KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Vara valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Vara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 15.10.2012, 18

Vara valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 16.06.2009 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 7 lg 1, ja § 22 lg 362 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Üldsätted

 (1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside pidamise korra Vara valla haldusterritooriumil.

 (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle omandis või valduses on koer või kass.

 (3) Eeskirja täidetakse koosmõjus põllumajandusministri 24. juuli 2008. a määruse nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded", loomakaitseseaduse, veterinaarkorralduse seaduse, loomatauditõrje seaduse ja teiste loomapidamist reguleerivate õigusaktidega.

§ 2.  Mõisted

  Käesoleva eeskirja tähenduses on:
 1) loom - koer ja kass;
 2) loomapidaja - looma eest vastutav isik, kellele kass või koer kuulub (loomaomanik) või kes tegeleb looma pidamisega rendi- või muu õigussuhte alusel loomaomanikuga;
 3) hulkuv loom - loom, kes viibib loomapidaja juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema valduses olevat territooriumi või kes on identifitseerimata ja kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada;
 4) teenistuskoer - koer, kes on saanud erialase koolituse vastavalt koerajuhtide põhikursuse õppele ja omab vastavat kvalifikatsiooni ja keda kasutatakse politseis, piirivalves, päästeteenistuses või pimeda juhtkoerana;
 5) avalik koht - igasugune territoorium, rajatis, hoone, ruum või sõiduk, mis on antud üldiseks kasutamiseks või on üldkasutatav;
 6) häirimine - kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
 7) ohustamine - kaaskodanike elu, vara või tervist ohtu seadev või kahjustav tegevus.

2. peatükk KOERTE JA KASSIDE PIDAMINE 

§ 3.  Loomapidamise nõuded

 (1) Looma võib pidada loomapidajale kuuluvas ehitises või territooriumil, mis on piiratud nii, et loom sealt omal tahtel välja ei pääse ning, kus on loodud tingimused, mis vastavad lemmikloomade pidamise nõuetes sätestatule. Koera pidamisel ketis ei ole territooriumi piiramine kohustuslik juhul kui on välistatud looma ärajooksmine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimine.

 (2) Kui loomapidajaks on juriidiline isik, on ta kohustatud määrama looma heaolu eest vastutava isiku.

 (3) Kaasomandis olevas korteris võib looma pidada kõigi korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul.

 (4) Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.

 (5) Looma toitmine ning pidamine korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil on keelatud juhul kui see on vastuolus antud elamu kodukorraga.

 (6) Looma pidamine ei tohi rikkuda avalikku korda, ohustada ega häirida kaaskodanikke või teisi loomi.

 (7) Keelatud on looma hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

 (8) Keelatud on looma hukkumist, vigastamist või loomale kannatusi põhjustav tegu, kui see ei ole tingitud vajadusest looma ravida või veterinaarsest menetlusest.

§ 4.  Loomaga avalikus kohas viibimine

 (1) Loomapidaja võib avalikus kohas viibida loomaga, kes on nõuetekohaselt vaktsineeritud ja registreeritud. Avalikus kohas on keelatud viibida nakkusohtliku loomaga.

 (2) Avalikus kohas viibides peab koer olema jalutusrihma otsas ja vajadusel ka suukorvis tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse.

 (3) Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga avalikus kohas viibida koerte treenimisaladel ning inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada. Avalikus kohas jalutusrihmata on lubatud viibida ka teenistuskoeral teenistusülesannete täitmisel.

 (4) Ühistranspordis peab koer olema rihma otsas ja kandma suukorvi. Sülekoera ja kassi võib hoida ka kinnises korvis või spetsiaalses transpordikastis või -puuris, mis ei ole loomale ohtlik.

 (5) Keelatud on ujutada ja pesta looma avalikes supelrandades ja supluskohtades, kus puudub nimetatud tegevust lubav silt.

 (6) Keelatud on võtta looma kaasa kauplustesse, toitlustusasutustesse, ametiasutustesse, avalikku supelranda, v.a pimedate juhtkoerad ja töötavad teenistuskoerad ning juhtudel, kui on tegemist vastavaks otstarbeks ettenähtud koha ja üritusega.

 (7) Koera võib jätta lahtipääsemist välistaval moel kinniseotuna ja vajaduse korral suukorviga avalikku kohta ajaks, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või lähedalasuval territooriumil, kui sellega ei ohustata koera tervist, avalikku korda ja teisi inimesi või loomi ning loomapidaja eemalviibimine jääb mõistliku aja piiridesse.

