HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 15.09.2021, 9

Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord

Vastu võetud 13.05.2021 nr 115
RT IV, 19.05.2021, 2
jõustumine 01.09.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.09.2021RT IV, 15.09.2021, 418.09.2021, rakendatakse alates 01.09.2021

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8 ning sotsiaalministri 27. märtsi 2001 määruse nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Määruse eesmärk on hüvitada Lääneranna vallas elavate õpilaste kooli ja koolist koju sõiduks vajaliku isikliku sõiduauto kasutamise kulud.

§ 2.   Isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitise määramine ja maksmine

  (1) Isikliku sõiduauto kasutamise kulu sõiduks elukohajärgsesse üldhariduskooli või ühistranspordi lähima peatuseni ja tagasi (edaspidi sõidukulu) hüvitatakse õpilase seaduslikule esindajale, kui õpilase koolitee Lääneranna vallas asuvasse üldhariduskooli suunduva bussi peatusesse on pikem kui 3 kilomeetrit (ühistranspordi peatuseni on enam kui 3 km) ning kellel ei ole võimalik kasutada ühistransporti.
[RT IV, 15.09.2021, 4 - jõust. 18.09.2021, rakendatakse alates 01.09.2021]

  (2) Sõidukulu hüvitamiseks esitab õpilase seaduslik esindaja hüvitise taotluse üks kord õppeaastas, 10. septembriks. Taotluses märgitakse õpilase nimi, õppeasutus, marsruut, hüvitise taotlemise periood ja põhjus sõidukulu hüvitamiseks. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus. Põhjendatud juhtudel võib taotluse esitada ka õppeaasta jooksul.

  (3) Vallavalitsuse finantsosakonna vastutav ametnik vaatab taotluse läbi 14 päeva jooksul arvates viimase nõuetekohase dokumendi laekumisest. Otsuse sõidukulu hüvitamiseks kinnitab vallavalitsus korraldusega. Vajadusel võib vallavalitsus teha ettepanekuid marsruudi muutmiseks või ühildamiseks ühistranspordiga. Hüvitise võib määrata ka tagasiulatuvalt.

  (4) Hüvitist makstakse hüvitist saama õigustatud isikule õppeperioodi iga koolipäeva eest.

  (5) Hüvitise suurus on 0,20 eurot ühe kilomeetri kohta.

  (6) Taotluse võib jätta rahuldamata kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) taotleja ei vasta käesoleva määruse tingimustele,

  (7) Hüvitis makstakse taotluses näidatud pangakontole reeglina järgmise kuu 10. kuupäevaks, arvestades õpilase koolis käidud päevade arvu (va vaheajad ja haiguspäevad), mille kohta edastab kool vastava õiendi järgmise kuu 5. kuupäevaks.

  (8) Õpilase seaduslik esindaja on kohustatud vallavalitsust viivitamatult informeerima sõidukulu hüvitamise aluseks olevate asjaolude muutumisest.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 01. septembril 2021.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json