HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 15.09.2021, 7

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 21.06.2018 nr 25
RT IV, 05.07.2018, 19
jõustumine 01.08.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.10.2020RT IV, 21.10.2020, 724.10.2020
09.09.2021RT IV, 15.09.2021, 218.09.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lääneranna valla eelarvest huvihariduse ja huviringide (edaspidi koos huvitegevus) toetamise kord üldhariduskoolis õppivatele rahvastikuregistri andmetel Lääneranna vallas (edaspidi vald) elavatele 5-19 aastastele noortele (edaspidi õppur).

§ 2.   Toetusega hüvitatavad kulud

  Huvihariduse ja huvitegevuse toetusega hüvitatakse:
  1) Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud Lääneranna vallale mittekuuluvate munitsipaalhuvikoolide või erahuvikoolide (edaspidi koos huvikool) õppekoha tegevuskulu;
  2) huvitegevuses osalemiseks vajalik transpordikulu;
  3) huvitegevusega seotud võistluste või konkursside osalustasu ja transpordikulu;
  4) huvitegevuses osalemisega seotud muud kulud.

§ 3.   Huvitegevuse toetamise tingimused

  Vald hüvitab huvitegevuse kuludest:
  1) õppuri seadusliku esindaja poolt valitud ühe huvikooli õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse maksimaalselt:

a) munitsipaalhuvikooli pidaja kirjalikult teatatud õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus;
b) erahuvikooli puhul õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus kuid mitte rohkem kui Lääneranna valla hallatavate huvikoolide keskmine õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus;
  2) transpordikulu huvitegevuse asukohta saamiseks määraga 0,1 eurot/kilomeeter, kuid mitte rohkem kui 50 eurot kuus;
  3) huvitegevusega seotud võistluse või konkursi osalustasu ja transpordikulu kuni 100% ulatuses kuni kahel korral aastas, kuid mitte rohkem kui 300 eurot õppuri kohta aastas;
  4) huvitegevuses osalemisega seotud muud kulud kuni 75% ulatuses taotluses märgitud summast, kuid mitte rohkem kui 100 eurot aastas õppuri kohta.
[RT IV, 15.09.2021, 2 - jõust. 18.09.2021]

§ 4.   Kulude hüvitamise ulatus

  Vald hüvitab huvitegevuse kuludest:
  1) õppuri seadusliku esindaja poolt valitud ühe huvikooli õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kuni 100% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 130 eurot õppuri kohta kuus;
  2) transpordikulu huvitegevuse asukohta saamiseks hüvitatakse määraga 0,1 eurot/kilomeeter, kuid mitte rohkem kui 50 eurot kuus;
  3) huvitegevusega seotud võistluse või konkursi osalustasu ja transpordikulu hüvitatakse kuni 100% ulatuses kuni kahel korral aastas, kuid mitte rohkem kui 300 eurot õppuri kohta aastas;
  4) huvitegevuses osalemisega seotud muud kulud hüvitatakse kuni 75% ulatuses taotluses märgitud summast, kuid mitte rohkem kui 100 eurot aastas õppuri kohta.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab õppuri seaduslik esindaja Lääneranna Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) taotluse.

  (2) Taotluses märgitakse õppuri ja tema seadusliku esindaja andmed (nimi, kontaktandmed), huvitegevuse nimetus, taotletava toetuse suurus ja kulu liik. Toetuse saaja rekvisiidid.

§ 6.   Toetuse määramine

  (1)
[Kehtetu - RT IV, 15.09.2021, 2 - jõust. 18.09.2021, rakendatakse 01.09.2021]

  (2)
[Kehtetu - RT IV, 15.09.2021, 2 - jõust. 18.09.2021,rakendatakse 01.09.2021]

  (3) Otsuse toetuse määramise, osalise määramise või mittemääramise kohta teeb vallavalitsus nõuetekohase taotluse saamisest 30 päeva jooksul.

  (4) Õppurile huvikooli tegevuskulu toetuse määramisel, esitab vallavalitsus vastavasisulise garantiikirja huvikoolile. Toetus kantakse huvikoolile nende poolt esitatud arvete alusel.

§ 7.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida õppuri osalemist huvikoolis.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse saajalt teavet ja muude dokumentide esitamist toetuse kasutamise kohta.

  (3) Toetuse saaja kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul, edastama vallavalitsusele info huvikoolis osalemise katkestamise või muu toetuse saamise aluste äralangemise kohta.

  (4) Käesoleva määruse sätete rikkumise korral, valeandmete esitamisel või toetuse määramise aluste äralangemisest teatamata jätmisel on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

§ 8.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. augustil 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json