§ 5.  Loomapidaja kohustused

  Loomapidaja on kohustatud:
 1) tähistama sissepääsu tema omandis või valduses olevale territooriumile sildiga koera olemasolu kohta ning tagama etteteatamise korral ametiülesannet täitvate isikute ohutu liikumise territooriumil. Kui territoorium on kaasomandis, tuleb tagada territooriumi õiguslikul alusel kasutajate ja nende külaliste ohutu pääs territooriumile;
 2) tagama loomale liigikohased pidamistingimused ning piisavas koguses vett ja toitu;
 3) tagama, et loom ei reostaks üldkasutatavaid kohti (trepikojad, välistrepid ja selle ümbruses olev maa-ala, üldkasutatavad ruumid, kõnniteed, pargid, mängu- ja spordiväljakud jne);
 4) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid ning heakorra eeskirjas sätestatud nõudeid sh koristama oma looma väljaheited;
 5) tagama, et loomapidamisega ei kaasneks naabrite rahu rikkumine;
 6) tagama, et loom ei pääseks inimesi hammustama või muud kahju tekitama;
 7) looma kadumisel viivitamata korraldama looma otsimist;
 8) looma haigestumise või teadmata põhjusel suremise korral pöörduma veterinaararsti poole haigestumise või surma põhjuse väljaselgitamiseks;
 9) inimest või teist looma hammustanud loomast teatama koheselt veterinaararstile;
 10) laskma marutaudi vastu vaktsineerida kolme kuu vanuse looma ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal;
 11) tagama koera registreerimise Vara valla lemmikloomaregistris.

§ 6.  Hulkuvad loomad

 (1) Vara vallas korraldab hulkuvate loomade püüdmist Vara Vallavalitsus. Juhul, kui hiljem on võimalik looma omanik tuvastada, siis kannab loomade püüdmise ja pidamisega seotud kulud omanik.

 (2) Püütud loomad paigutatakse varjupaika, kus neid hoitakse 14 päeva arvates kuulutuse avaldamisest varjupaiga interneti koduleheküljel või ajakirjanduses. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, kuid pärast 14 päeva möödumist on õigus loom anda uuele loomapidajale või hukata.

 (3) Ilmsete jahikoeratunnustega koera leidmisest teavitada kohalikku jahiseltsi.

3. peatükk LOOMADE REGISTREERIMINE 

§ 7.  Loomade registreerimine

 (1) Koer tuleb registreerida Vara valla lemmikloomade registris viie päeva jooksul arvates päevast, mil ta sai kolme kuuseks. Kasside ja teiste lemmikloomade v.a koerte Vara valla lemmikloomade registrisse kandmine ei ole omanikele kohustuslik ja toimub vastavalt omanike soovile.

 (2) Vanem kui kolme kuune koer, kes ei ole registreeritud tuleb registreerida viie päeva jooksul arvates omandamise päevast. Kui koer on eelnevalt registreeritud, siis kohustub uus loomaomanik teavitama lemmikloomade registri vastutavat töötlejat looma omaniku vahetumisest ja edastama uue omaniku andmed viie päeva jooksul omandamise päevast.

 (3) Registreerimisel esitab loomapidaja Vara valla lemmikloomaregistri vastutavale töötlejale järgmised andmed:
 1) omaniku ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber ja elukoht;
 2) looma tõug, sugu, nimi, sünniaeg, värv, eritunnused või looma kirjeldus, vaktsineerimise tõend, viimase vaktsineerimise kuupäev.

 (4) Looma registreering kehtib 20 aastat, mille järel registrikanne kustutatakse.

 (5) Koera kadumisest või surmast peab omanik 14 päeva jooksul teatama Vara valla lemmikloomaregistri vastutavale töötlejale.

4. peatükk VASTUTUS JA MÄÄRUSE RAKENDAMINE 

§ 8.  Vastutus

  Koerte ja kasside pidamise eeskirjade nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel.

§ 9.  Menetlus

 (1) Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 p 1 sätestatule kohaldatakse käesoleva määruse rikkumisel karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

 (2) Käesoleva määruse kohtuväline menetleja on:
 1) vallavalitsus;
 2) politseiprefektuur.

§ 10.  Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja politseiprefektuur vastavalt oma pädevusele.

§ 11.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Vara Vallavolikogu 03.12.2002 määruse nr 12 „Vara valla avaliku korra, koerte ja kasside pidamise ning heakorra- ja kaevetööde eeskirjade kinnitamine" punkt 2.

 (2) Määrus jõustub 01. juulil 2009. a.

Tarmo Leini
Volikogu esimees