (edaspidi ARNO).

  (3) Lapsele lasteaiakoha taotlemiseks, muutmiseks, tühistamiseks ja lõpetamiseks esitab vanem vastava taotluse ARNOs.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lisa 1 Tori valla koolieelsesse lasteasutusse koha taotlemise avaldus

Lisa 2 Tori valla koolieelsest lasteasutusest väljaarvamise avaldus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json